Hartelijk welkom op de website van  de

Chr. huisgemeenschap

" 't RUSTPUNT".

Ontstaan:

Sinds het voorjaar van 1998 zijn wij samenkomsten aan huis gaan houden. Na gebed in de Naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, werd het verlangen in ons hart gelegd "Mini-kerkdiensten" aan huis te houden.

Deze bijeenkomsten houden wij vanaf het begin op de zaterdagavond.

Eerst hielden wij ieder zaterdagavond samenkomst.

Maar na een paar jaar vond er een verandering plaats. Wij werden meer betrokken bij zendingswerk, eerst in Hongarije en Roemenië«, later - naast Roemenië - vooral in Servië.

De diensten stopten voor een tijdje, (van 2001 tot 2002) maar wel werd steeds een nieuwsbrief doorgestuurd, die eens in de twee maanden uitkwam en de naam droeg van "Rondzendbrief"

Toen wij in 2004 gevraagd werden weer diensten te gaan houden, besloten wij - na gebed - om de diensten een maal per maand te gaan houden. 


De eerstkomende  samenkomst is  op 28 juni  2018.
De dienst begint om 19.00 uur.  

                     

De naam:

De naam is 't RUSTPUNT is gekozen n.a.v. Jezus' woord: "Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust = shalom geven.

Jezus is het Rustpunt.
 

Over de samenkomsten:

Wij beginnen om 19.30 uur.

Dan worden er eerst enige liederen gezongen, vooral uit de bundel Opwekking.

Daarna wordt de bijbel geopend en volgt er een inspirerende preek.

Tijdens een korte pauze kunnen de aanwezigen  een bijdrage geven (niet verplicht), omdat wij verschillende zendelingen ondersteunen.

Na deze pauze is er gelegenheid voor persoonlijk gebed voor ieder die dat wil ontvangen.

We vieren 3 keer per jaar avondmaal met elkaar:

1. aan het begin van het jaar,

2. in de periode van het Paasfeest.

3 in de periode van Grote Verzoendag.

Het aantal mensen dat nu naar de maandelijkse samenkomsten komt, is ca. 17.

 

Het doel: Wij zijn christenen, die geloven in de drieënig God:

Vader, Zoon, Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Tijdens de samenkomsten is Jezus Christus het Centrum. Zijn Liefde en  Kracht zal door Zijn volbracht offer aan het Kruis van Golgotha ervaren mogen worden.

 

Onze Visie:

 

Het persoonlijk ervaren van Gods Liefde voor ieder persoonlijk.

Jezus Christus is de enige weg tot God:

Alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gezonden heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig zal leven. (Johannes 3: 16)

Aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. (Romeinen 15: 7)

 

De leiding:

Adri en Lies Bos leiden de Christelijke Huisgemeenschap.