Blijd Zijn Komst vurig verwachten !                                                                                            
                                                                                                                                                                       We leven in een heel enerverende tijd. Je kan je ogen er niet voor sluiten. Je kan niet langer denken:
   “Het is ver weg! Wat heb ik er mee te maken?”  Er bestaat geen rustig, voortkabbelend leventje meer. Het is alsof alles in een stroomversnelling geraakt is. Velen raken hun vaste grond kwijt. Velen zijn bruut wakker geschrokken vanwege de dingen die over deze wereld komen: zoveel geweld, zoveel honger, zoveel ziekte, zoveel verdriet, zoveel onrecht!
Ook de bijbel spreekt over “het opeens wakker worden” Zij die de Heer verwachten, maar bij het wachten in slaap gevallen zijn, worden opeens gewekt. Nu, in deze tijd, komt het erop aan, welke bagage je bij je hebt. “Hebt u uw koffer zelf ingepakt ?” werd er door de douane gevraagd.  Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn bagage. De Heer controleert, wat ik bij me heb, als Hij komt.
* Ik heb de bijbel bij me, want als je dit alles om je heen en in de wereld ziet gebeuren,                     moet je op de hoogte zijn van Gods Plan.
* Er zijn christenen die zeggen, dat ze op de Heer wachten, maar als ze in nood zijn, rennen ze de wereld in om hulp te halen. Ze hebben geen olie bij zich. Waar kan ik hulp vinden? Welk mens, welke wetenschap, welke organisatie kan mij eruit helpen, zodat ik het weer zie zitten?
Paulus brengt deze situatie scherp onder woorden, want de tijd van “zachte woorden” is voorbij: “Want het Woord des Kruises is voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een Kracht Gods. Want er staat geschreven: - Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schrift-geleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want  het heeft Gode behaagt door de dwaasheid der prediking hen te redden, die
 geloven.” (1 Corinthiërs 1: 18 – 21)*                                                                                   Er zijn gelovigen die olie bij zich hebben, want ze weten niet zonder olie te kunnen: door Woord en Geest zal de mens leven.    
Olie is de Bron, de Voeding, voor het Licht. In de tijd van de bijbel was er alleen maar licht mogelijk, wanneer er olie was. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat betekent dat het rijk van de duisternis strijd voert tegen het Rijk van het Licht en het altijd zal verliezen. Jezus zegt: - Ik ben het Licht der wereld. Er staat ook in de bijbel: “In Zijn Licht zien wij het Licht”.  
Maar we moeten wel begrijpen, dat het Licht niet zo maar, spontaan, gaat branden. Bij een olielamp is er een lont, die moet worden aan- gestoken. Wijzelf zijn het, die de lont aansteken. Als we voldoende olie hebben – we oprecht in God, in Jezus onze Heiland, geloven – dan worden we uitgenodigd zelf het vuur te ontsteken. Pas dan gaan we de kracht van de Geest van Jezus, het Licht der wereld, ervaren.
Daarom lezen we ook in psalm 40 deze woorden van David:
Vurig verwachtte ik de Here” Dit vurig verwachten van de Heer heeft altijd zijn uitwerking. Als we de Heer niet vurig verwachten, bedroeven we de Heilige Geest. Maar omdat David liet merken, hoe belangrijk de Heer voor Hem was, dat hij het alleen van Hem verwachtte, gebeurde het wonder = Gods ingrijpen:
”De Heer neigde Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij trok mij op uit de kuil van het verderf.  Hij stelde mijn voeten op de Rots, mijn schreden maakte Hij vast..
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.

Zoals het bij David gebeurde, zo zal het ook bij ons gebeuren, wanneer wij vurig de Heer verwachten. Het Licht geeft ons zekerheid. Hoe feller het Licht is, des te duidelijker zullen wij Gods plan zien. Het Licht laat zien, hoe we kunnen lopen. Het Licht toont ons waar er kuilen zijn, waar er gevaar dreigt. Hij Licht brengt ons naar een  positie op de Rots, zodat we een duidelijk overzicht krijgen over de dingen om ons heen. Het Licht laat ons Gods Plan zien, met ons en  met de wereld. Het Licht toont ons Zijn Toekomst.
Dat gebeurt, wanneer wij vurig van Geest zijn. Dan wordt onze toekomst …. Zijn Toekomst.
De Heilige Geest vuurt jou en mij aan,je op Zijn Toekomst in deze tijd te richten. Want Omdat je het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast wat jij hebt, opdat niemand jouw kroon wegneemt.” (Openbaring 3: 10 en 11)
Nu is het de tijd dat er vele verzoekingen zijn. Je kan zo maar in een bepaalde richting meegetrokken worden. Zonder het Licht van de Heer zie je niet, welke gevolgen dat zal hebben. Maar wie de Heer verwachten, zullen ook nu bewaard worden voor de verzoekingen, die er zijn of die er gaan komen. David zegt ook voor ons: “Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent” (Psalm 27: 5) Maar dit gebeurt niet automatisch. Dit gebeurt alleen als wij vurig de Heer verwachten: als onze lampen brandende zijn.  
Dit is de eindtijd, waarin het steeds duidelijker wordt, wie wijs of dwaas is. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Als wij het besef van Wie God is steeds verder in ons laten doorwerken, dan wordt Hij steeds groter. Dan verdwijnt het klagen over jouw moeilijkheden. De strijd in jouw leven en ook de strijd in de wereld en om Israël verdwijnt niet zo maar. Maar je krijgt oog voor Gods Plan in alle dingen en omdat je door Zijn Licht ziet, dat Hij alles onder controle heeft en dat Hij Zijn Eind-Plan aan het verwezenlijken is, ontvang je een nieuw lied in je hart, een lofzang voor de Heer.
Dan worden mijn ogen van mijzelf afgetrokken, om te zien naar wat God in deze tijd aan het doen is: de voorbereiding van de Wederkomst van Jezus, de Messias, die zal zitten op de troon van David.
Het is zo geweldig dat Daniël het Woord van de Heer gekregen heeft, dat vandaag in vervulling gaat: “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst van de Heer voor Israël, die de zonen van Israël terzijde zal staan; en er zal een tijd van grote benauwdheid wezen, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal het volk Israël ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. …. Hoe lang duurt dat nog? ….      Toen hoorde ik de Man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem Die eeuwig leeft …… Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk (Israël), dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. (Daniël 12: 1 – 7)
Wie wijs is, lette niet op zijn eigen dingetjes, maar op de strijd rondom Israël. Want in onze tijd  heeft Israël immers zijn macht terug gekregen. Terloops krijgt Daniël ook nog een visioen van de opstanding der doden, wat met de wederkomst van de Here Jezus verbonden is.
De Heer verlangt er naar dat wij Zijn Plan met Israël en met allen die door de Here Jezus met Zijn volk verbonden zijn, een warm hart zullen toedragen. Het is mogelijk dat vele Christenen lauw zijn geworden, hun lamp op een donker plekje hebben gezet, zodat het Licht van Jezus toegedekt wordt. Tegen hen zegt Jezus: “Ik verdraag jullie lauwheid niet. Ik raad jullie aan Van Mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat je in Mij rijk mag worden en een schat in de hemel zal hebben. Wees ijverig en bekeer je. Want zie, Ik sta aan de deur en Ik klop” (Openbaring 3:14 – 19)   
                                      
Het is bijna zover: de laatste bazuin zal gaan klinken. Dit is Gods signaal om op te breken en te vertrekken. “Dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.” (Matth. 24: 30 en 31)
Jezus komt Zijn Bruid halen, die Hem vurig verwacht. Hoe is het met jouw, met mijn verwachting gesteld?