De Heer bewaart, wie Hem trouw is ! 
 
De laatste tijd wordt ik me steeds meer bewust, hoe belangrijk het is niet alleen te spreken over mijn geloof in Jezus Christus, maar ook te handelen vanuit het geloof. Er is geen tegenstelling tussen het Woord spreken en de werken doen. Spreken en doen gaan hand in hand. Wanneer je alleen over het geloof spreekt, maar je daden zijn er niet in overeen-stemming met wat je belijdt, dan ga je gelovig mank en is er bekering nodig.
Hoe wij spreken en handelen heeft met LIEFDE te maken. Mijn doen en laten wordt door de liefde in mij bepaald. Wie de wereld lief heeft, is een vijand van God. Wie zichzelf liefheeft boven God, is Zijn vijand geworden. Aan wie Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen, wordt gevraagd:
God lief te hebben boven alles, ook boven jezelf. Ben je in staat jezelf te verloochenen ter wille van Hem?

Psalm 31:  24 sluit hierbij aan, als we lezen: “Heb Hem van harte lief, want de Here zorgt voor hen, die Hem trouw volgen”  /  “de Here bewaart de getrouwen”.  
Jacobus  2 : 14-26 spreekt er ook over dat aan God trouw zijn en in Hem geloven altijd gepaard gaat met werken uit het geloof. Een geloof zonder werken is een dood geloof. De Heilige Geest zet mij tot daden aan. Voor ieder kind van God is dat weer anders, want Hij heeft van ons unieke, nieuwe mensen gemaakt. Ik weet dat ik bv. geroepen ben om te bidden. Ik geloof dat als de Heilige Geest mij aanspoort om te bidden, ik ook zal ontvangen.
 Een enkel voorbeeld:
·       Toen ik kort geleden mijn broer bezocht, hoorde ik
hem al van ver roepen, vanwege zijn ziekte van  
Altzheimer. Direct toen ik dat hoorde, zei de Heer  
mij, dat ik met hem mocht bidden. Ik ben gewend naar de Heer te luisteren, meer dan dat ik op de mensen om mij heen let. Ik stapte naar zijn bed, legde hem de handen op en begon te bidden. Zodra ik deed, wat de Heer mij gevraagd had, kwam er vrede over mijn broer.


              De Here toont Zijn Reddende Kracht, aan wie Hem trouw is.
 
 De Heer wil dat ons geloof levend is. Het wordt levend door werken, het is dood zonder werken.  Regeert de Geest in ons, of het vlees? Bepaalt de Geest van God mijn doen en laten, of heeft mijn eigen vlees het voor het zeggen? Dat zijn serieuze vragen die jij en ik persoonlijk moeten beantwoorden. Het is nu niet langer de tijd om te soezen en Gods waarschuwingen aan ons voorbij te laten gaan.
 
Jacobus getuigt van Abraham, die door God uit zijn werken  gerechtvaardigd werd, want hij wilde zelfs Izaâk, de zoon van de belofte prijs geven, toen God hem dat vroeg. Maar God, de Heer, laat altijd alle dingen ten goede keren voor wie Hem vrezen. God bood Abraham Zijn Offer aan: een Lam.  
Rachab, de prostitué, werd door God bewaard, omdat zij handelde naar Gods hart en de verspieders van Israël aan hun vijanden deed ontkomen. Vele gelovigen zouden haar buiten sluiten, maar de Heer haalde haar juist binnen in Zijn Koninkrijk vanwege haar daden. 
In psalm 18: 26, 27 staat het zo duidelijk: “Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein,
maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.”

Dus als wij trouw zijn, dan zal de Here ook trouw zijn, ons behoeden, ons helpen. Door de profeet Micha laat de Heer duidelijk merken wat Hij van ons verwacht. “Waarmee zal ik de Heer tegemoet treden en mij buigen voor God in de hoge?”  Niet met een hoop uiterlijk vertoon, met godsdienstige plichten of verplichtingen. Hij heeft u bekend gemaakt, wat goed is en wat de Here van u vraagt:                                    “Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben,
                           en ootmoedig te wandelen met uw God”.

In Mattheus 16 lezen we dat de Heer wil dat we onszelf verloochenen, wanneer we Hem volgen. Daaruit blijkt of we ons leven werkelijk aan Hem hebben overgegeven; of we hechten aan dit leven, of het eeuwige leven verwachten. Dan zijn we bereid trouw te zijn tot in de dood.
Weer een voorbeeld:
* Chris, de man van Mirjam, heeft alles prijs gegeven, toen de Heer hem voor de zending riep. De Heer wees na voortdurend gebed Uzice in Servië aan om daar voor Zijn Koninkrijk te gaan bouwen. Nu kreeg Chris afgelopen week een lichte beroerte.
´s Nachts belden ze ons op voor gebed. Er was wat verlichting, maar de volgende dag kon Chris zijn arm en benen nog steeds niet goed gebruiken, zodat het ziekenhuis opgebeld werd. Hij is 6 dagen opgenomen.                                                                                            Er waren mensen die ze naar Nederland wilden doen komen. Maar de Geest van de Heer in ons verzette zich daartegen. De Heer had hen daar geroepen en
Hij zal afmaken, wat Zijn hand is begonnen. “Ga in gebed”,  zei de Heer ons. Soms kan gebed aanvoelen als “werken”. Zo hebben wij – en anderen met ons – in gebed gestreden. Na 6 dagen is Chris weer thuis bij zijn gezin. De Heer is getrouw en  verhoort het gebed van Zijn gunstgenoten : “Jegens de getrouwen toont Gij U getrouw”     
Er is nu ontdekt, dat zijn schildklier niet goed werkt: ziekte van Hashimoto.  Maar wij geloven dat Chris door Gods Genade volledig zal herstellen, want Hij Die hem geroepen heeft, is getrouw. 
Jezus zegt ons:  “In de wereld lijd je verdrukking. Maar heb goede moed, want Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.”  en “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aardeEr is veel strijd op deze aarde. Soms lijkt het gemakkelijker “niet te geloven” dan “wel te geloven.” Er worden mensen omwille van het geloof in Jezus Messias gevangen gezet, gemarteld, onthoofd. Maar als we trouw blijven aan Hem die ons eerst heeft lief gehad, dan is het alsof we door de Heilige Geest groeien in het geloof, versterkt worden door Hem, nooit meer willen leven zonder Hem, onze Verlosser.
Paulus schrijft ons via de eerste brief aan de Thessalonicenzen: Verblijdt u te allen tijde , bidt zonder ophouden, dankt ondanks alles, want dat is in Jezus Gods Wil voor jullie….
onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des Vredes heilige u geheel en al, en geheel uw, geest, ziel en lichaam moge blijken bij de komst van onze Heiland in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het doen ook.”                                 Een laatste voorbeeld:
Zondag, 21 juni,  was er tijdens de dienst een dakloze, die niets had, geen huis, geen verzekering, geen geld. Hij moest voedsel stelen, om in leven te blijven. Daardoor is hij vaak in de gevangenis beland.                                                                                                                                                        Hij was afgewezen in tal van gemeentes. Iemand had hem aangeraden naar deze gemeente van de Heer te gaan…..en hij is gegaan.
Aan het eind van de dienst werd er voor hem gebeden. Maar toen hij op zijn plaats zat, riep de voorganger hem weer naar voren. Hij vroeg – als in de brief van Jacobus  – aan de gemeente een offer aan deze man te geven. De hele gemeente kwam in beweging. De stroom van Gods Liefde was zo tastbaar !
                              
 De hemel juicht, wanneer het geloof
 met werken 
gepaard gaat !                    
   Amen.