De Komst van de Heer.

Toen Jezus 40 dagen oud was,
brachten Jozef en Maria Hem naar de tempel in Jeruzalem, om Hem aan de Here voor te stellen.
Juist op dat moment kwam een oude man, Simeon, erbij staan. Hij was rechtvaardig en vroom en hij verwachtte Gods vertroosting voor Israël. De Heilige Geest was op hem. Door Zijn Geest had de Heer hem de belofte gegeven, dat hij de Christus zou zien, voor hij zou sterven. De Here God houdt Zich aan Zijn Woord: hij zag Jezus, de Messias, de mensenzoon. Maar wanneer God Zijn Belofte in vervulling doet gaan, gebeurt er meer, dan waar de mens naar heeft uitgezien. Simeon werd door God gebruikt om zijn Verlosser te zegenen en om over Hem te profeteren. “Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw Heil gezien, dat Gij bereid hebt voor alle volken:
          Licht tot openbaring van de heidenen = niet-Joden  
          en heerlijkheid voor Uw volk Israël.
          Zie, Deze is gesteld tot een val en opstanding voor velen in
          Israël en tot een teken dat weersproken wordt, opdat de   
          overleggingen uit vele harten openbaar worden.”
(Lucas 2: 29-35)
 
Dit is een van de weinige profetieën over Jezus (in het N.T.) in de bijbel. Ik denk dat het daarom belangrijk is hier goede aandacht aan te besteden:
Jezus is naar de aarde gekomen:  
1) voor Israël, want Hij is de Zoon van David, Koning van Israël
2) voor alle volken, want “alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Joh. 3: 16.
Weer zien we dat Gods Belofte veel verder gaat en tot dieper reikt, dan waar de mens, waar Simeon, naar uitziet. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn Wegen gaan verder dan onze wegen. Want “Hij zegt:
-Het is te gering dat gij Mij tot een Knecht zoudt zijn om, de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat Mijn Heil reike tot aan het einde der aarde.”
   Jesaja 49: 6.
                                                                                               
Op nog een belangrijk onderscheid in de bijbel moeten we letten, wanneer we onze gedachten laten gaan over
de Komst van de Heer.
 1) Jezus noemt Zichzelf steeds De Zoon des mensen.             
Door deze uitdrukking op zichzelf toe te passen, gaf Jezus duidelijk te kennen dat Gods Zoon nu werkelijk een mens was; hij was namelijk „vlees geworden” (Joh 1:14) doordat hij ’was geboren uit een vrouw’, uit de Joodse maagd Maria, die zwanger van hem was geworden en hem ter wereld had gebracht (Ga 4:4; Lu 1:34-36). Hij had dus niet eenvoudig een menselijk lichaam aangenomen, zoals engelen vóór hem hadden gedaan; hij was geen incarnatie maar was werkelijk een „mensenzoon”, aangezien hij een menselijke moeder had. —  Vgl. 1Jo 4:2, 3; 2Jo 7.
De aanduiding „Zoon des mensen” heeft daarom tevens ten doel Jezus Christus te identificeren als de grote Bloedverwant van de mensheid,  Degene die de macht heeft om alle mensen van de slavernij aan zonde en dood los te kopen. Het is belangrijk Hem aan te nemen als jouw Verlosser, het Lam Gods dat jouw zonden wegdraagt aan het Kruis. Want alleen dan kan je een nieuwgeboren schepping zijn, die nu en voor altijd leeft met Hem door de Heilige Geest. Dan zal God je kennen en mag je leven vanuit een intieme omgang met Hem  . Dan zal je er verlangend naar uitzien, dat Hij wederkomt, zodat je voor eeuwig bij Hem zult zijn.
   2) Jezus wordt in de bijbel ook De Zoon van God  genoemd
Dat hij de „Zoon van God” werd genoemd, beklemtoont dat hij van goddelijke oorsprong was en is, dat hij geen nakomeling was van de zondaar Adam, noch onvolmaaktheid van hem had geërfd, maar een volledig rechtvaardige positie voor het aangezicht van God innam. — Mt 16:13-17.
Sommige mensen noemden Hem ook zo, omdat ze Hem zo vertrouwd over God hoorden spreken als Zijn Vader, omdat Hij met gezag sprak over het Koninkrijk, anders dan de schriftgeleerden en omdat zij de tekenen en wonderen zagen, die alleen maar van God afkomstig kunnen zijn. En Hij roept ons op: - Wees Mijn getuigen; wees vol van Mijn Geest om te getuigen van Hem, Die was, en Die komt.
Want Jezus komt terug, zoals Zijn discipelen Hem op de Olijfberg ten hemel hebben zien varen.
Tijdens zijn eerste komst naar deze aarde was Hij
                       “Zoon des mensen”
Wanneer Hij naar deze aarde terugkomt, zullen twee zaken duidelijk worden. Voor Israël zal Hij Zich openbaren als
                 “De Zoon van David.”
Maar de hele wereld zal Hem moeten erkennen als
                    “De Zoon van God.”
De profeet Zacharia zegt hierover: “En de Here zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en Zijn Naam de enige.” Zacharia 9: 14.
Wanneer Jezus terugkomt, om als Koning te heersen, breekt er een crisistijd aan op de aarde, zoals er nog nooit eerder geweest is. Niemand kan zich meer verschuilen, de overleggingen uit vele harten zullen openbaar worden. Het teken, dat weersproken werd, het Kruis, zal aan de hemel zichtbaar worden. Dan zal de Zoon des mensen terugkeren naar de aarde met grote macht en heerlijkheid. De voorbereiding hiertoe is al in volle gang. Maar is de Kerk, zijn de gelovigen, er klaar voor ? Want het oordeel begint bij het Huis Gods.(1 Petrus 4: 17) Want dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de Bruidegom tegemoet. Mattheüs 25: 1`
De volheid van de Gemeente is bereikt. Zij waren allen maagd, dwz. zij hebben zich allen rein bewaard voor de Bruidegom. Zij wisten allen dat Zijn Komst nabij was, want zij waren op weg gegaan, Hem tegemoet. Doch 5 waren wijs, 5 waren dwaas.
Wie wijs is zal zich ervan bewust zijn, dat de Heilige Geest je moet leiden. Olie staat symbool voor het afhankelijk zijn van de Leiding en de Gaven van God. Echte Liefde kan alleen maar door de Heilige Geest in je hart uitgestort worden. Echte Liefde maakt dat je zowel Jezus, als de Vader kent. En deze Liefde is wederkerig. Het verlangen naar je Heer zal door Zijn Geest heel reëel blijven, want Hij woont al in je. De wijze vreest de Here en wijkt af van het kwaad. Maar
De dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Spreuken 14: 16,
Wie dwaas is, zegt in zijn hart: “Er is geen God.” Psalm 14: 1.
Je houdt onvoldoende rekening met de Komst van de Bruidegom en het einde van al jouw dingen. Dan ben je verdeeld in je hart, want je gaat keer op keer naar Jezus toe, maar ondertussen leef je vervolgens je eigen leven. Je meent dat jij rijk bent en aan niets gebrek hebt, terwijl je niet weet dat je de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte bent. Openbaring 3:15.,  Bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Want spoedig zal de bazuin klinken:  
De Bruidegom komt ! Gaat uit Hem tegemoet.
Ben jij er klaar voor.  Het cruciale punt is, dat wij Hem en Hij ons moet kennen. We zullen in een intieme relatie met Hem mogen leven. Zijn Rechtvaardigheid en de ongerechtigheid van deze wereld verdragen elkaar niet. Liefde voor deze wereld is vijandschap tegen God. Laten wij ons voorbereiden op Zijn Komst.