De Kracht van het Kruis.      

             

Weer wil de Heer ons uit de bijbel inzicht geven over de wereld, waarin wij nu leven.

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”             

(Psalm 119: 105)

 

Nu bepaalt de Heer ons bij Paulus, die op zendingsreis was.

De waarheid van Jezus ervoer hij keer op keer in zijn Leven:

“In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:22)

“Gedenk het Woord dat Ik tot je gesproken heb: -Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, ze zullen ook jou vervolgen. Indien ze Mijn Woord bewaard hebben, ze zullen ook het jouwe bewaren.”(Johannes 15: 20)

Dit is de bagage voor zijn zendingsreis.

Wij zullen een gedeelte van een van zijn reizen onder de loep nemen. Hij komt in Athene.Dit is het geestelijk centrum van de wereld. Alle godsdienstige bewegingen kregen daar de ruimte. Men erkende dat iedere godsdienst zijn eigen waarde had. Men respecteerde elkanders geloof. Op de Areópagus kwamen de “geestelijke reuzen”, de “godsmannen en -vrouwen” bij elkaar. Hun tijdverdrijf bestond eruit, dat zij zich vooral bezig hielden met “iets nieuws”. Ook Paulus ging daar heen om “Het goede Nieuws” te verkondigen. Maar het resultaat was teleurstellend. Zodra hij het had over “tot bekering komen”, “God die komt om de aarde te oordelen”, “de opstanding uit de dood”, keerden de meesten zich van hem af.    

 Daarna trok Paulus verder en hij belandde in Corinthe.

Daar in Corinthe geeft hij een feed back van zijn ervaringen in Athene. Mensen hadden hem bespot en voor dwaas gehouden van-

wege het eenvoudige evangelie van Jezus Christus. Hij realiseerde zich meer dan ooit, dat hij zich niet meer moest bezighouden met nieuwe opvattingen, hoe hoogverheven die ook in de ogen van mensen waren, maar dat hij het Kruis in het centrum van zijn leven en bediening moest houden:  “Want Christus heeft mij  gezonden om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het Kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het Woord des Kruises is wel voor hen die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het

EEN KRACHT VAN GOD..1 Corinthe 1: 17 en 18)

Zo maakte Paulus de overstap van Athene naar Corinthe: “Toen ik tot u kwam, gemeente, ben ik niet met een schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op de wijsheid van mensen, maar op Kracht van God. (1 Corinthe 2: 1-5)

Paulus’ ervaringen in Athene en Corinthe zijn ons niet vreemd.

* Het geestelijke “Atheneverlangt naar grote sprekers, gezalfde Godsmannen en –vrouwen, waar “de hele wereld” achter aan loopt. Steeds is er weer “iets nieuws”, dat ons dichter bij God zou moeten brengen. Er wordt vanaf het podium, de plaats van de mens, aan geestelijke oorlogsvoering gedaan, landen moeten voor het Koninkrijk van God ingenomen worden. Apostelen, profeten, generaals, messiassen: zij nemen hun positie in, om de aarde het zicht op haar Verlosser te ontnemen. Want een schijnvrijheid wordt de mensen voorgehouden, waarin voor “vergeving van zonden, nederigheid, genade,” geen plaats meer is. Het Kruis wordt wel gezien en als een van de goddelijke tekenen erkend, er wordt ook nog voor gebogen, maar de mens laat zich er niet door veranderen: hij houdt zijn eigen aardse en onreine kleren aan. Via Athene komen we in deze situatie terecht: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” (2 Timotheüs 4: 3,4)

De laatste tijd kwamen er mensen naar me toe, met vragen over allerlei bewegingen. En steeds weer betuigde de Geest in mij: - Dit is niet van mij. Onlangs kwam mij “Kingdom Now” ter ore. En weer zegt de Heer: “Bevuil je er niet mee. Houd je rein, want Mijn Koninkrijk is nabij.” Over deze “geest van Athene” zullen we nog (te) lang door kunnen praten. Maar ik wil dit deel afronden met te wijzen op haar vermogen van imitatie, want satan doet zich voor als een “engel des lichts”: “En ik zag een ander beest opkomenuit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak…. en het maakt dat de aarde en zij die er op wonen, het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen……(Openbaring 13: 11-14 ev.)

“En als die dagen niet werden ingekort, zou er geen vlees behou-den worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”(Mattheüs 24: 22)  

Maar wij willen nu de weg vervolgen naar het “geestelijke Corinthe.  Daar staat het offer van Jezus Christus aan het Kruis centraal. Na zijn avontuur in Athene wilde Paulus van niets anders meer weten, dan van het Kruis. Jezus heeft alles volbracht aan het Kruis. Hij heeft onze  zonden aan het Kruis gedragen, zodat wij weer verzoend kunnen worden met God. Voor de wereld is dit een dwaasheid: ieder moet zijn eigen straf dragen. Maar het dwaze van God is, dat hij de mens verlost van zonden uit genade.

Zonde verhindert de mens om tot God te komen. Maar wanneer Jezus’ Offer aan het Kruis aanvaard wordt, staat voor jou de weg open naar God. Dan mogen we uitroepen: “Kom in mijn hart, Here Jezus.” Want als de Geest van God niet in je woont, behoor je Hem niet toe. Alleen wanneer de Geest van Jezus = de Heilige Geest in je woont, verandert je leven, wordt je een nieuwe schepping. Dan pas ben je overgezet vanuit de duisternis (van Athene) in het Licht ( als in Corinthe). Dan is het niet meer:

 “Ik wil…..”, maar “Uw Wil geschiede, Here Jezus.” Dan is de macht van de zonde, de macht van de dood, van satan, onttroond.

Onze God verlangt te wandelen met de mens, zoals dat Zijn plan was voor het Paradijs, de hof van Eden. Nu dat de zonde is weggenomen uit je leven door het Kruis van Golgotha, waar Jezus riep “Het is volbracht”, is de scheiding tussen God en jou opgeheven. Het voorhangsel in de tempel, dat het allerheiligste voor zijn volk verborgen hield, is van boven naar beneden gescheurd. Dat betekent dat het niet vanuit de mens kwam, maar dat het Gods Kracht was. Hij greep in, om de mens voor Zich te winnen. De Kracht van het Kruis heeft jou en mij vrijgemaakt. Daardoor ook mogen we als Zijn kind wijsheid van boven ontvangen, zodat wij in deze tijd alle bedenksels van satan in het Licht mogen brengen en de “Atheense trucages”  ontmaskerd worden, opdat die uit ons huis en ons leven verdwijnen.

Alleen wanneer onze relatie met God hersteld is door het Offer van Jezus aan het Kruis, zullen wij ook door de Geest van Jezus bevestigd worden.  Dan zal de Heer meewerken door tekenen en wonderen, waardoor mensen echt en blijvend, bevrijd en genezen worden. Dan zal Hij ons ook door de Heilige Geest openbaren, wat Hij wil dat wij doen.

Nog is het de tijd dat “verlorenen”gevonden moeten worden, opdat zij behouden worden voor het eeuwige leven in Jezus’ Naam. Maar wanneer wij Zijn Naam misbruiken, gaat het fout met jou en mij.

Want wanneer de Heer terugkomt, en ik geloof dat die tijd nabij is, zegt Hij tegen de een: “Gaat in in het Koninkrijk Mijns Vaders,” Maar tegen de ander zegt Hij: “Gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend!”

Welke weg wil je gaan?  De keuze is aan ons.   

                                                                      In Jezus’ Naam, amen.