De Kracht van ons GetuigenisDe
 

Deuteronomium 6: 1-17; Psalm 119: 9-15;Romeinen 14: 7 en 11), 
1 Cor. 2: 1 16. 1Thess. 4: 13-18.  
                 
Het is voor ons een spannende tijd geweest. Adri’s broer Leo is  overleden. Hij mocht door de genade van de Heer troostende woorden spreken tegen Akkie, zijn vrouw, Christel, zijn dochter en ook met andere familieleden. Daarbij kreeg hij ook een aantal liederen in zijn gedachten, zoals “Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  Wij leven en sterven voor God. onze Heer. Hem behoren wij toe !”
Op zaterdag, 4 augustus, zijn we nog met Claudiomar en Mattanja naar Dordrecht gegaan en hebben we bewust afscheid van elkaar kunnen nemen. Hij was toen nog bij bewustzijn. Hij reageerde op Adri’s begroeting. 
Aan het begin van die zaterdag kreeg Adri nog een lied en zijn hart. De Heer zei hem dat hij dit lied voor Leo moest zingen: ” Ik zie een poort wijd open staan” . Adri zong dit lied bij zijn bed. Hij liet afdrukken hiervan op zijn

Ik zie een poort wijd open staan,

1
  Ik zie een poort wijd open staan,
  waardoor het licht komt stromen
  van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
  om vrede te bekomen.
KOOR:
    Genade Gods, zo rijk en vrij!
    Die poort staat open ook voor mij!
    Voor mij! Voor mij!
    Staat open, ook voor mij.
2
  Die open poort laat d' ingang vrij,
  aan wie komt binnen vlieden;
  aan rijk en arm, aan jou en mij
  komt Jezus vrede bieden.
KOOR
3
  Die open poort leidt tot Gods troon:
  gaat door, laat niets u hind'ren;
  neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
  die God biedt aan Zijn kind'ren
KOOR
4
  In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
  daar leidt het kruis tot zegen;
  daar dragen wij voor kruis een kroon
  door Jezus' bloed verkregen.
KOOR

 

stoel leggen. Toen moesten we weer naar huis  Maar op het ogenblik van dit zingen was het alsof de Heer een deel van Zijn eigen hart toonde: Zijn Liefde aan de hemel, die zo groot was, dat alle zonden van wie Hem liefhebben en daardoor Hem  toebehoren, werden verzwolgen. 
Ook tijdens de rouwdienst in de Grote Kerk in Dordrecht mocht Adri dit lied zingen, terwijl hij hierbij zijn getuigenis gaf. Jezus zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder die in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.”  (Johannes 11: 25 en 26)
 Adri dacht: “Kan ik dit woord vrijuit spreken? “ Hij wist dat niet iedereen geloofde. Maar de Heer zei tegen hen: - Open maar je mond. Spreek van Mij vrijmoedig. 
Het getuigenis krijgt kracht, wanneer we onszelf aan de Heer volledig toevertrouwen. Laat Hij, onze Heiland, Zijn werk door ons heen doen. Hij kan en wil wonderen doen, Hij alleen.
Hij kan stromen van Levend Water door ons heen doen stromen Dan verdwijnt bij ons het dorre, het droge, het vruchteloze. 
Er waren mensen van verschillende kerkelijke denominaties. Maar Gods Woord is krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard, en het is zo krachtig dat scheidsnuren er door verpulverd worden.
We hebben Gods Liefde ervaren. Er gaat kracht van Zijn Liefde uit. In de bijbel wordt hier de nadruk op gelegd. Veel mensen ontvangen niet de zegen van God, die Hij voor hen heeft klaar gemaakt, doordat zij zich niet verdiepen in Zijn Liefde. Zijn Liefde komt uit de hemel. Als je in Hem bent, in Zijn Liefde, worden de aardse problemen zo klein en onbelangrijk. God, de Vader, zegt tegen ons:  Open je hart, om Mijn Liefde te ontvangen.
Hij wil dat wij ons meer gaan richten op het hemelse, de dingen die boven zijn.    
Zo kwam mijn hart tot bloei tijdens een begrafenis. Opeens kwam tijdens de rouwdienst naar voren, waarmee  Leo zich had bezig gehouden. Dit leven is het einde niet. Het is slechts een overgangsfase naar het eeuwige leven. We zullen een verheerlijkt lichaam krijgen, dat niet meer kan vergaan. Bij de Opstanding uit de dood zullen we weer verenigd worden met hen die in Christus gestorven zijn. 
Zo werd het geestelijk leven van Leo voor ons ontsluierd. ” Ik zie een poort wijd open staan”, was inderdaad zijn lied.
 Ik mocht spreken over het eeuwige leven met mensen die tijdens de koffiemaaltijd na de ceremonies bij ons aan tafel kwamen zitten. Bij een begrafenis gaat het over “leven en dood”. Ik, Adri, kon slechts spreken over het leven, dat ons te wachten staat voor wie in Christus geloven, in overstemming met het getuigenis dat wij eerder gehoord hebben. De Heer weet, wat Hij doet. Hij wil ons zegenen op een wijze, die wij uit onszelf nooit bedacht zouden hebben. Laten wij daarom ons hart openen, om Gods unieke zegeningen in  ontvangst te nemen

  in Jezus’ Naam.                                                                Amen.