De  tijd  is  nabijAfbeeldingsresultaat voor De eerste opstanding

            Deel 2       

      De Koning komt!

 

Jesaja 24; Ezechiël 44; 1-3 & 46: 1-3,; Sefanja 3: Zacharia 14: 3-21; Mattheüs 24:  29-31 &Matt. 24: 37-39;  Lucas1: 33; Handelingwn 1: 6-11: Handelingen 17: 30-32;  1 Thess. 3:13;  2 Thess. 2:6 en 7; 2 Petrus 3: 5-7;   Openbaring 1: 4-8; Openbaring 3: 14-22; Openbaring 19: 11-16; Openbaring 19: 17-21.

 en Openbaring; 22: 3-17.      


Paulus liep door de straten van Athene, het centrum van de wereld, waar wetenschap, kunst, filosofie, religie en tolerantie bijna tastbaar aanwezig waren. Ook de wereldgodsdiensten – inclusief het christendom- mochten hun plaats innemen, naast elkaar; gelijkwaardig aan elkaar.

Maar Paulus werd, toen hij dit ervoer, door de Heilige Geest geprikkeld, en hij verkondigde Jezus Christus, als de enige Weg tot behoud. – God dan verkondigt heden aan alle mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.                                                                                        Handelingen 17: 30-32

De wereld, waarin Paulus leefde, is in de geest gelijk aan onze wereld. De opdracht van Paulus is ook de opdracht van elke gelovige: Verkondig het evangelie van Jezus Christus, want Zijn Koninkrijk komt ! Hij zal Koning zijn !

Tegen Maria zei de engel Gabriël: “Jezus zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en de HERE God zal Hem de troon van zijn vader David geven,  en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen.” Lucas 1: 33

Dat is waar de mensheid naar op weg is: Zijn Koningschap

Maar nu zijn we in de overgangsfase naar Zijn Rechtvaardige Regering. In deze periode is het alsof de Heer de aarde wakkeer wil schudden. In deze tijd vinden er steeds heftigere natuurrampen plaats. Jesaja profeteerde:  ”De sluizen in de hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open, zij schudt hevig; de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut:

want haar overtreding drukt zwaar op haar.,”Jesaja 24: 18-20.

Zo komen Gods oordelen over de wereld, opdat de mensen zich zullen bekeren, want Hij wil dat niemand verloren gaat.

Voordat de Gemeente opgenomen wordt, is zij het Licht der wereld. Vervuld van Jezus Christus, mag ze Zijn Licht verspreiden, totdat  Hij komt..  

De Gemeente mag het zout der aarde zijn. De christen wordt opgeroepen: ”Heb zout in uzelf” Zout heeft een beschermende, een reddende functie. Ook heeft de christen de opdracht om de smaak van Jezus’ Koninkrijk aan deze wereld te tonen.  Zo mag Jezus door de Gemeente verheerlijkt worden, voordat Hij komt.

Het is nu meer dan ooit de opdracht voor de christen om getrouw te zijn  en te laten zien dat hij zijn Heer verwacht, want:  ”Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij (=Jezus) te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om hen te verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houdt vast, wat u hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

Want dan zullen we op Zijn tijd met onze Heiland verenigd worden en met Hem als onze Koning mogen regeren, nadat Hij Zich aan Israël via Zijn Komst op de Olijfberg heeft geopenbaard.

Een naamchristen verwacht de Wederkomst van de Heer niet en hij zal dan ook met en in de wereld onder Gods oordelen komen, -en onder de vervolgingen door de antichrist- opdat zij zich als nog zullen bekeren en leven.

 

Israël is ten nauwste verbonden aan de Wederkomst van Jezus, de Messias, haar Koning.

In Zacharia 14: 4 …lezen we over Gods plan met zijn volk Israël:

“Te dien dage zullen Jezus’ voeten op de Olijfberg staan, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.” Deze berg zal middendoor splijten tot een dal van Redding. Jezus komt dan zichtbaar op de wolken des hemels, als Koning, met grote macht en heerlijkheid. Elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem aan het kruis doorstoken hebben. Alle stammen en talen van de aarde zullen Hem zien en over Hem weeklagen. Heel Israël zal zich bekeren, wanneer Hij komt. In de hemel en op de aarde is het bekend dat Jezus, de Messias, zal weerkomen. Hij zal Zijn intocht houden door de Gouden Poort. In Ezechiël lezen we dat deze Gouden Poort op Gods bevel gesloten moest blijven, totdat Hij komt. Door deze Oostelijke Poort is de Heer bij Zijn intocht in Jeruzalem op een ezeljong –als dienstknecht – binnengereden.                              Maar nu komt Hij door deze Poort als de Koning der koningen. Satan heeft uit alle macht geprobeerd deze Komst te verhinderen:

deze 

deze Komst te verhinderen:

de Gouden Poort is door Moslims dichtgemetseld en een begraafplaats is er voor ingericht, om Hem tegen te houden...

Maar onze God laat Zijn Plan op geen enkele wijze blokkeren. In Ezechiël 46: 12 zegt Hij: “Wanneer de Vorst een vrijwillig offer bereidt, als vrijwillige gave aan de Heer, dan zal men de Poort die op het oosten uitziet, voor Hem openen.”

Die vorst is Jezus, de Vredevorst, die Zich als vrijwillig offer aan het kruis van Golgotha gegeven heeft om Israël –en ook iedereen die in Hem, de Zoon van David, gelooft -, te verlossen van hun zonde.

Dan zullen Zijn kinderen bij Zijn Wederkomst roepen:

 “Hosanna, gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Herten.”

De Heer zal Koning worden over de gehele aarde. Hij zal alle volken overwinnen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. En de rest van de volken die overgebleven zijn, zullen elk jaar zich buigen voor Koning Jezus, wanneer ze naar Jeruzalem gaan om het Loofhuttenfeest te vieren

 

Hij, Jezus, Yeshua, zal komen om als Koning te oordelen de levenden en de doden.

Met Jezus’ aanvaarding van Zijn Koningschap zal beginnen:

               

                 het Duizendjarig Vrederijk.

 


Dan zal Jezus ten volle onze Vrede zijn.