De Tijd is nabij
deel 3:
 
Afbeeldingsresultaat voor De eerste opstanding

Het Vrederijk komt !

 

 

Psalm 2; Psalm 72; Jesaja 9: 1-6; Jesaja 11: 1-10;  Jesaja 32; Mattheüs 1: 16; Johannes 1: 1-18;  Hebreeën 12: 18-29; ;Openbaring 20: 1-6; ;Openbaring 21: 1-4.

 

Ieder jaar sluit af met vier Adventsweken, voordat de geboorte van Jezus Christus, Gods Heil voor de mens, , gevierd wordt: Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot Licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een Licht. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Advent betekent  Verwachting van Zijn Komst..

In een tijd dat het op de aarde steeds donkerder wordt, leeft in een wedergeboren Christen steeds meer de verwachting van  de komst van Gods Koninkrijk, waarvan Jezus Christus, het Licht der wereld zal zijn, de Messiaanse Koning. In de bijbel lezen we over Gods drie-fasen-plan voor de eindtijd:

  1. De opname, wanneer de gelovigen in Jezus Christus met hun Heer en Heiland verenigd worden – in de lucht - , zoals de opname van Elia daar een schaduwbeeld van  is.

B. De wederkomst van Jezus Christus – met alle heiligen op de Olijfberg. Er gaat een heftige strijd vooraf aan Jezus’ terugkomst naar de aarde. De vorst van deze aarde, Satan, spant zich via zijn “zetbaas” de antichrist,  uitermate in tegen de Heer:                     “Waarom woelen de volken en spannen de machthebbers der aarde samen tegen de Here en Zijn Gezalfde? Maar Die in de hemel zetelt lacht en spot met hen. Hij zegt: - Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige berg!” (Psalm 2)

Voor Zijn Komst op de Olijfberg zal er oorlog zijn. De volken zullen strijden tegen Gods volk Israël, waarbij Jeruzalem tijdens deze aanvallen centraal zal staan. Als we het boek Zacharias lezen, stuiten we op vers 14: 12, waarbij er sprake van een atoomoorlog zou kunnen zijn. Maar dit staat vast: de vijandige volken zullen door de Heer gestraft worden.

 Na de Opname breekt er een tijd van oordeel aan over de goddelozen. Maar als de Here Jezus dan teruggekomen is, zal Hij als Koning regeren vanuit  Sion, Jeruzalem, tot aan het einde van de aarde. Mogen alle koningen der aarde zich dan voor Hem neerbuigen, alle volkeren Hem, de God van Israël, dienen.“Nu dan koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze (=ontzag) en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn.        

Welzalig allen die bij Hem schuilen, (Psalm 2: 10-12)

 

C      HET            VREDERIJK                KOMT.

 

Het voorspel van het 1000-jarig Vrederijk horen we via

 de profetieën door Jesaja: Want een Kind is ons geboren. een  Zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op Zijn schouder

Wanneer Jezus teruggekomen is naar de aarde, zal Hij, als Zoon, de Vrede van God tonen en dan ook Vredevorst genoemd worden. Hij zal zitten op de troon van David.

ijn Vrederijk  zal vanuit Jeruzalem over de hele aarde gaan.                                                                                                                                                                                                             
Jezus zei  tegen Zijn discipelen: “Het heil is uit de Joden.”                                                                                                                                    

De Heer is Zijn Redding in en aan Israël begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Maar Hij wist ook van de afwijzing door Israël, zodat Zijn Heil “als een rivier” kon doorstromen tot aan de einden van de aarde.

Maar tijdens het 1000-jarig Vrederijk keert Gods genade weer terug naar  Israël, zodat gans Israël behouden wordt. Dit is Gods Plan!

In Jesaja 11 geeft de Heer meer profetisch inzicht over de komende Messias en Zijn Vrederijk. “Over de ootmoedigen zal Hij in billijkhetd rechtspreken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn mond zal Hij de goddelozen doden.”  Tijdens het 1000-jarig Vrederijk zullen door Jezus Gods Wetten in vervulling gaan. Er zal geen democratie zijn, maar een Theocratie, want God zal zijn alles in allen. In Jesaja 32 staat: “Hij zal Koning zijn en regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht.”(vs.1)  “De vrucht der gerechtigheid zal VREDE zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in alle eeuwigheid.”(vs.17)

Als Jezus regeert zal er echte Vrede op aarde zijn. Dan zal onze Heiland tonen, dat God een welbehagen heeft in de mensen die Hem vrezen. Dan zullen ook zij, die uit de volken zijn overgebleven, na hun strijd tegen Jeruzalem, jaarlijks naar Jeruzalem trekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Heer der heren en het Loofhuttenfeest te vieren. (Zacharia 14:m 16-19)

Dat is voor hen een Wet ten Leven. Wanneer men niet gaat

om de Heer te eren en te juichen voor Zijn aangezicht, dan komt er geen regen, dan is er dus geen oogst

Wanneer de Heer zo geëerd wordt, reageert Hij hierop door vrede te geven, goede oogsten, zodat er geen honger zal zijn.  
“Dan zal de wolf bij  het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij een bokje; het kalf, de jonge leeuw en het
mestvee zullen samen zijn en een jongen zal ze hoeden. De leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang, zal een peuter zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf zaaien op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren ….”  (Jesaja 11: 6-10)     

 

Zo toont de Heer Zijn Goedheid, Zijn Genade, Zijn grenzeloze Liefde aan ons, opdat wij ons hart aan Hem geven en Hem prijzen , dat Hij ons zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus, de Messias, gegeven heeft om al onze schuld, al onze zonden via Hem weg te dragen aan het Kruis, bij allen die in Hem geloven en Hem als hun verlosser aanvaarden.

Tijdens het Duizendjarig Vrederijk gaat de Levende God tot het uiterste om de mens Zijn Koninkrijk van Liefde, Vergeving en Vrede te tonen.      

Daarna komt Zijn Vraag aan de mensen, aan ons:

-Mens, waar kies je voor? Wil je je volledig aan Mij toevertrouwen? Wil je je aan Mij overgeven, zodat Ik ook voor jou “alles “ mag zijn?

Laten we bidden om kracht, zodat we in Jezus’ Naam

de satan zullen weerstaan.                                        Amen.