De Tijd is Nabij, deel 1


Handelingen 1: 6-11; Mattheüs  22: 1-14; Mattheüs 24: 40-41; Johammes 11: 25;  Johannes 14: 1-3;                                        1 Thessolonicenzen 3: 13 en 1 Thessolonicenzen 4: 13-18;;

 Openbaring 3: 10; Openbaring 4: 1; Openbaring 19: 6-10.  

 

Er wordt veel over het einde der tijden gesproken en geschreven, meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van het Christendom. Velen ervaren in hun geest: - Er gaan belangrijke dingen gebeuren. Voor velen was 23 september 2017 zo’n verwachtingsvol moment. Er waren vele woorden, profetieën, vele berekeningen. Maar deze dag ging bijna geruisloos voorbij. Er is en was tot nu toe niets tastbaars gebeurd. Toen ik, Adri, daarover in gebed was, sprak de Heer tot me:  - Al  zijn er velen die leven in de geestelijke tijd van Noach, of van Lot, verblind, omdat ze in de duisternis leven, maar wees jij en wie in Mij geloven “kinderen van het Licht”

Toen toonde de Heer mij Zijn Licht, Zijn Waarheid. In Zijn Waarheid komt alles in het volle licht. In de redeneringen over de eindtijd werd de Opname van de Gemeente overgeslagen of verkeerd belicht.

Want in de eindtijd zullen er twee afzonderlijke gebeurtenissen zijn:

  1. De “onzichtbare” Opname van de Bruidsgemeente,
  2. De “zichtbare” Wederkomst van Jezus, de Messias, op de Olijfberg.   

 

Vandaag wil ik het met jullie vooral  over het eerste punt nadenken:          

              A. De Onzichtbare  Opname van de Bruidsgemeente,

Voordat Jezus Zijn discipelen op aarde achterliet, gaf Hij hun deze belofte: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie plaats bereid heb, kom Ik terug en zal jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie zullen zijn, waar Ik ben.”

Maar Deze belofte geldt voor allen die in Jezus geloven en Hem als Heer en Verlosser hebben aangenomen.

Een afschaduwing van de Opname der heiligen door Jezus Christus vinden we in de geschiedenis van Elia en Elisa: “En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden, die scheiding maakte tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.”  (2 Koningen 2: 11 en 12)


Ook in Openbaring 4 : 1 toont Jezus vanuit de hemel aan Johannes: 
“En zie , er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin tot mij sprak, zei: - Klim hierheen op, en Ik zal u tonen, wat hierna geschieden moet.”

 

Tot driemaal toe  geeft de Heer hier in Zijn Woord voorbeelden van de  Opname van Zijn kinderen.

Dan gaat ook het verlangen van Jezus Zelf in vervulling: “Vader, wat U Mij gegeven hebt,-Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging der wereld.” (Johannes 17: 24)

Zo toont de Heer ons duidelijk door Zijn Woord, dat de Opname van de Gemeente zal plaats vinden, want dit is het verlangen van zowel de Vader, als de Zoon.

Dit zal plaats vinden, wanneer de Gemeente, die Jezus als haar Heer heeft aangenomen, voltallig is. Hierbij zal er geen onderscheid zijn tussen “Jood en Griek” De volle openbaring van Gods Genade zal dan plaats vinden.

 

De discipelen waren heel nieuwsgierig naar dit herstel van Gods

Koninkrijk voor Israël. Maar Jezus antwoordde hierop: “Het is niet jullie zaak, de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt.”        Handelingen 1: 6-9

Jezus vraagt van ons geen berekening van Zijn Komst te maken, maar een Vast Geloof te hebben t.a.v. Zijn Wederkomst.:  “Omdat jullie het bevel bewaard hebben om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jullie bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om hen te verzoeken, die op de aarde wonen.” Openbaring 3: 10.

Vele christenen beseffen niet dat Jezus eerst in beweging komt om Zijn Gemeente, de gelovigen die Hem als Verlosser hebben aangenomen, tot Zich te trekken. Deze Komst is alleen voor de gelovigen, die opgenomen en weggevoerd zullen worden op de wolken, de Heer tegemoet.                                                                                  Paulus verwoordt het zo:  In 1 Corinthe 15: 51 ev. zegt hij: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een oogwenk, De doden zullen onvergankelijk worden opgewekt bij het klinken van de bazuin.” En in 1 Thessalonicenzen 4: 15 – 17: “ … Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen.”

Als voorbeeld voeg ik “de droom van Moshe” uit Tel   Aviv toe.

 

Deze Komst van de Heer zal niet door de wereld gezien en erkend worden.  De Heer Zelf haalt de gelovigen op. Het is voor de wereld verborgen, want “zij heeft de waarheid van God vervangen door de leugen” Romeinen 1: 25.. Satan heeft zijn leugen al gereed: “De mensen die verdwenen zijn, zijn ontvoerd door UFO’s”

Zij die vurig de Heer verwachten zullen na het bazuinsignaal van de aartsengel opgenomen worden in Jezus’ Heerlijkheid.
 

  De Wederkomst van de Heer is nabij.
 

Hoe kunnen we dat zo zeker weten ? Jezus zegt ons dat we moeten letten op de tekenen der tijden. Hij zegt: - Voorwaar Ik zeg jullie, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt.” (Mattheüs 24: 24.)  Jezus zegt dit tegen de Joden. In de grondtekst staat voor “geslacht”,”Generatie” (genea) een woord dat ook vertaald kan worden met “geboorte”, “een nieuw leven” Sinds dat Jezus dit Woord uitsprak, is er geen vrij land voor de Joden geweest, tot aan 1948, toen een nieuw Israël geboren werd.  Dit is voor ons éën van de tekenen, dat Zijn Komst nabij is. Jezus zegt ons: “Let op de tekenen der tijden”en “Wees waakzaam, want op een dag dat jullie het niet verwachten, komt de Zoon des mensen.” Als tekenen noemt Jezus: tekenen aan zon, maan, en sterren, tekenen als hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, wetteloosheid, verkilling van de liefde, afval van het geloof in Jezus alleen  enz.

Ook Christenen zullen vervolgd worden om de Naam van Jezus. Ik las in een krant dat die vervolgingen op dit moment nog nooit zo erg geweest zijn. Maar wie Jezus verwachten komen ook nu duidelijk naar aan het licht..Hun bescherming door de hemelse legermachten wordt duidelijk zichtbaar. Onkruid en koren staan in hetzelfde veld. Maar de oogsttijd is nabij: de wortels raken los. Er vindt een schifting tussen goed en kwaad plaats  Er zullen twee personen met hetzelfde werk bezig zijn. Maar de ëën wordt aangenomen, de ander achtergelaten.


In Mattheüs 22 vertelt Jezus een voor ons actuele gelijkenis:
De Vader is een bruiloftsmaal voor Zijn Zoon
aan het klaar maken. Hij zendt ons de uitnodiging om ons er op voor te bereiden. “Kom tot Mij en vindt je eigen bezigheden, je werk, je roeping, je gezin, je familie niet belangrijker dan Mijn Uitnodiging. De tijd is nabij. Bekeer je tot Mij.”
Ik bid dat die roep, die uitnodiging van de Heer, duidelijk je hart zal raken. Hij nodigt ons allemaal uit voor “De Bruiloft van het Lam”. Zo wordt de Opname van de gelovigen beëindigt: Als het huwelijk gesloten is, mogen we voor altijd bij onze Heer en Heiland zijn. En tijdens dit bruiloftsfeest klinkt er een stem:
Halleluja! Want de Here, onze God de Almachtige, heeft het Koningschap aanvaardt”   

De droom van Moshe.

 

Een evangelisatieteam trok door de straat waar Moshe, een juwelier,  woonde. Zij zongen opwekkingsliederen, die hij steeds in een visioen gehoord had. Daarop snelde hij naar buiten en begon hun zijn verhaal te vertellen.

 

Moshe begon ons te vertellen over een droom / een visioen, die hij de afgelopen maand  iedere nacht heeft gehad.

 

“Ik word wakker, omdat ik geluid hoor van sjofars en  trompetten.” Zegt hij. “Het is zo luid dat ik er midden in de nacht wakker van wordt.

Dan loop ik snel naar de voordeur om te zien wat er gebeurt.

  • Duizenden mensen stijgen op door de lucht. Ze dragen witte gewaden. De hemel gaat open om ze op te nemen. –

Wanneer de hemel opengaat, zie ik de aartsengel Gabriël en een machtig leger, klaar voor de strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse aartsvaders Abraham, Isaác en Jacob. Achter hen de Joodse vrouwen Mirjam, Ruth, Sara en koningin Esther.

Dan zie ik koning David en koning Salomo en met hen de profeet Elia en zijn dienaar Elisa. Zij leven en er straalt licht van hen uit. Ze rijden op paarden. Dit machtig leger van de Heer bestaat uit tienduizenden. Ze dalen af van de hemel naar de Olijfberg, hier in Jeruzalem. Hun aanvoerder draagt een Hebreeuwse Taliet, waarop geschreven staat

                       KONING DER KONINGEN.

Er is vuur in Zijn ogen. Plotseling besef ik, dat het onze Joodse Messias is.

 

“Heer,”zei ik, ”Wie bent U?” Hij antwoordt, waarbij Hij mij bij mijn voornaam noemt:

“Moshe, Ik ben Degene over Wie de profeten hebben gesproken.”

“Wat is Uw Naam,”vraag ik.

“Zij noemen Mij: de Overwinnaar.”

 

Dan zegt Hij tegen mij: “Moshe, Ik ben voor jou gestorven. Ik houd van je. Vertel je Joodse familie, je vrienden, over Mij. Vertel hen, dat Ik spoedig kom. Dan zal er in geheel Israël aanbidding en lof zijn, zoals het was in de dagen van koning David”

 

Dan word ik wakker met in mijn oren de woorden:

“Moshe, Ik houd van je. Ik kom spoedig.”

 

Mijn vrouw Esther zei tegen mij: “Moshe, ga naar de rabijnen. Vertel je droom aan hen.

Sindsdien heb ik kontakt gehad met tientallen rabijnen in Israël Ze hebben allemaal verschillende meningen.

Sommigen van hen zeggen: “Er is geen Messias Die zal komen op een wit paard. Het is maar een droom, Moshe. Geen leger uit de hemel zal ons redden van onze vijanden. Ga naar huis. Vergeet de droom.”

 

Pastor Brad, die tot onze groep behoorde, zei: “Moshe, er is een Overwinnaar, Die naar Israël komt. Jij hebt gelijk: Hij zal terugkeren op een wit paard. Luister eens naar wat Johannes aan ons geschreven heeft in het boek Openbaring.

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij Die daarop zat, wordt genoemd  Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen.”

(Openbaring 19: 11-12a)

 

Hij kreeg tranen in de ogen. “Dat is Hem,”zei hij.

 

God heeft je deze droom gegeven,” voegde voorganger Matt er aan toe. “Jij gelooft in Dezelfde Messias, als wij. Jij kent echter Zijn Naam niet. Zijn Naam is Jezus. De eerste keer is Hij gekomen om te sterven voor de zonden van de wereld. Hij komt terug als de Leeuw van de stam van Juda. Je mag Hem bij Zijn Hebreeuwse Naam, Yeshua, noemen. Hij leeft.”

Toen vroeg Matt: “Wil je Hem vragen in je leven te komen en je Heer en Redder te zijn?”

 

“Ja,” antwoordde Moshe.

 

Ook Esther, de Joodse vrouw van Moshe en drie medewerkers van de staf van de juwelierswinkel, baden dat Yeshua hun Heer en Heiland zou zijn.

Nadat met deze 5 mensen gebeden was, werden ze de handen opgelegd en…ze ontvingen de vervulling met de Heilige geest, spraken in tongen en profeteerden, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken .


Het zichtbaar worden van Jezus’ Koningschap bespreken we later.