De  Uitdaging van Pinksteren!
 
              Genesis 1: 4; Numeri 8: 1-4; Joël 2: 28 – 32; Micha 5: 1-4;
                    Lucas 1: 31 – 33; Lucas 2: 29-33; Johannes 1: 1-13 ; Johannes 8: 12;
                     Joh. 14: 12 – 14 en Joh. 14: 15 – 21; Handelingen 2: 1 – 4;                          Johannes 20: 20-23.    

 
Het is Pinksteren geweest. Vandaag wil de Heer daar nog eens op een bijzondere wijze over spreken. Pinksteren is de dag, waarop de Heer zijn beloften aan Zijn discipelen in vervulling deed gaan. Hij zond hen Zijn Geest en vervulde hen ermee.
Op welke wijze werd de vervulling van Gods Belofte, nl. dat Hij de Heilige Geest over Zijn kinderen uitstortte, zichtbaar? Er werd een geweldige Wind-vlaag gehoord, er kwam Licht van omhoog en die zette zich als Tongen van Vuur op elke discipel van de Here Jezus. Hij bediende Zich van tekenen die door de hele bijbel (Gods Woord) een rol spelen. Zo toont Hij de eenheid van het Oude- en Nieuwe Testament in Zijn Woord, want Hij is de Eeueige 
In het begin van de bijbel spreekt God er over dat er 
grote duisternis lag over de aarde. God wilde en wil dat die duisternis opgeruimd wordt. Daarom is het eerste wat God zei: “Er zij licht” En er was licht. Maar het eerste Woord van God, zal ook het laatste Woord van God zijn, zodat de duisternis volledig en voorgoed overwonnen is: “Er zij licht”
God schiep het Licht, voordat Hij zon, maan en sterren geschapen had. M.a.w. : Hier vindt iets bovennatuurlijks, iets onaards plaats. “Er zij licht” : Hier komt God in Zijn Heiligheid. Licht is door de hele bijbel heen “het symbool van het door God geschonken heil. Ook wordt licht beschouwd als een beeld van God. Vroeger was vuur de enige lichtbron: En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur.                  
Als wij echt Pinksteren willen vieren, dan worden wij uitgedaagd om te geloven in de bovennatuurlijke kracht van God en te weten dat alles mogelijk is voor wie gelooft in de opgestane Heer, Jezus Christus.
 
Gods heil werd en wordt zichtbaar via het volk Israël, het nageslacht van Abraham. Jezus wordt in de bijbel “de Zoon van David” genoemd. Israël is het volk dat door God Zelf tot aanzijn geroepen is. In haar bestaan toont de Heer herhaaldelijk dat Hij haar Verlosser en haar Leidsman wil zijn, altijd en in iedere omstandigheid. Daarom geeft Hij aan Mozes de opdracht de Menorah te bouwen, als zichtbaar teken voor het volk, wat Gods Plan is. De Menorah symboliseerd het idee, dat de staat Israël
Afbeeldingsresultaat voor De bijbelse Menoraeen lichtbrenger en voorbeeld
mag zijn voor alle naties op aarde. Ook nu nog is de zevenarmige kandelaar Menorah  als Lichtbrenger het symbool voor de tegenwoordigheid van God. De 6 armen vertegenwoordigen de 6 richtingen van de fysieke wereld, want de wereld werd in 6 dagen geschapen. Maar ze zijn alle verbonden met een centraal punt, de Sjabbat, waarin God verheerlijkt wordt, zodat de Heer Zijn Licht laat schijnen over ieder mens. De Joden hebben de Menorah ontvangen om hen op Jezus, de Messias, voor te bereiden: “Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen die Hem hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn Naam geloven en daarom uit God geboren zijn.” Johannes 1: 11-13
God gaf ons Licht, eerst aan de Jood, maar daarna ook aan de Griek, de hedendaagse niet-Joodse- wereld. Satan strijdt tegen het Licht, want hij is de vorst van de duisternis, die vernietigt, verstrooit, verdeelt. Maar hij kan de Genade van God nooit ongedaan maken.  Jezus, Gods Zoon, kwam als Licht in de wereld, en de duisternis heeft hem niet gegrepen = overwonnen. 
Het is een wonder van God dat het volk Israël nog steeds bestaat, want Hij heeft hun Zijn Licht, Zijn Heil, gegeven. Hij leidt hen naar het volle Licht:
- Gans Israël zal behouden worden.   
 
Afbeeldingsresultaat voor Jezus Discipelen s genezen.Het is een wonder van God dat Christenen nog steeds bestaan, want Hij heeft hun Zijn Licht, Zijn Heil, Jezus Christus, gegeven. En aan de christenen, die met Gods Geest vervuld zijn, geeft Jezus de opdracht door te gaan met het vervullen van Gods Plan en zich niet te laten intimideren door de tegenstand van Satan, die weet dat hem nog maar weinig tijd rest. We mogen ten volle beseffen dat Hij Die met ons is, veel sterker is dan hij die van en in de wereld is. Christenen worden uitgedaagd in deze donkere tijd stand te houden, de Satan te weerstaan, en het Licht van Christus te tonen en te verspreiden.  Jezus zegt ons nadrukkelijk: “Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen en nog grotere dan deze, want Ik ga naar de Vader.” Johannes 14: 12-14
“Ik doe de belofte van Mijn Vader op u komen.”
“Gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u.”
Johannes 20: 21-23                                                                                                                                                                             Dat is de UITDAGING die we sinds  Pinksteren
uit de hemel ontvangen hebben, om krachtig door te gaan in de Kracht van Jezus en daarin niet te verslappen. Laten wij doorgaan in het verspreiden van Zijn Licht, tot aan het Volle Licht.