De Ware Eenheid
 in Jezus Christus.

Genesis 11: 1 – 8;                   
              Johannes 17 : 20 -26;  1 Corinthiërs 1: 10; Epheziërs 4: 1 – 6;
                                                                   Philippenzen 1: 27 en 28.;
 Openbaring 17 en 18.                                                              
 
Er wordt in deze tijd veel gesproken over Eenheid.  In de wereld zie je dat allerlei landen zich verbinden tot een unie, een verbond, een eenheid, waardoor men denkt sterker te staan in deze wereld.                                                
               “Eenheid geeft macht, ook in geestelijke zin”
Ook in de christelijke wereld wordt er veel over eenheid gesproken. Al geruime tijd bestaat er een oecumenische beweging, die streeft naar eenheid tussen christenen van allerlei denominaties of achtergronden. Ook beweert men dat, als men als christenen meer Een zou zijn,  zij dan meer invloed zouden hebben op de maatschappij om die ten goede te veranderen.
Dit klinkt allemaal goed, mooi, vroom. Maar heeft men niet in de gaten, dat er een addertje onder het gras zit?
Waar spreekt de Bijbel over Eenheid ?
Ik ontdekte dat er in de bijbel op twee manieren over Eenheid gesproken wordt.  
A. De eerste keer dat er hiervan sprake is, is in Genesis 11, waar we lezen over de torenbouw van Babel. Dit is een wereldse eenheid. In de Bijbel waarschuwt Paulus de christenen met de opmerking:
“Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.”  (Romeinen 12:2). Babel had een leider, waar men onvoorwaardelijk aan moest gehoorzamen. Hij, Nimrod, was de leider, de godsman, die er voor zorgde dat er een eenheid ontstond, die op macht, op eigen eer, op manipulatie, was gegrondvest. De discipelen van Jezus discussieer-den er over, wie van hen wel de meeste zou zijn. Marcus 9: 33-37
Jezus bestrafte hen hierover, want deze redenatie is vijandig tegen de eenheid van Zijn Koninkrijk.
Babel heeft ook als kenmerk dat ze godsdienstig is  Ja, ze is super-gelovig, want je moet omhoog klimmen tot in “de hemel”. Door eigen inspanning zal je er komen. Een eigen (astrologische) godsdienst, een eigen evangelie, wordt er gevormd.
Het gevaarlijke van de eenheid van Babel is, dat hierdoor alles mogelijk is: “Niets van wat zij denken te doen, zal voor hen onuit-
voerbaar zijn.” (Genesis 11: 6). Maar God grijpt in: Hij verstrooit de tegenstanders van Zijn Koninkrijk.
“De Gemeente van Babel” blijft bestaan, totdat God aan het einde der tijden met haar definitief afrekent. (Openbaring 17,18).                       Ze blijft een misleidend gevaar voor de Gemeente van Jezus Christus tot het einde toe. Daarom staat er:
“Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” (Openbaring 18: 4)
De geest van Nimrod = de Rebel blijft actief. In de Openbaring wordt hij mogelijk “het beest uit de aarde”genoemd. Hoe dan ook: hij probeert een religieuze eenheid te brengen, waarbij het gaat om wetten en rituelen, zonder dat er sprake is van een Verlosser, die de gelovigen verlost van hun. zonde.
Godsdienstige leiders ondertekenden laatst een “Verklaring van Eenheid”, de weg van de universele religie werd verder ingeslagen, zodat de komst van de Antichrist wordt voorbereid, omdat de fundamenten van zijn tempel al gelegd worden.
 
B. Maar Jezus spreekt over een andere Eenheid. 
Ware, hemelse Eenheid is er alleen in Hem. Er kan geen sprake zijn van Bijbelse  eenheid, als niet allen in Christus zijn. “Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God, de Vader, dan door Hem.” (Joh. 14: 6) Eenheid in Jezus sluit iedere invloed van een ander geloof / religie uit.
Wanneer we belijden: “Jezus, U bent Heer”, dan betekent dat,  dat we ons volkomen aan Hem hebben overgegeven  Dat is het beginpunt van de
“ware eenheid in Christus”. Deze eenheid is niet “wereldwijd”, “wereldomvattend” maar ze heeft te maken met de Christelijke Gemeente. Jezus wil Zijn Gemeente bouwen door Zijn Heilige Geest. Door Hem aan te nemen als Heer en Redder heeft Hij ons macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest. Door de doop belijden we dat wij ons oude, zondige leven begraven hebben en dat we er naar verlangen als wedergeboren mensen verder te leven. We mogen dagelijks beseffen dat onze oude mens gestorven is en dat nu Jezus Christus in ons zichtbaar moet worden, dat Zijn Naam in ons leven verheerlijkt zal worden. Hoe sterker dit verlangen is in de Gemeente van Jezus Christus, des te krachtiger is haar eenheid.
Jezus is vrijwillig naar de aarde gekomen. Hij was in Gods heerlijkheid, Hij was en is Gods Woord. Maar Hij is nedergedaald van de hemel, om de mens met God te verzoenen. Paulus zegt tegen de gemeente van Philippi en tegen ons: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aange-nomen, en de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoor-zaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises..  Daarom  heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: -Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!” (Philippenzen 2: 6-11) 
Het is zo geweldig te beseffen dat onze redding mogelijk geworden is door de vrije keuze van Jezus. Het aannemen van de Redding ten eeuwige leven door Hem, door het Offer dat Hij bracht, is voor jou en mij, voor ieder mens, ook een vrije keuze. En zo diep Jezus’ keuze is voor jou en mij, zo diep zal ook onze keuze voor Hem moeten zijn. Jezus verlangt ernaar één te zijn met Zijn Gemeente, zoals een Bruidegom ernaar verlangt één te zijn met Zijn Bruid. Daarom wordt in de Bijbel de Gemeente de Bruid van Christus genoemd.   
De Here God vraagt ons “in de Geest van Zijn Zoon” te leven, nadat we Jezus als Heer hebben aangenomen. En weer gaat het erom dat wij vrij zijn. Er zijn Christenen, die belijden in Jezus te geloven, maar die toch (blijven) leven naar hun eigen begeerten. Ze leven ”uit het vlees”: naar hun eigen inzicht en verstand.
Maar Geest en vlees verstaan elkaar niet; heilig en onheilig gaat niet samen. Wanneer in een Gemeente er leden zijn, die verlangen naar het leven uit de Geest, naast mensen die hun eigen begeerten, hun ego, voorop stellen, dan is de eenheid ernstig verstoord. De ware eenheid in Christus ontstaat pas, wanneer we onszelf ”gekruisigd” hebben. Het gaat niet om mij, maar om Christus in mij. Het is van het grootste belang, dat de Heilige Geest = de Geest van Jezus de leiding heeft, daar waar 2 of 3 …of meer … bijeen zijn in Jezus’ Naam.
En wanneer de Heilige Geest de Leiding heeft, dan kunnen we wonderen en teken van omhoog verwachten. (zie: hand. 4: 31, 32 …)
Terwijl mensen vanuit “de vleselijke eenheid van Babel” de hemel bestormen, en de mensen verward en verdeeld worden, gebeurt het  dat God Zelf het initiatief neemt bij
               “de ware eenheid in Jezus Christus”                :
a.)  door de hemel te openen en Jezus te zenden,
b)   door in Jezus de dood te overwinnen: de aarde beefde,
c)    door de hemel te openen en Zijn Geest te zenden,
d)    door eenheid te brengen in de taal van Jezus’ discipelen, zodat iedere stam, taal en natie het getuigenis kan horen van de grote daden van God.  
De ware eenheid in Christus is 
                  ”het elkaar Geestelijk verstaan”.
Jezus bidt tot de Vader: “Ik bid ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen  één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 20 en 21)
Wij bidden: “Vader, versterk ons geloof, hoop en liefde. Maak Uw Gemeente één met Christus, Uw Zoon. Amen.”