Dat vrouwen de namen van planten dragen is niet van de laatste tijd, een van de meest heldhaftige vrouwen uit de Bijbel was Esther, echter voordat ze deze Perzische naam kreeg, had ze een echte Hebreeuwse planten-naam: Hadassah. met de betekenis van "mirte", een heester met geurige witte bloemen. De bladeren worden gebruikt bij de versiering van bij bruiloftsfeesten en bij de inrichting van de loofhut.

Esther is de Perzische benaming voor “jonkvrouw”of “ster” Er bestaat ook verwantschap met een Hebreeuws werkwoord, met de betekenis:-Ik zal mij verbergen.   

           De Waarheid van Esther: God keert de rollen om.   

De bijbel is geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest. Daarom kunnen we de bijbel lezen op verschillende niveaus:

*vanuit een menselijk verlangen of

*een historische begrip, of

*vanuit het besef dat God Zijn Geestelijke Boodschap   

  aan ons bekend wil maken.

Velen zijn er die blijven steken in het menselijke en in zijn of haar geschiedenis. Bij de aanbidding, het luisteren naar het Woord, de gebeden enz. staat dit wat uit de mens is bij hen centraal.

Maar wanneer we werkelijk de zegen van God, onze Vader,  willen ontvangen, dan zal Zijn Koninkrijk gezocht moeten worden. Vanuit deze hartsgesteldheid kan en wil Hij ons alles geven. Dan zal Hij kracht geven om door te gaan, ook al begrijpen wij de dingen niet direct. Onze Heer en Heiland wil dat wij in deze tijd wakker en waakzaam zijn, wandelend in Zijn Licht en verspreidend de “geur” van Hem, Die komt om te oordelen de levenden en de doden.

Vandaag willen we Esther in het licht houden, niet als een historisch persoon, die in het Perzië van ong. 500 v. Chr. leefde, maar als een profetisch symbool van Gods handelen in de tijd. Zo wil de Heilige Geest ons voorhouden: - Vrees niet, want Ik ben met u !(Jesaja 43: 5)In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed: Ik, Jezus, heb de wereld overwonnen.(Johannes 16: 33)

 

We willen – in verband hiermee – ons laten inspireren door wat er in het bijbelboek Esther geschreven staat. In het Hebreeuws wordt deze boekrol Megillat Esther genoemd, de feestrol Esther. N.a.v. van deze geschiedenis viert Israël ieder jaar het Poerimfeest, het feest der loten.Dit jaar zal dat op 20 maart zijn. Het is een lentefeest, maar volgens de Hebreeuwse kalender is dit het laatste feest van het oude jaar, op de 14e Adar (in Jeruzalem, de Tempelstad, op de 15e Adar), voorafgegaan door een vastendag op de 13e Adar.

Het volgende feest is het feest der Verlossing, het Pesach, dat een nieuw jaar, een nieuwe tijd inluidt, die van het eeuwigdurend Verbond door Jezus, de Messias, waarvan ook Jesaja geprofeteerd heeft.

                                                                                               (Jes. 45: 15 – 25)

We zullen nu een paar – profetische – aspecten van het boek Esther onder de loep nemen.

Het begin van het verhaal is helemaal niet feestelijk. Koning Ahasveros, - Xerxes 1, heerser over 127 volkeren, houdt een feestmaal voor de aanzienlijken van zijn rijk. Hij staat symbool voor de heerser over de ganse aarde, zoals satan aan Jezus in de woestijn al de koninkrijken van de wereld toonde in een mum van tijd en Hem  zei:

“U zal ik deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.

Indien Gij, Jezus, mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.”

Maar Jezus antwoordde hem: “Er staat geschreven: - Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.”(Lucas 4: 5-7)

Zo was Ahasveros heerser over de aarde. Iedereen van klein tot groot moest hem dienstbaar zijn. Voor hem moest iedere knie zich buigen. In zijn land waren vele goden, zo als ook nu “de koningen der aarde dronken geworden zijn van de wijn van de hoererij met de vele afgoden.” (zie: Openbaring 17: 2)

Maar de Enige Waarachtige, God, de God van Abraham, Isaäc en Jacob, wordt in de boekrol Esther niet een keer genoemd. Het is alsof Hij in deze wereld verborgen moet blijven, want zodra Hij genoemd wordt en Zijn volk in de picture komt, breekt de hel los.

Maar onze God verwezenlijkt “in stilte” Zijn plan, dwars door al het feestrumoer en alle tumult van deze wereld heen.

Koningin Vasti wordt afgezet en het Joodse meisje incognito, Hadassah, wordt in een soort “sterrenslag” door Ahasveros uitgekozen. Zij wordt gekroond tot koningin Esther.

De wereld draait verder. Het normale leven gaat zijn gang. Maar ondertussen is Esther in het centrum van de wereld gekomen. Zij zal door Gods planning voor de één een geur ten leven, voor de ander een geur ten dode zijn.

Dan verschijnt Haman, de Agagiet. Aga is de koninklijke titel voor een vorst van de Amalekieten. Zij zijn blijvende vijanden, erfvijanden, van Israël. Zij zijn uit op de totale vernietiging van Gods volk, opdat zij het erfdeel van het uitverkoren volk in bezit zullen nemen. (Zij eisen het land en de Stad Jeruzalem op)

Haman is een Jodenhater. Hij ademt een antisemitische geest uit.

Hij is een imitator van de wereldse machthebber Ahasveros. Doordat hij “een van geest” met hem is, maakt Haman een bliksemcarriëre. Wie kan zijn trots nog weerstaan. Elke knie zal voor hem buigen.

Haman is een voorafbeelding van de Antichrist, die de Joden zal zoeken uit te roeien.

Maar…..Mordechai, de gelovige Jood,boog zijn knie niet voor de vijand, waarop Haman zich grootschalig niet alleen op de mens, maar ook op het hele volk wilde wreken. Hij maakte een listig en meedo-genloos plan, dat wel moest slagen, want de “heerser der aarde” had het met zijn zegel bekrachtigd. Het lot was geworpen: op de 13e Adar zou de aanslag plaats vinden.

Maar God keert de rollen van de vijand om. Wat onmogelijk is voor de mens, is mogelijk bij God. Maar daarbij wil Hij wel gebruik maken van Zijn mensen, met Zijn macht en gezag bekleed door de Heilige Geest. Koningin Esther mag niet langer verborgen blijven. In het einde der tijden zullen de zonen en dochteren Gods openbaar worden. Maar de hoogverheven vijand is niet gemakkelijk te verslaan. Jezus zegt: “Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten”(Mattheüs 17: 21)  Door gebed ontvangen we geloof om te overwinnen.

Wanneer oom Mordechai het duivels plan aan koningin Esther bekend gemaakt heeft, bevindt zij zich in een moeilijk parket. Haar afkomst zal niet langer verborgen blijven, maar ook kan het haar het leven kosten. Het zal haar eigen beslissing zijn, om voor haar volk in de bres te gaan staan. Maar Mordechai weet dat God trouw is aan Zijn Verbond met Israël. Hij zegt daarom tegen koningin Esther: “Beeld u niet in, dat u alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat u in het paleis van de koning woont. Want als u in deze tijd blijft zwijgen, zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uws vaders huis zullen omkomen..”

                                                                                         (Esther 4: 13 en 14)

Na gebed en vasten heeft ze de moed gekregen om zich in te zetten voor haar volk. Op het beslissende moment kunnen wij niet blijven zwijgen, en doen alsof het buiten ons omgaat. In deze tijd vraagt de Heer ons voor Zijn volk en voor Zijn Koninkrijk te kiezen. Neutraal blijven betekent: de vijand alle ruimte geven voor zijn vernietigend plan.

Doch als we bewust voor Hem kiezen en de wapens tegen de vijand opnemen, na bidden en vasten, dan zullen wij zien hoe werkelijk Gods Woord voor ons wordt: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen. God is het, Die rechtvaardigt…..”(Romeinen 8: 31 – 34)

Daarom werd Esther aktief onder het motto: “Kom ik om, dan kom ik om” Zij vond genade in de ogen van koning Ahasveros. In plaats van onder het oordeel te komen, legde hij voor haar de loper uit. Tot tweemaal toe hield zij maaltijd met haar koning en haar vijand.

Maar als onze Grote Koning van de partij is wordt de vijand ontmaskerd: Haman en de zijnen ontvingen hetzelfde vonnis, wat zij toedachten aan het volk van God. Niet langer zal het volk van God, jij en ik als Zijn kinderen òf Israël, als een lam ter slachting geleid worden, want God gaat de rollen omkeren.  

In Jezus’/ Yeshua’s Naam.                                                                                               Amen.