Gods overweldigende Kracht

aan wie geloven in Jezus Christus”

(Efeziërs 1: 19 en Johannes 14: 12-17, Jacobus 1: 5-11;

Richteren 14, 15 en 16)
 

Het komt vaak voor dat gelovige Christenen niet ontvangen, wat de bijbel, Gods Woord, hen belooft. Je leest de bijbel regelmatig, maar toch kunnen bepaalde beloften bedekt worden. De Here Jezus vraagt ons te “leven uit de Geest”. Maar daarbij hebben we ook af te rekenen met “het leven uit het vlees”.  Mijn menselijke beperkingen zijn in de ogen van mijn God niet zo belangrijk. Als Hij zegt: “Volg Mij”, en wij zeggen hier Amen” op, dan weet Hij ook wegen te vinden, dat wij Hem ook kunnen dienen. Want: Jezus Zelf zegt: “Alle dingen zijn mogelijk, voor wie gelooft.” (Marcus 9: 23)

 Jezus spreekt tegen de vader van de zieke jongen mooie woorden. Maar Hij wil dat de mens de kracht van Zijn Woord zal ervaren. Dat trof de mensen uit de tijd, dat Jezus op aarde de werken deed, die Zijn Vader Hem had opgedragen: Velen zagen de uitwerking van Zijn Woorden en bekeerden zich. Dat behoort een inspiratiebron te zijn voor de discipelen van Jezus. Zij leefden uit de Kracht van Jezus ook na Zijn Opstanding en Hemelvaart. En steeds weer was dit het refrein:Velen zagen de uitwerking van het Woord en bekeerden zich. 
Dat is de repeterende kracht Van Gods Koninkrijk.
De apostel Paulus wordt wel  “ de apostel der heidenen”
genoemd. Hij werd door Jezus geroepen om het evangelie te verkondigen tot aan de einden van de aarde. Hij was en bleef trouw aan zijn roeping, wat het hem ook kostte. Als je de werkelijkheid van de Liefde, de Majesteit en de Kracht van Jezus, Gods Zoon, hebt ervaren, houdt Hij je vast, je leven lang.Het raakte mij diep, toen ik Paulus’ woorden hierover in de brief aan de Efeziërs las: “zodat je weet, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid Zijner erfenis is bij de heiligen, en hoe
overweldigend groot Zijn Kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht …” Jezus roept ons op om elkaar aan te vuren juist in deze tijd –vlak voor Zijn Wederkomst – dat de gelovigen dezelfde werken zullen doen, die Hij gedaan heeft, ja zelfs nog grotere dan deze. 

Jezus dreef demonen uit. We mogen bidden dat we de werken van de satan mogen opmerken, zodat we die in Jezus’ Naam zullen uitschakelen. Zo mogen wij zien hoe overweldigend groot Zijn Kracht is aan ons, die geloven.  

 Jezus genas zieken. Hij genas alle ziekten. Satan heerst in onze tijd via ziekten, die lichamelijk of geestelijk, in de ogen van de mensen ongeneeslijk zijn. Maar Jezus toont ons Zijn Kracht via bovennatuurlijke genezingen. Hij vraagt ons ook door dit woord op de bres te staan voor Zijn Koninkrijk, waar geen ziekte meer zal zijn. Jezus zegt:  “Laat je niet door de duisternis intimideren. Geloof in Mij: genees de zieken.”  Want zo zullen nog altijd mensen tot geloof kunnen komen en voor eeuwig behouden worden. En zo mogen wij ervaren hoe overweldigend groot Zijn Kracht is aan ons, die geloven.

Jezus dreef demonen uit. We mogen bidden dat we de werken van de satan mogen opmerken, zodat we die in Jezus’ Naam zullen uitschakelen. Zo mogen wij zien hoe overweldigend groot Zijn Kracht is aan ons, die geloven.  

 Jezus genas zieken. Hij genas alle ziekten. Satan heerst in onze tijd via ziekten, die lichamelijk of geestelijk, in de ogen van de mensen ongeneeslijk zijn. Maar Jezus toont ons Zijn Kracht via bovennatuurlijke genezingen. Hij vraagt ons ook door dit woord op de bres te staan voor Zijn Koninkrijk, waar geen ziekte meer zal zijn. Jezus zegt:  “Laat je niet door de duisternis intimideren. Geloof in Mij: genees de zieken.”  Want zo zullen nog altijd mensen tot geloof kunnen komen en voor eeuwig behouden worden. En zo mogen wij ervaren hoe overweldigend groot Zijn Kracht is aan ons, die geloven.