Gods Reddende Liefde.               Jesaja 8 :23 – 9 : 6 ;  Jesaja11 :1-4 ; Johannes 3:14 – 18 ; Mattheüs 1 : 18-25 ;     
         Mattheüs 22: 1-1`4; Johannes 15: 9; 1 Corinthiërs 13; 1 Johannes 4:7-21; 
         Openbaring9: 6-10;  Openbaring 1: 8 & 21: 6 en 7 & 22: 12-14...


 Wij vieren elk jaar weer het Liefdesmaal. Zo willen we laten zien, dat we elkaar mogen liefhebben..                                                                          ”Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”( 1Joh. 4:19)                 
In de wereld wordt ook veel over liefde gesproken, maar ieder liefde zonder God is onecht, imitatie. De wereldse liefde zet voor de mensen de weg open om te zondigen, om Gods geboden overboord te werpen: alles is geoorloofd. En om het een religieus tintje te geven:
- Gods liefde is onvoorwaardelijk.
Maar bij het zingen van El Shaddai hebben we beleden wie God is en weten we dat Hij aan Abraham – en dus ook aan ons – voorwaarden stelt aan een liefdevolle omgang met Hem:
El-Shaddai en Abraham
Ik ben God de Almachtige, wandel voor Mijn aangezicht en wees onberispe­lijk... 
Gen. 17:1
Als we Kerstfeest vieren, vieren we het feest van Gods Liefde voor de mensen. God geeft aan Zijn Liefde handen en voeten. Zijn Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Als dat gebeurt, breekt de hemel uit in gejuich: “Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde bij mensen van Zijn welbehagen.” Het valt mij steeds weer op, dat, wanneer de hemel juicht, de mensen op aarde er zo lauw op reageren. De mensen zijn aan deze wereld gehecht, of met haar problemen vertrouwd geraakt, als iets dat nu eenmaal gebeurt. Zij zijn vervuld met gedachten van onheil. Maar met Kerstfeest wil de Heer van de Schepping de mensen duidelijk maken dat al het onheil –in de wereld en persoonlijk - veroorzaakt wordt door de zonde. Deze hele aarde is vervuild door de zonden.
Maar met de geboorte van Jezus heeft De Here God een nieuwe weg voor de mens gebaand. Er kwam een weg naar de Hemel beschikbaar: “Want alzo lief had God de wereld...”
Zo spreekt Jezus dat uit tegen

Nicodemus die midden in de nacht op zoek ging naar de Waarheid. Hij ontmoette Jezus , “Die zijn volk zal redden van hun zonden.”
(Matt. 1:21)  
……opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal ontvangen.” 
God heeft de mens lief. Hij heeft hem naar Zijn beeld geschapen. Dat is inclusief Zijn Liefde, want God is Liefde. Liefde heeft met een vrije keus te maken. God dwingt de mens niet van Hem te houden. Toen  de mens bewust tegen Gods Gebod inging, verbrak hij zijn liefdesrelatie met Zijn Schepper en moet God na de zondeval zijn mens loslaten. Hij moet wel, want Hij is heilig. Wanneer het onheilige in aanraking komt met Gods Heiligheid, wordt het verteerd en houd het op te bestaan.  Maar Hij heeft Zijn Reddingsplan al klaar. Hij staat aan het begin, waarbij hij ook van de mens zei: “Hij en zij zijn zeer goed.”  Hij laat niet los, wat Zijn hand begonnen is te doen. Hij zal ook alles naar het volmaakte einde leiden:
      “Hij is de Alpha en de Omega; het Begin en het Einde.”
God sprak Zijn Woord. Zo begon de Redding van de mens. Eerst  spreekt God en dan volgt de uitvoering van het Woord.
God sprak: “Ik zal vijandschap zetten tussen u- de slang- en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” De slang is het beeld van de satan, de verleider tot zonde!
Maar God had al vanaf het allereerste begin gesteld dat er een
Zoenoffer zal komen, zodat de band met God weer hersteld kan worden. Hij, de Vader, zond Jezus, de Zoon, Die é é n was en is met Zijn Vader. Wie Jezus ontmoet, ontmoet de Vader in Zijn diepe liefde voor de mens. Uit Liefde zond de Vader Zijn Zoon naar de aarde, om als een volmaakt zoenoffer onze zonden op Zich te nemen. Uit Liefde werd Jezus het Lam, dat voor de mens geslacht werd. “En alleen zij die deze Reddende Liefde uit de hemel hebben aangenomen, hebben macht ontvangen om “zonen Gods” te worden.”  Johannes. 1:12,13.
Nadat het Lam geslacht was, zodat de verzoening met de mens had plaats gevonden, en Jezus door de Kracht Gods was opgewekt uit de doden, ging Hij weer terug naar Zijn Vader in de hemel, om onze plaats te bereiden aan het bruiloftsmaal. Vader zond Zijn uitnodiging: - Maak je nu klaar om je Heer te ontmoeten. Alle dingen zijn gereed. Het Lam is geslacht. Mijn Zoon ziet er naar uit om Zijn Bruid te ontmoeten. Zo worden Gods uitnodigingen de wereld in gestuurd. Zo wordt Zijn Gemeente uitgenodigd: “Kom tot de Bruiloft van het Lam.” Zonder het Lam kan er geen bruiloft zijn. De mensen hebben het offer van het Lam nodig om aan Gods  feest te kunnen deel nemen. Jezus zegt: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem / haar opwekken ten jongste dage.” Johannes 6: 54
Dat betekent dat we uitgenodigd worden om  é é n te zijn met Jezus. Als we op weg zijn naar Hem, zal ons hart ook moeten verlangen naar Hem.
Wanneer God, de Vader, zijn dienstknechten erop uitzendt om Zijn Kerk voor het feest van Zijn Zoon uit te nodigen, dan hebben velen hun eigen programma klaar liggen. De eigen regels, wetten, bediening  staan op de eerste plaats. Dan is de mens naar zichzelf gekeerd. Dan is ook de liefde egocentrisch. In verband hiermee klinkt nog steeds de fluistering van de satan bij de zondeval – het streven naar macht – door: : “Dan zal je als God zijn.”
Maar de  Liefde van onze God is anders. God is zo vol Liefde, dat Hij die wil laten stromen:  Liefde als een rivier, om de mens te verkwikken: Genadig en barmhartig is Hij, rijk aan goedertierenheid, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als een arend.
Psalm 103: 1-5
Ook de liefde van Gods kinderen moet anders zijn dan de liefde van en in de wereld. Die zal niet egocentrisch mogen zijn, maar theo-centrisch:- Hemelse Vader, Jezus, mijn Redder, vul mij meer en meer met Uw Liefde; vorm Uw Gemeente als Uw Bruid. Laat de passie voor U, Jezus, de Bruidegom weer met nieuwe, vernieuwende kracht door mij / ons heen stromen.
Ik geloof dat dit ons gebed moet zijn: Maak ons vol vreugde, vol vuur voor U.
In de gelijkenis van Jezus over het koninklijk Bruiloftsmaal wordt aan het eind melding gemaakt van een man zonder bruiloftskleed. Maar de Koning verdraagt geen enkel persoon die lauw is voor Zijn feest, die ongeïnteresseerd aan de kant blijft staan. Om Zijn Feest tot stand te brengen heeft de Heer zo’n hoge prijs betaald, dat het eindresultaat alleen maar volmaakt kan zijn.
”Halleluja! Want de Here onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de eer geven, want
 de Bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

Openbaring 19: 6-10.
 
Zo willen we ons laten bemoedigen door de dingen die niet voorbijgaan:

Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de Liefde.
Tenslotte willen we belijden, dat de Levende God ook wat Zijn relatie met de mens betreft, tot Zijn doel komt, want
    “Hij is de Alpha en de Omega; het Begin en het Einde.”
                                                                                 

                                                                                                     Amen.