Matteüs 22: 1 – 14; Lucas 5: 32;   Lucas 14:7-24;  Openbaring 2:7; Openbaring 2: 17; Openbaring 3: 6; Openbaring 19 : 6-10

Openbaring 22: 12-14

De Here Jezus sprak met Zijn discipelen vaak over het Koninkrijk der hemelen. Hij toonde in Woord en Daad de Heerlijkheid die Hij had bij Zijn Vader. Ook tussen Zijn Opstanding en  Hemelvaart toonde Jezus aan hen Zijn Koninkrijk: al zullen jullie op deze aarde veel lijden, besef waar jullie naar toe gaan. Er staat een hemels feestmaal op jullie te wachten.

Dat hemels feestmaal staat ook ons te wachten, wanneer wij de Here Jezus aanvaarden als onze Heer en Heiland, die voor onze zonden is gestorven aan het Kruis en door Zijn Opstanding uit de dood ons gerechtvaardigd heeft voor God.

Lees de BijbelDan mogen wij met Hem en door Hem leven uit de Kracht van Zijn Koninkrijk. Maar het eindpunt van dit leven zal een Koninklijk Bruiloftsmaal zijn. Jezus heeft de toegang hiervoor vrijgemaakt. De enige voorwaarde om de discipelen van Jezus er  aan te laten deelnemen, is het diepe verlangen naar Jezus, en Jezus alleen,                          
Zo verlangt God, de Vader, dat de mensen een bewuste keuze maken voor Jezus, de Zoon.
 Om dit duidelijk  te maken, vertelde Jezus deze gelijkenis: : "Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die het bruiloftsfeest van zijn zoon voorbereidde. Toen alles gereed was,  stuurde Hij zijn dienaars om de gasten voor het feest uit te nodigen,” God is de Koning, Die voor Zijn Zoon, Jezus, een bruiloft voorbereidt. Het is altijd al Gods plan geweest te midden van Zijn volk, Zijn kinderen,  te leven. Daarom zond Hij Zijn Zoon. In het begin van Jezus’ gelijkenis, merken we direct al op ,dat God een drieënig God is: de Vader, de Zoon en Zij die door God geroepen worden, om Zijn Plannen ten uitvoer te brengen,

de Heilige Geest.   

Nogmaals: De Heilige Geest wordt gezonden om de mens tot de bruiloft  uit te nodigen.  De genodigden zijn geen vreemden: zij kennen God en God kent hen:

       A. de gelovigen uit Israël . B de gelovigen uit de volken.

Jezus zal voor hen de Redder, de Bevrijder, de Geneesheer, maar ook de Bruidegom zijn. Dat laatste staat centraal in Gods Plan:  Afbeeldingsresultaat voor Jezus is de buidegom  

   Jezus, de Bruidegom,

  de Gelovigen, de Bruid. 

Aan een bruiloft gaat altijd een voorbereidingstijd vooraf.

We mogen al met Jezus verkeren (verkering)via de Heilige Geest.     Die relatie met Jezus zal hier op aarde belangrijker moeten zijn,  dan alle andere mensen of zaken. (de koop van een akker, vee, een gesloten huwelijk)

 

Het is goed om even bij een bruiloft in Israël stil te staan, want ik geloof dat hier een belangrijke les in zit voor alle                    gelovigen. Wanneer men werd uitgenodigd voor een bruiloftsfeest, dan ging men ’s avonds door naar het feest in zijn gewone klederen. Maar voordat men de feestzaal mocht binnengaan, dienden de uitgenodigden eerst een tijdje in een andere zaal te wachten, waar het personeel voor het feest was. Daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed. Dan deed men zijn eigen kleren uit en trok dit feestkleed aan. Zo kan men aan de kleren zien, dat de mensen bij elkaar horen, dat er een eenheid onder elkaar is, voordat het feest begint.      

Er is bij God geen aanzien des persoons.

Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, wat in jouw ogen goed is, De eigen kleren van de mensen in deze gelijkenis beelden hun gedachten of overtuiging uit. Een persoon dacht een goed mens te zijn. Hij dacht door zijn eigen goede werken bij God te kunnen komen. Die witte bruiloftsklederen waren in zijn ogen niet nodig. In feite wist hij het beter dan God.

Maar Jezus noemt zulke religieuze mensen huichelaars. Zij bepalen, hoe Gods feest eruit moet zien, wie wel of niet welkom zijn op dit feest.

Hun oordelen zijn belangrijker, dan Gods Genade.

Maar zulke mensen worden door God Zelf ontmaskerd. Hij bindt hen aan handen en voeten. Daaronder behoren ook Christenen, die de Heer helemaal niet terug verwachten. Zij zijn zo druk bezig met hun eigen ideeën, hun eigen toekomst.                                                                                                                 Maar de Vader waakt er over, dat het Bruiloftsfeest van Zijn Zoon op geen enkele wijze verstoord kan worden.

God Zelf organiseert het Bruiloftsfeest voor Zijn Zoon.  
Het is een feest uit genade. Wie Gods Genade afwijst, wijst ook Zijn Feest af. God is barmhartig en goedertieren.  
Goede en slechte mensen worden uitgenodigd, ook lammen, blinden, doven. En wanneer deze mensen Gods uitnodiging aannemen, gaat Hij met hen aan de slag.

Hij wil dat wij met Christus bekleed worden, voordat Jezus als Koning wederkomt. Dan moet de Bruid gereed staan om voor altijd met haar Heer verenigd te worden.

De Gemeente, de Kerk,  moet aan de slag, want Zijn Komst is nabij. En niet iedereen die roept “Here, Here ….” zal behouden worden, maar alleen zij, die de wil doen van onze Vader, die in de hemelen is  Want alleen zo trekken we het witte bruiloftskleed aan: dat zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Jezus zegt:  “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren zalig te maken.”  Paulus roept hierbij uit: “Eens een zondaar, nu geen zondaar meer !

Want de Bruiloftszaal moet vol worden met hen die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het Lam. Want het is zeker, dat Jezus terugkomt om Zijn Bruid op te halen, die dan zonder vlek of rimpel zal zijn. Voordat het zo ver is, zal er strijd zijn. Daarom zegt Jezus in het boek Openbaring: “Wie overwint, hem of haar zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is”, het hemelse Paradijs, waar we recht op hebben, als we overwinnen. Want als kinderen Gods, zijn we erfgenamen. Zo worden we uitgenodigd om in de Geest van Jezus te leven en met Hem maaltijd te houden, opdat we eens aan Zijn Tafel van het Bruiloftsmaal mogen genieten.Amen