Henoch,

beeld van de Bruidsgemeente:

haar opname in de eindtijd.(dl. 1)

 (Judas  14-23; Genesis 5: 18-24; en 4: 17-18; Mattheüs 25: 1-13; Johannes 14: 1-14; Johannes 16: 12-15; 1 Corinthiërs 15: 50-58;  Epheze 5 - 6-21; 1 Thessalonicenzen 4: 13-18; Hebreeën 11: 5-6;)
 
In de bijbel ontmoeten we personen, die van grote belang zijn voor de gelovigen, vanwege het profetisch inzicht, dat aan hun naam verbonden is.
Zo wordt er in het Oude Testament gesproken over Elia, en in het Nieuwe Testament over Johannes de Doper, die diende in de geest en de kracht van Elia. Ik geloof dat de Gemeente van Christus ook in de Geest en de Kracht van Elia zal zijn in het einde der tijden, zodat zij een wegbereider zal zijn voor Jezus’ Wederkomst.
Jozef, Jacob’s zoon – Israël, wijst profetisch vooruit naar de Here Jezus. Na zijn lijden en het prijsgeven van zijn eigen leven, werd hij verhoogd tot onderkoning over Egypte, zodat hij Israël kon redden en het niet van honger zou omkomen. Jezus heeft voor ons geleden, onze zonden gedragen. Hij heeft Zijn Leven prijsgegeven, waarna God, de Vader, Hem verhoogd heeft door Hem op te wekken uit de dood. Hij zal Zijn volk redden, en ook allen uit de natiën die tot Hem komen, om uit Zijn hand het ware voedsel te ontvangen. Wie tot Hem komt en in geloof Zijn Woord aanneemt, zal leven. Jozef werd onderkoning, Jezus komt terug om Koning te zijn over Israël en Zijn Heerschappij zal zich tijdens het Duizendjarig Rijk uitstrekken tot de einden der aarde.
 Nog één naam uit het Oude Testament wil ik noemen: H e n o c h.
 Ik geloof dat Henoch symbool staat voor de Gemeente van Jezus Christus, die ik
de Bruidsgemeente wil noemen.
Het is merkwaardig dat er in de bijbel sprake is van twee Henochs.
De eerste behoort tot het geslacht van Kaïn (Genesis 4: 17 en 18). De tweede behoort tot het geslacht van Seth. Deze laatste is het, over wie  wij het nu willen hebben. Henoch betekent: degene die inwijdt.
Kaïn’s Henoch doet alsof hij Gods Gemeente weidt, maar hij leidt de Gemeente naar tot het kwade: aanbidding van afgoden.
Zich voordoende als een engel des lichts, brengt hij afval van God.
Seth’s Henoch  toont ons de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij is op weg naar de Bruiloft van het Lam.
Het is als bij de 10 maagden. Aanvankelijk wachtten ze allemaal op de Bruidegom. Maar omdat het zo lang duurde – langer dan hen lief was - vielen ze allemaal inslaap. De Gemeente zag niet meer uit naar de Komst van de Zoon des mensen. In deze “sluimerperiode” ontstond er meer en meer verdeeldheid. Velen creëerden “hun eigen geloof”: de grote afval, waar Paulus over spreekt, was begonnen.
          5 maagden waren wijs;
          5 waren er dwaas.
Wie wijs is, houdt Gods Woord vast. Dat deden de 5 wijze maagden, zonder te beseffen, dat God naar een relatie met Zijn Gemeente, Zijn kind, verlangde. Zij hadden het nodig dat Gods Bazuin hen wakker blies.
“Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten”. (Efeziërs 5: 14)
Zo is het ook met Henoch, de zevende vanaf Adam, gegaan. Hij werd door Gods Bazuin wakker geblazen. De eerste 65 jaar van zijn leven leefde hij temidden van mensen met allerlei “winden van leer”. En hij beleefde zijn eigen geloof, zijn religie.
Maar toen werd zijn zoon Methusalem geboren. Toen heeft Gods Geest hem aangeraakt.
 Toen veranderde zijn religie in “een wandelen met God.”    
Gemeente van Jezus, dat wil de Heer met een ieder van u doen. U wordt vandaag opgeroepen ernstig te (gaan) wandelen met God.
Laat u reinigen door de Kracht van het Bloed van Jezus Christus;
laat u heiligen door de Kracht van Gods Heilige Geest. Er staat immers geschreven: “Wees heilig, want Ik, uw God, ben heilig”
Vanaf Henochs bekering wordt zijn leven als een getuigenis voor de mensen. Hij wandelde met God en hij vermaande de mensen, omdat zij spotten met God. Hij kreeg een zoon, die de oudste mens ter wereld geworden is: Methusalem. Maar zelfs in de naamgeving van zijn zoon, klonk de waarschuwing door:
           Methusalem betekent: - Na hem komt het.
Methusalem is gestorven in het jaar van de zondvloed!

Tijdens de zondvloed  is Kaïns Henoch en zijn hele geslacht omgekomen, maar Noach en zijn huis die tot het geslacht van Seth’s Henoch behoorden, werden door Gods Genade gered.
                            Of u het wilt horen of niet:
Gods oordeel komt eraan. Het oordeel begint bij het Huis Gods.
De Bazuin heeft geklonken: de Bruidegom komt eraan.
Dan zullen de dwaze maagden van de wijze maagden gescheiden worden.
De een zal de ander niet verstaan, want Geest en vlees verstaan elkaar niet. Heilig en onheilig gaan niet samen.
Valse leringen zullen aan de kaak gesteld worden. Er zal met Gods Heiligheid gespot worden, door de drogrede, dat de mens er maar op los kan leven, omdat Gods Genade zo groot is, dat Hij alles door de vingers ziet.
Dit is de opgeblazen geest van Kaïns Henoch: de mens die zichzelf tot God maakt. Zijn aanhangers zullen het leven niet zien.
Paulus waarschuwt in de brief aan de Efezen: “Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan met hen niet mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des Lichts.”

Dan gaat Paulus verder in zijn waarschuwing aan de Efezen en aan ons: “Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van God is en…..wordt vervuld met de Heilige Geest.” (Efeziërs 5: vs. 6 ev.)
Ook in de brief aan de Colossenzen waarschuwt Paulus, dat we ons niet laten misleiden door drogredenen. De Bruidsgemeente zal zich in haar “stille tijd” bezig houden met één Leraar, één Meester, één Raadsman, één Leidsman: Christus Jezus:
“Nu gij Jezus Christus, de Here, hebt aanvaard, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.”(Colossenzen 2: 6 en 7)  
De Bruidsgemeente zal zich zo gaan voorbereiden op de Komst van haar Heer. Zij zal de Stem van Gods Bazuin herkennen. Ze zal - meer dan ooit te voren - wandelen met haar Heiland door de Heilige Geest. Ze zal leven door het geloof, zoals Gods kind, Henoch, dat deed.
Gemeente, door geloof bent u Gode welgevallig. Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Als u tot God komt, moet u geloven, dat Hij werkelijk bestaat en een Beloner is van wie Hem ernstig zoeken. Dat zal mijn realiteit zijn: Geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebreeën 11: 5, 6, 1) 
Zo is dit leven uit geloof: “Genade op Genade ontvangen”
Genade betekent: - Wij beseffen dat wij het niet verdiend hebben, maar wij kennen het hart van God, die ons onvoorwaardelijk liefheeft.
Hij heeft ons door het Offer van de Here Jezus aangenomen, als Zijn zonen en dochters. Door de Heilige Geest heeft Hij ons macht gegeven om een kind van God te worden. Wij zijn het òòk, wanneer wij ons laten vervullen met de Heilige Geest en daardoor kracht ontvangen ook te leven als Zijn erfgenamen.Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen.” (Hebreeën 11: 5)
“Door het geloof zal de Bruidsgemeente opgenomen worden.”
Laat je niet afbrengen van het rechte spoor: 
 
 BLIJF WANDELEN MET JEZUS                                     AMEN.