Henoch: (dl. 2)
Beeld van de Bruidsgemeente,
haar Opname in de Eindtijd.


    ( Genesis 5: 18-24; en 4: 17-18; Mattheüs 22: 32-13 en 28: 1-4….12,13; Lucas 12: 35-40; Johannes 6: 37-40;  Johannes 14: 1-3; Johannes 16: 16-20;  2 Koningen 2: 11; 2 Koningen 2: 16-18; 1 Thessalonicenzen 4: 13-18; Hebreeën 11: 5-6; Openbaring 3: 10-13)
 
Vandaag wil ik weer de aandacht vestigen op Henoch. Temidden van al die geloofshelden uit de bijbel, neemt hij maar een bescheiden plaats in. Maar weinig woorden kunnen een grote diepgang hebben. Laten we daarom Hebreeën 11: 5 en 6 eens met elkaar lezen.: - Door geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen …..” 
Henoch wandelde met God. Niemand heeft ooit God gezien, ook Henoch niet. Maar er is een moment in zijn leven gekomen, dat hij in zijn hart geraakt werd, zodat hij zich aan Hem overgaf. Dat veranderde zijn leven: hij werd een nieuwe schepping; hij ging leven uit GELOOF.H
Leven uit Geloof betekent dat je met de Heer wandelt, dat je er naar uitziet Hem te ontmoeten. Je mag dan iets “van de hemel” proeven. Als je de Heer blijft verwachten, “zal je bewaard worden voor de ure der verzoeking , die over de gehele wereld komen zal, om hen te verzoeken die op de aarde wonen.” Openbaring 3: 10-13.                              Niemand heeft ooit God gezien. Jezus is van de hemel neergedaald om aan een ieder die in Hem gelooft, te tonen  wie God, de Vader, is. Nadat Hij aan het Kruis en door Zijn Opstanding uit de dood Gods Liefde voor de mens heeft getoond en de weg naar de hemel geopend heeft voor hen die Gods heil via Hem verwachten, is Jezus Zelf naar de hemel gegaan
   “Uw hart worde niet ontroerd; jullie geloven in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en voor jullie plaats bereid heb, kom Ik weer en zal jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen, waar Ik ben” Johannes 14: 1-3  
     
Dan breekt de tijd van wachten aan. Dat gold voor Henoch, dat geldt ook voor de Gemeente. Lucas schrijft: “Wanneer zal de Heer komen?”  “Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende…. Zalig die slaven die de Heer bij Zijn Komst wakende zal aantreffen.” Lucas 12: 35-40
We leven in een spannende tijd. Er gebeurt op de aarde zoveel onheil. We horen over rampen, oorlogen. We zien dood en verderf.
Maar de Heer zegt: Jij, mijn kind,verwacht Mij.
Deze verwachting leefde heel sterk bij de eerste Christenen. Vandaag kan mijn Heer komen. Ik moet er, als Bruid, klaar voor zijn! De Bruiloft is aanstaande.

  De Gemeente is de Bruid, Jezus, Gods Zoon, de Bruidegom. Het Huwelijksverbond wordt gesloten, wanneer de Vader en de Zoon naar het Huis van de Bruid komen en haar een huwelijks- geschenk geven. Jezus is naar het huis van de Bruid = de aarde - gekomen en Hij heeft haar het huwelijksgeschenk gegeven:  
Zijn Leven was Zijn Offer.   
Daarna gaan ze weer uit elkaar om zich op het huwelijk voor te bereiden. De Bruidegom gaat het huis in orde maken. De Bruid zal zich opmaken. Ze zal zich zo versieren, dat geen vlek of rimpel bij haar gevonden wordt.
Wanneer de Bruidegom komt, weet ze niet. Ze moet er klaar voor zijn, als Hij komt.  Er staat in de bijbel: “Hij komt als een dief in de nacht.” 
Maar aan haar moet zichtbaar zijn dat ze Hem verwacht. Dat is van levensbelang. Wie Hem als Heer aanvaard heeft, zal leven naar Zijn wil. Dan zal je geen slaaf der zonde meer zijn. Alleen een zoon / dochter mag in Zijn huis blijven wonen. Daarom is het van zo’n groot belang te bidden dat we met Zijn Heilige Geest vervuld zijn of worden. Dan kunnen we elkaar aanvaarden; dan kunnen we elkaar liefhebben; dan kost het geen moeite elkaar te vergeven.Door elkaar de voeten te wassen, zullen we Jezus’ Liefde voor ons ervaren.
Verlang je naar Hem? Behoor je Hem toe met heel je  hart? Dan waakt Jezus over je. “Want dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles, wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongste dage. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongste dage.”
 Johannes 6:: 37-40
Hem te blijven verwachten is van het allergrootste belang. Want: “Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen: de een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden Er zullen twee in het veld zijn: de een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden;. Waak dan, want je weet niet op welk uur je Heer komt.” Mattheüs 24: 40-42, Lucas 17± 34/36.
Want velen zullen naar het vlees, aards, leven. Het verlangen naar en het verwachten van Zijn Kracht, Zijn Aanwezigheid, zal meer en meer uitgedoofd worden. Velen lezen de Bijbelse verhalen, zonder te beseffen hoe de kracht Gods Zich hierin openbaart. Bij de “opname van Elia (2 Koningen 2: 11) geloofden de zg. profeten uit Jericho Elisa niet: met z’n vijftigen gingen ze op zoek. Maar ze vonden Elia niet.
 2 Koningen. 2: 16 – 18                                                                              
Bij de Opstanding van Jezus uit de dood geloofden de geestelijke leiders niet in de kracht Gods, maar zij kwamen met hun eigen verzinsel.
Mattheüs 28:12,13                                                                                     
Maar wie niet gelooft, zal - als de soldaten bij het graf - “als doden” worden. Mattheüs 28: 1-4
Philippus werd na de bekering en de doop van de kamerling door de Geest van God naar Asdod verplaatst. Weinigen hebben enig idee, waartoe de Kracht van God zal leiden. De Almachtige zal Zijn Plan voltooien, eerst met de Opname van de Gemeente, de Bruid, daarna met de Redding van gans Israël.   
Wanneer Jezus terugkomt om de Bruid te halen, zal dezelfde Kracht van God zich openbaren: Hij zal dan op een teken, bij het roepen van de aartsengel en het geklank van een bazuin Gods, nederdalen.” 1Thessalonicenzen 4: 13-18.
Het is de opdracht van de Bruid dat zij gereed moet zijn. Bij een Israëlische bruiloft komt de Bruidegom de bruid niet halen, maar Hij zendt zijn gezanten om haar te halen en naar Hem toe te brengen. Zo worden de engelen uitgezonden onder bazuingeschal. Tijdens deze klank van de sjofar komen zij die in de Heer gestorven zijn, tot leven. Want het wordt zichtbaar dat Hij niets of niemand verloren laat gaan, die Hem door de Vader gegeven is. Wanneer de Gemeente haar Heer tegemoet gaat in de lucht, zal zij kompleet en volmaakt zijn.
Laten ook wij, als Henoch, wandelen met God, opdat ook wij op de plaats van onze bestemming zullen komen:
in het Nieuwe Jeruzalem.