Het Overwinnend Geloof
in

Jezus Christus


Psalm 46:1-8; Markus 11:23;; Romeinen 8:31-39;      1 Cor. 15: 56-58;1 Timotheüs 4: 1; 2 Timotheüs 4: 3; 1 Johannes 4:4 ; 1 Joh. 5: 1-12; Openbaring 3: 8 en 12: 7-12.
 


“Geloof” speelt een belangrijke rol op aarde. Door “Geloof” komen mensen in beweging . (bv. de vluchtelingenstroom) Het is een stuwende kracht in het leven. De mens kan niet zonder geloof, desnoods verheft zich een mens tot God. (bv. in Noord-Korea)
Zonder geloof verstart de mens en wordt hij als “een dode”.
Paulus schrijft ons ook: “Zo blijven dan geloof, hoop en liefde”
Door hun geloof slaan mensen een bepaalde weg in. Een geloofsweg kan goed of verkeerd zijn. Vanuit de hemel gezien is er maar één weg  die goed is: Jezus. Hij zegt:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
Wie in Jezus gelooft, zal dus Zijn Geloofsweg mogen volgen.    Maar in onze tijd is er onder Christenen veel verschil van inzicht over geloof. Het is alsof Paulus waarschuwing aan Timotheüs nu meer dan ooit actueel geworden is:“De Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers”,  “Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”1 Timotheüs 4: 1; 2 Timotheüs 4:3
Valse apostelen en valse profeten scheppen in onze tijd een vals geloofsleven vanuit een valse autoriteit. De vrije keuze en de eigen beoordeling worden ter zijde geschoven. Er wordt gezegd: - Je moet geloven ! Anders behoor je er niet bij ! Wie niet –als zij – geloven, wordt ontmoedigd, gemanipuleerd, vernederd. Het is aards gericht.  Zo wordt onder christenen een vals geloof geïntroduceerd. De gelovige wordt vastgezet. Een juk wordt op hem of haar gelegd. 
Maar als je Jezus hebt leren kennen, zal je ook anders geloven. Dan zal je geloofsleven hemels gericht zijn.
Er staat een vijgenboom langs de weg die Jezus gaat. Hij krijgt honger en zoekt naar vruchten, maar vindt die niet. De boom heeft zijn wortels in de aarde. De aardse norm is dat hij geen vrucht kon dragen, want het was er de tijd niet voor. 

Hier zien we het verschil tussen aards- en hemels geloof.
Wanneer de wortels van ons geloof alleen aan de aarde vastzitten, zal het geen goede vrucht dragen en verdorren.
Maar als wij in Jezus zijn, tot Zijn hemels Koninkrijk behoren, dan zal ons geloof altijd vrucht dragen, hoe de aardse omstandigheden ook zijn. Soms roepen we het –samen met de apostelen- naar Jezus uit:
“Heer, geef ons meer geloof !” Maar daarop antwoord Jezus:  “Als je het geloof zou hebben als een mosterdzaadje, dan zou je tot deze moerbeiboom zeggen: -Wordt ontworteld en in zee geplant, en hij zal je gehoorzamen.” Lucas 17:6
Het hemels geloof wordt niet gekenmerkt door veel uiterlijk vertoon, maar door de gesteldheid van ons hart. Wanneer ons hart er op gericht is te leven naar Gods Wil en vervuld te zijn met de Genade van Jezus, dan is er maar weinig nodig om Gods Kracht te ervaren. Dan mogen we onze handen ophouden om Zijn Zegen te ontvangen en te merken dat “God ons een toevlucht en sterkte is, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee, want de Here der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jacob.” Psalm 46:1-8.
Door het intieme Geloof in Jezus kunnen en zullen we overwinnen in elke situatie. Dan blijven we staande, ondanks rampen of ziekten, in leven en dood, want we zijn overgebracht  In het Koninkrijk van de Zoon van Gods Liefde”.

(Col. 1:13)
Aan de gemeente in Philadelphia openbaart Jezus Zich als de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Tegen ons zegt Hij: “Wees heilig, want Ik ben heilig. Leef in de Waarheid, want Ik ben de Waarheid.” Philadelphia is de plaats waar Gods Liefde tastbaar aanwezig is. De Heer zegt ons:
  “Wees als Philadelphia, de Gemeente die Mij verwacht.” 
 Philadelphia is voor ons een sleutel van Overwinnend Geloof. Jezus getuigt van haar:
·       Je werken worden voor en door Mij verricht.
·       Je bent je bewust van je kleine kracht – als een mosterdzaadje. Mijn Kracht openbaart zich in jouw zwakheid.
·       Je hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend.
             Dit zijn de elementen, die onderdeel zijn van een   
             Overwinnend Geloof in Jezus Christus.

Jezus geeft de ruimte voor het Overwinnend Geloof, zodat dit vrucht zal dragen: Hij geeft een geopende deur.
Hij heeft macht deuren te openen of te sluiten. Hij heeft de sleutel Davids, de controle over Gods Koninkrijk, in Zijn hand.
Een geopende deur geeft twee mogelijkheden aan: je kan naar binnen gaan, of naar buiten. Zoals Jezus Zich regelmatig terug trok, om met Zijn Vader die in de hemelen is, te spreken, zo hebben ook wij, Zijn volgelingen, het nodig om ons terug te trekken in de binnenkamer, om vervuld te worden met de Geest van Jezus, de Geest der Waarheid van onze Meester. Als we Zijn Woord als een Bron van Levend Water in ons dragen, kunnen we naar buiten gaan, om de liefde van God door Jezus Christus te tonen, waarbij Hij meewerkt door tekenen en wonderen.                                                                                     Zo groeit Overwinnend Geloof.
Ook wij hebben het bevel ontvangen (alles van) Jezus te blijven verwachten. Alleen dan zullen wij overwinnaars zijn, want dan zal Jezus ons bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Openbaring 3: 8  In Openbaring 12 staat dat de draak, de slang, de Satan, die de hele wereld verleidt, op de aarde is neerge-worpen en dat hij in grote grimmigheid oorlog voert tegen “het nageslacht van de vrouw” (= Joden en Christenen).die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.  Deze strijd lijkt in onze tijd zijn climax te bereiken. Maar al gebeurt er nog zo veel op deze aarde: de gelovigen in onze Heer hebben satan overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
Openbaring  12: 11, 17, 18.
Dit is het geloof dat met de hemel verbonden is,
      HET OVERWINNEND GELOOF in CHRISTUS JEZUS.
Paulus getuigt ervan, dat er geen veroordeling is voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. “Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard ? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want: ik ben er van overtuigd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus, onze Heer: OVERWINNEND GELOOF!!! Romeinen 8:31-39

Het Geloof doet ons (soms) achterom zien: - Tel uw zegenin-gen, een voor een. Maar het doet ons veel vaker vooruit zien. Dan merken we de waarheid van dit woord: “Al wie uit God geboren is,overwint de wereld.; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof in Jezus, Zoon van God.” 1 Johannes 5: 3-5.
We mogen leven uit de belofte dat Jezus, de Messias, spoedig weer zal komen om vanuit Sion als Koning te regeren, en wij, die in Hem geloven, met Hem. Laat dit geloof ons vervullen en kracht geven.