In de Geest en de Kracht van Elia.
 

Het is alsof de tijd heel snel verder gaat. Als discipel van de Here Jezus weet je dat deze tijd voorbij gaat. Jezus leert ons om te letten op de tekenen der tijden. En als we om ons heen kijken en vooral Jezus’ woorden uit o.a. Mattheüs 24 goed tot ons laten doordringen, dan kan het niet anders of de klok loopt naar 12 uur toe:

dan begint de nieuwe dag.

Maar de bijbel vertelt ons dat Elia eerst zal komen: - Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.   Maleachi 4: 5

                                                                                         
Ook tijdens Jezus’ leven op aarde geloofden de schriftgeleerden – en vele Joden met hen – dat de profeet Elia eerst moest komen, voordat de Messias kon verschijnen: - Zijn discipelen vroegen Hem: “Hoe zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen ?”  
 Mattheüs 17: 10                                                                                       

 De schriftgeleerden kenden het Woord, maar ze wisten niet dat alleen door de Geest het Woord tot leven komt. “ Indien jullie in Mij blijven, en Mijn Woorden in jullie blijven, vraagt wat jullie maar willen, en het zal jullie geworden.”  Johannes 15: 7

Zo juist hadden Johannes, Jacobus en Petrus Jezus zien praten met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Maar met geen woord werd er gerept over de spoedige terugkomst van Elia. Integendeel: Zij spraken  over wat er in de Toekomst zou gaan plaats vinden. Gods plan met de wereld, met jou en mij, met Israël, heeft niets met het verleden te maken. Hij strekt zich uit naar de toekomst, Zijn toekomst.  Elia had zijn opdracht volbracht. Maar zijn geestelijke erfenis bleef bestaan. Hij was profeet: had een sterke relatie met de God van Abraham, Isaäc en Israël. Hij wist met een heilig vuur:
Er is geen andere God, dan mijn God. Voor Hem zal elke knie zich buigen.  

Dat is vaststaan in de “geest van Elia” Elia betekent dan ook “God is Jaweh”  Hij was geroepen om het volk terug te brengen bij zijn God.
Hij gebruikte het zwaard des Geestes om af te rekenen met iedere vorm van afgoderij. In de wereld zal het blijven klinken:
 
“Bekeert u, want  Gods Koninkrijk is nabij gekomen.” Ook het vurige en volhardende gebed zijn heenwijzingen naar Elia. Hij hield niet op met zijn gebed, totdat God waargemaakt had, wat Hij hem beloofd had. Het gebed was een Kracht Gods, die de vijand op ieder gebied versloeg. “Elia was slechts een mens, zoals jij en ik. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op het land drie jaar en zes maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.” Jacobus 5: 17
De profeet Elisa mocht doorgaan met het werk dat Elia begonnen was. Weer wordt ik bepaald bij de betekenis van zijn Naam:  Elisa is: “Mijn God heeft geholpen.”
Het is een wonder van God, dat Israël in de loop der eeuwen bewaard is  gebleven, terwijl veel andere volken “verdwenen” zijn. Israël is vanaf het begin door God apart gezet, zodat de wereld Zijn Heerlijkheid zal zien. Hij heeft aan David “een eed gezworen.” Die zal volledig in vervulling gaan. Zijn Zoon zal zitten op de troon van David en Zijn Koningschap zal geen einde nemen !!!
 
De Heer zendt altijd Zijn herauten, voordat Zijn grote en doorluchtige dag aanbreekt. Voordat de Here Jezus als Heiland der wereld geopenbaard werd, riep de Heer “Johannes de Doper” tot  leven. Van hem zegt de engel Gabriël tegen Zacharias:  “Velen van de kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.” Lucas 1: 16, 17.
De mensen zagen uit naar de man Gods uit het verleden. Wat in het verleden fout gegaan is, wilden ze herstellen. Ze wilden “Elia uit het verleden” verwelkomen. Als er voor “de zonden uit de geschiedenis” vergeving gevraagd is, dan kan Gods Heil pas komen.
Maar Johannes droeg geen erfenis uit het verleden mee. Hij had alleen iets met Gods toekomst te maken. “Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: - Maak recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.”  Johannes 1: 23; Jesaja 40:3.
Johannes is de wegbereider voor de Here Jezus, van Wie hij getuigt door de Heilige Geest / d.w.z. de Waarheid van God: “De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem / haar.”  Johannes 3: 35,36.
Het Kruis is het teken dat Jezus, de Christus, al onze zonden gedragen heeft. Door Zijn Lijden zijn wij met God verzoend. Als wij in Hem geloven, zullen wij ook tonen in woord en daad, dat wij door Hem verlost zijn: - Al zo lief had / heeft God de wereld.
 
Dan breekt de derde fase aan, waarin weer de geest en de kracht van Elia zich zal openbaren, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der recht-vaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.Lucas 1: 16, 17.
Ik geloof dat Gods Heerlijkheid in de komende tijd vooral aan Israël geopenbaard zal worden. De Heer zendt zijn “Elia’s”, zijn herauten uit, om Zijn volk op te roepen zich te bekeren tot de enige Levende God, de God van Abraham, Isaäc en Israël, die zich in Yeshua, Jezus, geopenbaard heeft. Ik geloof dat onze God Zijn Kracht wil tonen, zodat het volk dezelfde werken zal zien, die Jezus gedaan heeft (of nog grotere).   De nacht is al ver gevorderd. De morgenster laat haar glans al zien. In de bijbel wordt Jezus, die Morgenster genoemd. Als Hij komt zal Zijn Koninkrijk met grote macht en majesteit baan breken. Ik geloof dat de twee getuigen uit Openbaring 11: 3 ev. herauten zijn, die in de geest en de kracht van Elia de Wederkomst van Jezus voorbereiden. Er is altijd al verzet tegen Gods Geest en Zijn Koninkrijk geweest. Maar de twee getuigen zijn eenparig. En ”als twee van u, mijn getuigen, op de aarde  iets eenparig zullen begeren, zal het hun ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is.” Mattheüs 18: 19 Zij zijn Gods altaren. Heilig is de Heer. Er komt vuur uit hun mond en dat verteert hun vijanden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat tijdens hun profeteren er geen regen valt. Ze hebben macht om het water in bloed te veranderen. Het zijn geen prosperitie predikers, maar boete predikers: - Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij. Maar de wereld en de vorst der duisternis voeren strijd tegen de Here en Zijn Gezalfde(n). Nadat zij hun getuigenis voleindigd hadden, werden ze gedood, tot vreugde van de wereldse machthebbers.
Zij mochten niet begraven worden. Maar na 3 ½ dag ontvingen ze het leven. En er klonk een luide stem uit de hemel: “Klim hierheen op !”
 Want zoals Elia ten hemel voer, zo wordt de gemeente opgenomen “op een wolk” en de vijanden zagen het.
De twee getuigen zijn symbool voor de ware gemeente van Jezus Christus, die volhardt tot het einde en niet zal afwijken van het plan dat de Levende God voor hen heeft.
Zo zullen we de Heer tegemoet gaan , wanneer Hij komt. Hij zal ons, Zijn volk, bewaren voor de verzoekingen die over de aarde zullen gaan. In Christus hebben we eeuwig leven. We zullen met Hem regeren in Zijn Koninkrijk.
De weg wordt bereid voor Zijn Komst. Dan zal Hij regeren vanuit Sion tot aan het einde der aarde.
Laten we bidden dat we Zijn getuigen zullen zijn in de geest en de kracht van Elia, totdat Hij komt.
                                                                                               Amen.