In het Spoor van Jezus.

Jesaja 60: 1-5; Jesaja 61: 1-5;   Romeinen 8: 18-30; Romeinen 8: 31-39; Johannes 15: 9-13;

Openbaring 13: 8; Openbaring 14: 4Tijdens de vakantietijd is het voor veel mensen de gewoonte om reisplannen te maken: - Waar zullen we dit jaar heen gaan? In onze jeugd was dit niet zo vanzelfsprekend. Er was niet altijd geld voor; het was geen “must” voor een gelukkig leven; bezoek aan familie werd ook wel als vakantie gezien.

Tijdens ons huwelijk werd het zinvolle van “vrije dagen” steeds belangrijker. We wilden steeds duidelijker tonen, wie we zijn: Christenen. Het geloof in  Jezus was vanaf het begin voor ons leidinggevend. En toen wij op vakantie gingen, wilden we dat ook tonen. Zo plaatsten we op onze koffers een duidelijk herkenbare sticker: Het was een duidelijk signaal naar de mensen  met wie wij op reis waren, maar ook voor ons zelf.
 

Paulus schreef aan de gelovigen in Rome, die te midden van een wereld leefden, die bol stond van afgoderij en menselijke verleidingen: - Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder die gelooft. Romeinen 1: 16.

 Zo legde hij er de nadruk op dat het van het grootste belang is Jezus in Zijn Majesteit en Kracht. te tonen aan de wereld, waarin hij leefde. Dat is niet alleen Paulus’

opdracht, maar ook van allen die in Jezus Christus, als hun Leidsman (zijn gaan)  geloven. Dan ben je een volgeling van Jezus.
 

In de bijbel wordt een woord bijna altijd praktisch. Het belijden van Jezus als Heiland en Heer, houdt in dat je voortdurend, in iedere omstandigheid, toont dat je bij Hem hoort. Jezus volgen houdt in:- Doen, zoals Jezus deed; je laten vormen door Zijn Karakter; vanuit Zijn Kracht…. Zijn Liefde uitstralen.

Jezus kwam op de aarde als onze Redder. Om Zijn Goddelijke Opdracht uit te voeren, heeft Hij Zichzelf volkomen prijsgegeven, In verband hiermee zegt Hij tegen ons: -Blijf in Mij, gelijk Ik in jullie. Johannes 15: 4.

Zoals Jezus Zijn leven voor ons prijsgaf, zo vraagt Hij ons – als Zijn Naamdragers – ons volkomen voor Hem en Zijn Koninkrijk in te zetten.

 Hij zegt tegen ons: “Ik ben het Licht der wereld. In Hem is totaal geen duisternis.”  Johannes 8: 21.  
Dan geeft Jesaja ons Gods Woord: ”Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over jullie zal de Here opgaan en Zijn Heerlijkheid zal over jullie gezien worden” 
Jesaja 60: 1 en 2

 

Afbeeldingsresultaat voor Hijn is het licht der wereldJezus zegt tegen ons: -Blijf in Mij; jullie zijn het licht van de wereld. Wees kinderen van het Licht Johannes 12: 36,37

Biedt weerstand aan de duivel en zijn duisternis zal van jullie wegvluchten.

Jezus tegen ons:

 -Blijf in Mij, loop in Mijn Spoor

Jezus geneest verbrokenen van hart, Jezus bevrijdt gevangenen van geest, Jezus toont dat het aangename jaar des Heren nabij is. Als een rode draad vanaf de belofte van de Messias tot aan de voltooiing van Zijn werk in hemel en op de aarde loopt dit Profetisch  Woord: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon  gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal ontvangen.”  Johannes 3: 16.

Gods Plan is dat Zijn mensen zullen leven. Er is ons maar één Naam gegeven, door Wie wij zullen leven: Jezus Christus. Nadat Hij Zijn werk op aarde voltooid had, is Hij naar de hemel, naar God, Zijn Vader, gegaan, vanwaar Hij terug zal komen om te oordelen: de levenden en de doden.
 

Wie Hem als zijn Verlosser heeft aangenomen, wie werkelijk  één is met Jezus, zal leven “als Hij”, wandelen in Zijn Spoor, de werken doen, die Hij gedaan heeft.

 Jezus zegt tegen ons: -Blijf in Mij! Jezus genas de gebrokenen van hart. Hij kende geen ongeneeslijke ziekten. Maar Hij genas alle ziekten. Mattheüs 4:24:

v

Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten     werden ernstig  zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten. Anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. MAAR WAT ZIJ OOK HADDEN, HIJ GENAS HEN ALLEMAAL

Jezus zegt tegen ons: -Blijf in Mij        Dit Woord wordt voor ons steeds heftiger. Met de discipelen van Jezus mogen we bidden: “Heer, geef ons meer geloof.”

 Want als Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk voor goed op aarde te vestigen, onderzoekt Hij of wij Zijn Spoor gevolgd zijn. Want dat is ons ticket voor het dienen in Zijn Koninkrijk.

Als ons oog op Hem gericht is, volgen wij Zijn Spoor. Net als de apostelen van Jezus ervaren we dat er veel lijden is op deze aarde. Daar kan  je je door laten imponeren, zodat het geloof zijn kracht verliest. Maar de Heer roept ons op om op Hem te zien en Zijn Komst te verwachten. Paulus belijdt uit eigen ervaring: “Het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden” Romeinen 8:18   

Daar mogen wij naar uitzien. Wij geloven dat de Wederkomst van Jezus nabij is. Er worden ons tekenen gegeven, zoals het horen van Gods Trompetten. Er zijn signalen via zon, maan en sterren. Het is niet voor niets dat er nu een maansverduistering is, waarbij de maan bloedrood kleurt. “Heilige Geest, raakt de ogen van uw kinderen, van uw volk, aan, zodat ze zien en geloven.”

De Heer is in onze tijd zo krachtig aan  het werk. Hij trekt sporen over onze geschiedenis, die zo duidelijk zijn: De overoude puinhopen in Israël worden herbouwd, steden vernieuwd. Het volk is weer terug in het land der beloften, waaruit het niet meer ontworteld kan worden. De God van Israël is een God van trouw. Hij is onze God, die doorgaat met te bouwen, totdat Zijn Werk voltooid is, ook aan jou en mij persoonlijk.                                                                     
Heer, geef ons geopende ogen om de vervulling van Uw Beloften te zien.  Laat daarom de wereld voor ons gestorven zijn, en geef ons hart en oren en ogen, om te leven in de Kracht van Uw Koninkrijk, dat komt.

Amen.