JEZUS IS HET LICHT VAN DE WERELD
 
We leven in vreemde tijden. Het is net alsof vele mensen vandaag de dag meer van de nacht houden, dan van de dag. Er zijn meer en meer “nachtmensen”. Zij vermaken zich ’s nachts en wanneer zij bij het aanbreken van de dag  thuiskomen, vallen ze in slaap.
Is dit ook een van de tekenen der tijden? Begint ook, geestelijk gezien, de nacht te overheersen?
Maar wanneer de nacht op zijn diepst is, verschijnt de Morgenster.
De bijbel begint met de beschrijving van Gods ingrijpen op de duisternis.
“De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zei: - “Er zij licht”, en er was licht. ” (Genesis 1: 1-3)
Vanaf het allereerste begin is er vijandschap tussen licht en duisternis. Er is strijd tegen God en Zijn Koninkrijk, het Koninkrijk der hemelen. Deze zal en kan niet ophouden, totdat alles is volbracht, wat geschre-ven staat, tot aan de Openbaring toe.
De satan is de overste dezer wereld, vorst der duisternis. De mens die in duisternis leeft, wordt gekenmerkt door blindheid, onzekerheid. Hij wordt geleid door de macht van het kwaad, soms heel subtiel, want Satan doet zich voor als een engel des lichts. Hij leeft in een sfeer van ziekte en dood.
“God is Licht. In Hem is in het geheel geen duisternis.”(1 Johannes 1:5)
Johannes schrijft: Dit is het evangelie dat  wij, discipelen, van Hem gehoord hebben en u verkondigen. Zijn evangelie begint hij met: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God……In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen.; en het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.” (Johannes 1: 1-5)  
Zo beschrijft ook Johannes de strijd tussen Licht en duisternis.
En Jezus sprak, terwijl Hij bij de Schatkamer stond, lerende in de Tempel: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het Licht des levens hebben.” (Johannes 8: 12)
Wanneer iemand in het Licht wandelt, wordt hij gekenmerkt door zekerheid. Je ziet de weg voor je die je kan bewandelen, want Jezus is de Weg. Door het Licht kan je elkaar zien in het Licht en de Waarheid van Jezus. Door het Licht herken je de wereld om je heen, zodat je weet door Heilige Geest, wat uit God is en wat Hem en dus ook jou vijandig is. Door het Licht van Jezus zal je niet in de put vallen, maar met Hem op de rots staan en met Hem Leven en regeren.
Het wandelen in Licht of duisternis is niet iets, wat ons nou eenmaal overkomt. Het is een keuze, die je maakt, en weer moet maken…en weer… Jezus leert goede de weg aan Zijn discipelen: “Wandel in het Licht, opdat de duisternis u niet overvalle. Gelooft in het Licht, ….opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn” (Johannes 12: 35, 36)
Jezus legt er zo de nadruk op dat wij, die Zijn Licht ontvangen hebben, mogen wandelen in het Licht. Hij Zelf heeft het vuur gegeven en ontstoken, want het is de roeping van de apostelen, en ook van ons, dat wij door de Heilige Geest zullen zijn als “Lichtende sterren te midden van een ontaard geslacht: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet hem onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5: 14-16)
 
Wie wijs” is, zal Zijn licht laten schijnen. Waarom is dat Licht zo belangrijk? Omdat wie Jezus als Verlosser heeft aangenomen, tot “een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, behoort, Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2: 9)
Wij zijn geroepen om duidelijk te tonen, bij Wie wij horen.
December is de donkerste maand van het jaar, althans op het noordelijk halfrond, waar ook Israël ligt. In de diepste duisternis, kan het volle licht het sterkst schijnen. Deze maand is dan ook zowel voor de Joden, als voor de christenen de Lichtmaand: Chanoeka & Kerstfeest. Ten aanzien van de kerk is daar al veel over geschreven en gedebatteerd. Maar ik geloof dat het de hand van God is die dit op zo’n wonderbaarlijke wijze geregeld heeft. In de tiende maand, december (deca = 10) en Kislev en op dezelfde datum, de 25ste wordt het Lichtfeest gevierd, als Gods Overwinning op de duisternis.
Nog een bijzonder feit: op de 25ste Kislev verscheen voor het eerste de Regenboog aan de hemel:  De oude hemel en aarde met al haar zonden tegenover God en de mensen was voorbijgegaan; en er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, naar Gods Plan. Zo is de Regenboog een profetisch teken van God.
Jezus vierde op de 25ste Kislev het Chanoeka-feest. Dat lezen we in Johannes 10: 22 ev., waar het ‘t Vernieuwingsfeest genoemd wordt. Jezus wandelde in de Tempel, want Gods Tempel zal gereinigd en geheiligd worden. Er zal een nieuwe toewijding naar de God van Israël komen, waarin alleen Hij aanbeden zal worden.
Het Chanoeka-feest dateert van ca.165 v. Chr.
De tempel was onder de onderdrukking van de Syriërs / Seleuciden zeer verontreinigd.
Toen maakte God gebruik van een handjevol Macabeeën om deze  wereldmacht te verslaan. Door een wonder van God bleef de olie uit een klein flesje stromen, zodat de Menora kon blijven branden, totdat de Tempel geheel gereinigd was. Het Licht is nodig om alles wat onrein is aan het Licht te brengen, zodat het verwijderd wordt. God laat Israël niet uit Zijn Hand roven. Hij laat de Gemeente niet uit Zijn Hand roven. Zijn plan, Zijn beloften zullen alle vervuld worden. De tiende maand is daarom Zijn teken dat alles volledig en zonder uitstel vervuld zal worden. 
Het Chanoeka-feest duurt 8 dagen. Daarom wordt de kandelaar met acht kaarsen aangestoken, iedere dag eentje meer. Apart staat een
9e  kaars: de Sjammasj. Dit Hebreeuwse woord betekent Dienaar.
Jezus is als Dienaar van God in de wereld gekomen. Hij is het Licht, zodat anderen van Hem Zijn Licht ontvangen. Deze Dienaar heeft ieder die Hem wil toebehoren, gereinigd door Zijn kostbaar Bloed. Jezus is opgewekt op de eerste dag der week, maar je zou net zo goed deze dag de achtste dag kunnen noemen. Met Hem breekt een nieuwe tijd aan vol van Gods Genade en Waarheid.
Hij haalt Zijn Bruid uit alle landen. Hij reinigt en heiligt ze en zo wordt aan de Tempel gebouwd, waarbij er geen scheiding meer is tussen Jood en Griek, want Hijzelf heeft de scheidingsmuur weggebroken.
Maar totdat alles volbracht is, heeft Hij Zijn leger nodig, Zijn discipelen die het heilige niet prijs willen geven, die het vlees en zijn hartstochten gekruisigd hebben, nl: - Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen ed. (Galaten 5: 20, 21)
Lauwe christenen kan Hij niet gebruiken, maar alleen zij die gedoopt zijn met de Heilige Geest en met Vuur. Bij deze laatsten zijn de vruchten van de Geest duidelijk te zien: Liefde, blijdschap. Vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5: 22, 23)
Paulus weet van de strijd, die er tegen de duisternis gevoerd wordt. Daarom zegt hij: Indien wij door de Geest geleid worden, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” (Galaten 5: 25)                                                                                         Laten wij daarom vervuld zijn met het Licht van Christus. 
Shine your Light, Jesus,                                    through me.                                 Amen