Jij zal Mijn getuige zijn !

 

Op vele plaatsen in de bijbel wordt er op aangedrongen te getuigen van het Evangelie. Jezus zegt na Zijn Opstanding: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen….. (Mattheüs 28: 18.19)
“ Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping.” (Marcus 16: 15)
Jezus zegt tegen Zijn discipelen, voordat Hij terugkeerde naar Zijn Vader, Die in de hemel is: “ Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem ……… en tot aan het uiterste der aarde.” (Handelingen 1: 8)
Wat mij opvalt is, dat steeds het initiatief van Jezus uitgaat. Niet de discipelen, de volgelingen van Jezus, maken hun planning, en vragen daarna aan Jezus of Hij het goed vindt
Nee! Jezus roept: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven.” (Johannes 15:16)
Het gaat nooit om jouw of om mijn naam: Zijn Naam, de Naam van Jezus, wordt altijd verheerlijkt. In het boek de Openbaring wordt Jezus Christus “ de Betrouwbare Getuige” genoemd. (Openbaring1: 4-6 en 3:14) Wanneer wij door de Heer geroepen zijn, dan vraagt Hij ons Zijn Licht, Zijn Waarheid te verspreiden in Woord en daad, d.w.z. “ betrouwbare getuigen” te zijn. Wanneer zijn jij en ik betrouwbaar in Gods ogen? Jezus zegt: “ Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn Zender, die is waar, en er is geen onrecht in hem”  (Johannes 7: 18)
Dat gebeurt alleen maar, wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest. In de bijbel lezen we dat Jezus ondergedompeld werd in de Jordaan en dat na Zijn doop de Heilige Geest op Hem  kwam in de vorm van een duif. De mens Jezus ontving de Heilige Geest, toen Hij ging door het water van inkeer, vergeving en onderwerping. Om de Heilige Geest te ontvangen was er geen test nodig. Jezus deed dit als voorbeeld voor ons. Ieder die zich bekeert en zich laat dopen voor de vergeving van zijn zonden in de Naam van Jezus, kan de Heilige Geest ontvangen als Genadegave. Het enige, wat je moet doen, is er om te vragen. (Handelingen 2: 38 – Lucas 11: 13)
Om een betrouwbare getuige te zijn, zal de Heilige Geest woning in jou en mij gemaakt moeten hebben.
Maar ook het vervolg is belangrijk: Na Zijn doop was de Here Jezus wel vervuld met de Heilige Geest, maar Hij was nog niet in de kracht van de Geest. Eerst bad en vastte Hij 40 dagen en weerstond Hij de verzoekingen van de duivel. Pas daarna keerde hij terug in de kracht van de Geest naar Galilea. (Lukas 4:14)
Zo laat Jezus ons zien dat zg. “woestijnervaringen” een instrument van God kunnen zijn, om Zijn geestelijke kracht en zalving te doen toenemen. In de woestijn leren we weerstand te bieden tegen de lokstem van satan om Gods Kracht te misbruiken, alsof we komen “ in onze eigen naam.”  Maar ik wil – als Jezus - volkomen afhankelijk zijn van mijn Zender en volharden in de Roeping Gods.
Zo konden / kunnen ook wij uitgaan: Vervuld met de Heilige Geest = Ik ben met je tot aan de einde der wereld, en bekleed met (de wapenen van) de Kracht Gods. De Heilige Geest is God, onze Leidsman in Jezus’ Naam. Gods Kracht is: Zijn instrumenten, die wij mogen gebruiken en wat de mensen ook zullen ervaren. Alleen zo kunnen we betrouwbare getuigen zijn.
Dan merken we, hoe we door de Heilige Geest geleid worden, om te getuigen: “ De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt, of waar hij heengaat; zo is een ieder die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3: 8).
Dit Woord hebben we vaak verkondigd, maar we hebben ook de werking ervan ervaren. Na een bezoek aan oma van 78 jaar, reden we naar ons huis in Vitoria. Opeens was de weg volkomen geblokkeerd, omdat er een staking van trucks gaande was. Moesten wij urenlang in file staan? Claudiomar besloot van de snelweg af te gaan. We reden op een ons volkomen onbekende weg –met gebed—Toen kwamen we zo maar voor de poort van “ Jeugd met een Opdracht” in Vitoria. We werden er gastvrij onthaald. Op een uitzichttoren hebben we voor de basis en de omgeving gebeden. Er bleek ook een echtpaar te zijn, dat een roeping had voor onbereikte bevolkingsgroepen in China. Adri vroeg de Heer, wanneer Hij hen dit in het hart gelegd had. Hij antwoordde: “Ruim 3 jaar geleden”
Toen we deze vraag aan de vader van dit gezin stelden, zei hij:  “ Drie jaar en acht maanden geleden heeft de Heer ons hiervoor geroepen.” Dat was voor ons het teken, om voor dit gezin en de Roeping op hen te bidden.” 
De Geest van God is een Wind die ons in de juiste richting blaast, wanneer wij er voor open staan door Hem geleid te worden. Dan werkt Hij mee en bevestigt het Woord door tekenen en wonderen.
De discipelen moesten wachten op kracht uit den Hoge, voordat zij de wereld in konden gaan om het evangelie te verkondigen. Dat gebeurde op de eerste Pinksterdag. Toen gebeurde er grote dingen en werden velen voor eeuwig gered Ook wij hebben deze belofte ontvangen, dat wij dezelfde werken zullen doen als Jezus, ja, zelfs nog grotere dingen.      
Ik las laatst in een artikel: Veel gelovigen zijn er tegenwoordig die God liefhebben, maar de kracht en de tegenwoordigheid van de Heilige Geest  missen. Dit komt misschien omdat we overspoeld worden met invloeden van de media, zorgen van de wereld en sociale druk. Als we verlangen naar meer zalving, moeten we op zoek gaan naar woestijn- ervaringen in plaats van ons te koesteren in de gemakken van het kussen- comfort

Maar wie volhardt, tot het einde….. Dat wil ik doen .
Wilt u de prijs betalen, om Zijn getuige te zijn in Jezus’ Naam ?


 

     Droom van Adri.
         18 januar1 2013      

 

Ik was in gesprek met een kennis over het in de praktijk geloven.  Hij verstond niet dat je als Christen bepaalde dingen niet kon doen, dat alles de toets van Jezus moest kunnen doorstaan.
Toen ik het niet kon duidelijk maken, liep ik weg. Ik was bezorgd over de vele “geloven” bij Christenen. Hoe kon ik ooit tegen die vele dwalingen ingaan !
Toen opeens ervoer ik dat vele richtingen naar elkaar toekwamen en zich verzoenden. De verschillen werden weggemoffeld. Zij waren immers een in de naam van Jezus. Zij waren op weg naar hun grote feest.
Toen was daar het geluid van feestmuziek. In het midden van het terrein stond een reusachtige draaimolen, vol feestvierders,
alsof er een opwekking had plaats gevonden.
Ik stond naast Jezus, mijn Heer, aan de rand van het feestterrein. Ik zag hoe het rad steeds sneller ging draaien.
Toen  het tempo echt duizelingwekkend geworden was, gebeurde er iets: de Heer wees aan en er vlogen mensen uit het rad, die niet meer gezien werden.
En de Heer wees aan: “Die eruit en die eruit…..”  Het rad werd akelig leeg.
Ik zei: “Heer, wie zal er dan nog behouden worden?”
De Heer antwoordde: “Als Ik terugkom, zal Ik dan nog het geloof vinden? Zal Ik dan nog het centrum zijn?”
 
Toen werd ik wakker, terwijl deze droom mij duidelijk voor de geest bleef staan.  
 
En de Heer maakte mij duidelijk: “Dit is een beeld van wat komen gaat, voordat Ik Mijn engelen zal uitzenden, om de rechtvaardigen te verzamelen vanuit de uitersten der aarde."