Leven vanuit “de Vreze des Heren”
 
Deuteronomium 6: 4 – 9                                                           Mattheüs 10: 37  –  42;;                                                              Job 28: 28                                                                              Mattheüs 11: 25 – 30.,                                            
Psalm 34: 2-10;                                                                          Johannes 3: 32 – 36;
 Psalm 103                                                                                 Kolossenzen 3 : 17                                                                       
Psalm 111: 10                                                                       …. Openbaring 21: 1 - 8
Spreuken 19: 23                                                           
   
  
Wij hebben al enige tijd een Mezoeza  aan de deurpost van ons huis hangen, waarin             een perkamentje zit met de tekst:
 
                                  "Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten."

   Daar werd mijn aandacht op gevestigd, toen ik met de Heer in gesprek was over het Woord dat Hij ons nu wil geven: Leven uit de vreze des Heren.” Vroeger hadden veel Christen een angstig idee over “de vrees voor de Heer”. Het werd  ervaren als: “Angst voor God.” Maar een christen hoeft niet angstig te zijn, want Johannes getuigt: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
Johannes 3: 32 – 36;                                                                             
Het oordeel is dus voor de goddelozen. Maar wie Jezus, de Zoon van God, als hun Redder, als hun Verlosser, hebben aangenomen, mogen gaan Leven uit de vreze des Heren.”:
Je ontvangt een hartsgesteldheid, die tot een rijke zegen leidt. Een hart dat vervult is met vreze des Heren heeft zich vrijwillig onderworpen aan de principes van Gods Woord, omdat hij eerbied en ontzag heeft voor wie God is.
                                               Laatst hoorde ik iemand spreken over de kracht en de autoriteit die we als christen hebben ontvangen, omdat we in Jezus geloven en Hij in ons woont. In principe is dit waar, maar toch kreeg ik er een onbehaaglijk gevoel bij.
Toen ik er thuis over bad, liet de Heer mij zien, dat het accent niet moet liggen op “IK” in Christus, maar op “CHRISTUS”in mij. Door de Heilige Geest ervoer ik weer, hoe ruim 37 jaar geleden Gods Geest met zo.n liefdeskracht over mij kwam, dat die voor mij veel te groot was. Ik was zo klein, en Hij was zo groot. Door Gods genade mocht ik verder leven. Zelf wilde ik Hem eerder dienen, maar pas vanaf dat moment, dat ik de Heer in Zijn Majesteit had ervaren, werd ik vervuld met de Vreze des Heren en door Hem geroepen om te dienen. 
Het is zo belangrijk het verlangen naar de vreze des Heren in ons hart te hebben en te bidden dat de Heer ons hiervan meer wil geven,  want: - Bidt en je zal ontvangen. Het begint met een vonk die in je hart is terecht gekomen: Het liefdesvuur is aangestoken. Maar aan deze liefde moet verder gewerkt worden. Bidt om meer van Zijn olie, en werk daarna als zijn getuige door vrijmoedig in Zijn Kracht te wandelen.    
De vreze des Heren is een zaak van het hart. Als ik besef, hoe groot Gods Liefde voor mij is, wil ik daarop reageren door  “ bezig te zijn met de dingen van mijn Vader.”
Begrijpt u, wat er met de 12-jarige Jezus aan de hand was? Hij was aan het groeien naar een diepe, innige, relatie met Zijn Vader. Al het andere, alle menselijke relaties, moesten daarvoor wijken.
Maria en Jozef begrepen niet wat er met Hem aan de hand was. Zij reageerden naar menselijke, aardse maatstaven en normen. Zij waren “van beneden”, maar Jezus toonde toen al dat Hij “van boven” is. Als je “van beneden bent” (aards gericht),  staat de mens centraal: Jouw positie, jouw menselijke relaties, jouw familie, broers of zussen, ouders, medechristenen beïnvloeden je in je denken. Je mening, je oordeel, je veroordeling wordt mede gevormd door wat je ogen zien en je oren horen.                                                 Maar als je “van boven”bent  (hemels gericht) , dan is de vreze des Heren in je hart aanwezig, zodat de liefde en eerbied voor God, de Vader, en Jezus, de Zoon, heel je doen en laten bepaalt. Jezus zegt: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.” Mattheüs 10: 37  –  42.                                                                                   Het gaat dus om een diepe relatie met Jezus, zeker nu dat we weten dat de tijd al ver gevorderd is.
In de bijbel staat: “De vreze des Heren is wijsheid” Job 28:m 28
 “De vreze des Heren is het begin der wijsheid; en het kennen van de Hoogheilige,Jaweh,  is verstand.”    Spreuken 9: 10
Ik moet denken aan een lied dat vaak in een gemeente waar ik sprak, gezongen werd: “Mijn denken is van U vervuld, o Heer”
Dat is een machtige waarheid. Daarom wordt van de eerste Gemeenten verteld, dat ze zo groeiden, zo gezegend werden, omdat de levensstijl van de eerste gemeenten - en van de gelovigen afzonderlijk - was:   De vreze des Heren.  Handelingen 9: 31.
Zo verlangt de Heer er naar dat ook in deze tijd het leven uit
de vreze des Heren onder Zijn kinderen versterkt wordt.
Ik kreeg hierbij een bijzonder beeld. Ik zag hoe ik het touw van een vlieger vasthield, dat strak omhoog ging tot in de wolk. Het touw was zeer sterk, maar alleen ik ervoer de kracht ervan en het blazen van de Wind, de Geest van God. Zo is het mijn persoonlijke verantwoordelijkheid te leven met mijn God, te leven uit de Vreze des Heren. Dat geldt voor een ieder van ons. We mogen elkaar bemoedigen, maar persoonlijk wordt je gevraagd de lijn naar de Heer stevig vast te houden. Want dan zullen we merken dat Zijn Naam Jaweh,  is. De betekenis van Zijn Naam, de Enige God Die leeft, is: IK ZAL ER ZIJN.  
Leven uit de Vreze des Heren maakt, dat je vol van Zijn Wijsheid zal zijn, zoals Jezus Zich niet stoorde aan de mening van mensen, van tegenstanders, , want Zijn Vader was steeds bij Hem, Die Hem in alle situaties ter zijde stond en Hem er doorheen droeg.
Zo lezen we ook in 2 Kronieken 18 over de profeet  Micha Ben Jimla. Steeds moet ik aan hem denken bij dit Woord: leven uit de Vreze des Heren. Hij was een dienstknecht van God, die zich niet liet imponeren door wat “andere profeten” verkondigden. Hij leefde uit de Vreze des Heren: hij kon niets anders dan Gods Waarheid spreken.”  Een paar jaar geleden werd ik met deze profeet vergeleken. Tot op de dag van vandaag is dat voor mij dierbaar.  Leven uit de Vreze des Heren des Heren betekent dat je  leeft uit Gods wijsheid, uit Zijn Waarheid en Zijn Zegen mag ontvangen, niet met mate, maar vanuit Zijn Rijkdom.     Amen
                                                          

“Leven uit de Vreze des Heren” is een diepe verbinding met de hemel, hoewel we nog op deze aarde leven.