LEVEN UIT GENADE: 1

IN CHRISTUS VOLMAAKT !

Voor velen is het moeilijk te leven uit genade. Dan geef je je zg vrijheid op. Iemand die uit genade leeft, is afhankelijk geworden
De natuurlijke mens wil niet afhankelijk zijn. Hij wil Zijn leven in eigen hand houden. Hij wil opkomen voor zijn eigen rechten. Daar zal hij voor strijden. Hij wil zichzelf handhaven en –indien mogelijk- zijn gebied vergroten. Hij is zacht voor zichzelf, maar daardoor vaak hard voor zijn naaste. Hij staat zelf in het middelpunt.
“Maar gij geheel anders: Gij heb Christus leren kennen.” Efeziërs 4:20
Deze ontmoeting heeft verstrekkende gevolgen. Ik ben door Hem gekocht en betaald. Hij wil mijn Verlosser /Losser zijn. Dan mag ik van Hem zijn. Het enige, wat van mij verwacht wordt, is dat ik
AMEN zeg. Mijn deel is dat ik belijd, door de doop gestorven te zijn aan mijzelf, waardoor ik opgestaan ben in een NIEUW LEVEN.  
In dat Nieuwe Leven is
Jezus het Centrum. Hij is mijn Heer en Meester. Hij is mij genadig geweest en nu wil Hij mij meer en meer vervullen met Zijn Geest, zodat ik mag ontvangen genade op genade, en - door Hem - voort zal gaan van KRACHT tot KRACHT, totdat ik voor Hem verschijn in Sion. Psalm 84
Genade plaatst mij buiten het oordeel, dat over de wereld zal komen, want Jezus heeft voor mij de wet vervuld
 
De wereld zal overtuigd worden van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat ze in Mij niet geloven, van gerechtigheid, omdat Ik heen ga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet, van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.   Johannes 16: 8-11

  Het is goed nog even duidelijk aan te geven, wat GENADE betekent, voordat ik verder wil gaan met u na te denken over de uitwerking ervan bij het aangenomen kind van God.
Het Hebreeuwse woord voor genade is chen (ons woord gein).
Het betekent: schoonheid, vriendelijkheid, welwillendheid, de goedgunstigheid van God. Om dit te tonen geeft Hij
Genade-gaven = Charismata aan hen die Jezus volgen en Hem toebehoren. Paulus zegt dat wij daarnaar mogen streven

In het Mattheüs-evangelie zegt Jezus dat Hij gekomen is om de wet te vervullen.  Hij heeft de zonde gedragen en de dood overwonnen.  Zo is Hij de Bron van het eeuwig Leven geworden.
Maar er zijn vele christenen, die menen het eeuwige leven te moeten verdienen. Een rijke jongeman komt naar Jezus toe en vraagt Hem heel oprecht:
“ Meester, wat voor goed moet ik doen, om het eeuwige leven te beërven?”
In Zijn antwoord wijst Jezus hem op wat er in de wet geschreven staat.
Daarop reageert de man: “Dit alles heb ik van jongst af in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort?” Hij is godsdienstig opgevoed. Al vanaf zeer jonge leeftijd heeft hij het geloof in God serieus genomen. Naar de mens was er niets op hem aan te merken. Maar toch voelde hij, dat er
een tekort in zijn leven was, al was hij rijk.

 
“Jezus laat Uw Licht hierop schijnen!”
 
Toen antwoordde Jezus hem: “Indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.” Mattheüs 19: 21        
Jezus wil dat wij
volmaakt zullen zijn. Daarover spreekt Hij al
vanaf het begin van Zijn prediking. Hij spoort ons aan daar ernst mee te maken.
“Bekeert u, want het Koninkrijk de hemelen is nabij gekomen.” De jongeman moest kiezen tussen de hemel of de  aarde.
Hij koos voor de aarde, want bekering is radicaal. Het vereist een radicale houding, radicale stappen. Dat is mijn deel: Alles wat je aan de aarde kan binden, prijs geven om Jezus te kunnen volgen.
Want: -    
 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien                                 
                  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 
                  Zalig de vervolgden om ter wille van de gerechtigheid, 
                  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

                  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 
                  
liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.                                     
                 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de Hemelen,  
                 want zo hebben ze ook de profeten voor u vervolgd.
Mattheüs 5: 6-12
                
Dit is de prijs die we moeten betalen, wanneer we Jezus met heel ons hart volgen, wanneer we na
Christus Jezus aanvaard te hebben als onze Verlosser, ook in Hem wandelen. Colossernzen 2: 6
Ik ben als discipel van Jezus door God, de Vader
, apart gezet. De hele wereld ligt in de duisternis, maar “wie in Mij gelooft zal nimmer in de duisternis wandelen”, want “Gij zijt het licht der wereld” ;
en weer klinkt het:
                                      "
Gij geheel anders: Gij heb Christus leren kennen.” Efeziërs 4:20
Onze roeping door de Kracht van de Heilige Geest is:

“Gij dan zult volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”

Dat is geen woord voor de toekomst, zoals sommige uitleggers beweren. Jezus woorden komen nu tot leven.
Er wordt gezegd: “Niemand is volmaakt” En in het Oude Testament lezen we: “Niemand is goed; ook niet ëën.”
Maar toen kwam Jezus in de wereld:
Het vleesgeworden Woord.” Hij heeft de Wet voor ons vervuld. Aan het Kruis heeft Hij de zonde van ons tegen Gods Wet gedragen. Alles is volbracht. De wet is door Mozes aan het volk gegeven, de Genade en de Waarheid zijn door Christus gekomen.
Als ik in Jezus geloof, als Zijn Geest mij vervult, mag ik nu al leven in deze wereld als Hij. Pas dan ben ik Zijn getuige. Wanneer de Heilige Geest mij vervult met Jezus en met de Vader, dan ben ik volmaakt, zoals zij volmaakt zijn. Dan zal ik nederig van hart zijn, terwijl ik de Here dien: Gij dan zult volmaakt zijn
Want de Heer wil dat wij onberispelijk en onbesmet zullen zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het Woord des levens vasthoudende.” Filippenzen 2: 14,15.
Nederig en volmaakt gaan hand in hand  in Gods Koninkrijk. Ik mag weten dat ik klein en afhankelijk ben, terwijl ik tegelijker tijd mag beseffen, dat ik in Christus volmaakt ben, want
“Wie is het die de wereld overwint, dan hij, die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” Ik leef onder Zijn Genade, maar juist daardoor in Zijn Overwinning.
Ik wil dit Woord over Genade en Volmaaktheid afsluiten met een levend voorbeeld: Stefanus. Hij begon zijn werk voor de Heer als diaken. Hij mocht Gods Genade tonen in woord en daad aan de armen.
Maar omdat hij getrouw is in het kleine, ontvangt hij meer van zijn Heer en wordt hij een man, vol van genade en kracht, die wonderen en grote tekenen deed onder het volk. Er ontstond verzet bij geestelijke leiders, maar zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor Stefanus sprak, te weerstaan. Hij werd vals beschuldigd. Maar toen zijn rechters, de Raad, naar hem keken, zagen zij zijn gelaat als van een engel. Hij werd veroordeeld, maar hij vergaf zijn vijanden, want hij wist, wat Jezus’ Woord wil zeggen:

“Gij dan zult volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”