LEVEN UIT GENADE: 2

   
HIJ IS MIJN WONDERBARE RAADSMAN !

In december 2012 hebben we  nagedacht over Jezus’ woorden:“Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” (Matheüs 5: 40). Dat is de laatste zin van Mattheüs 5, waarin Jezus laat zien, welke levenshouding Hij van Zijn volgelingen, Zijn discipelen, verwacht. Het zaad is in jou en in mij gezaaid door Jezus, de Zaaier, maar hoe het zich zal ontwikkelen is onze verantwoordelijkheid.
Je kan klagen over de moeilijkheden, waar je in deze tijd als mens – en vooral als christen – mee te maken krijgt en verder in het klaagbankje blijven zitten, terwijl al het onrecht maar door kan blijven gaan.
Maar Jezus raadt ons aan: “Zie naar Mij. Laat Mijn Geest door je heen werken. Laat Mij je
                 Wonderbare Raadsman
zijn. Dat is de eerste Naam die in Jesaja 9 aan Jezus gegeven wordt. Een raadsman is iemand die je uit de nood wil helpen, die je wil redden.
Vaak wordt er beweerd, dat je voor je eigen zaakjes moet opkomen, dat je er zelf maar doorheen moet gaan, dat je jezelf maar moet redden. En als je het helemaal verkeerd gedaan hebt, dan geldt voor je: “Wie zich brandt, moet op de blaren zitten.Maar dan ga je aan je Helper in nood voorbij. Wie in Jezus gelooft, heeft een Metgezel gekregen, Die met je meeloopt en als het voor jou te zwaar is, je als op adelaarsvleugels draagt.
In de Gemeente van Jezus Christus zal de Raadsman duidelijk aanwezig moeten zijn. Niet ieder kind van God kan zijn eigen boontjes doppen. Het kenmerk van de Gemeente is juist, dat het een lichaam is met vele ledematen, die niet zonder elkaar kunnen. En door dit alles heen openbaart zich de Heilige Geest, dat is de Geest van Jezus.
Ik wordt er niet moe van om met mensen te bidden, want ik weet dat ik daartoe door de Heer geroepen ben. Daarbij kan het zijn dat de Raadsman Zijn stem via mij laat horen. Maar het kind van God herkent altijd de Stem van zijn Heiland, want hij of zij leeft dicht bij Hem.   
De Wonderbare Raadsman is een helper, een herder. Waar zijn de helpers in deze tijd?
Jezus zegt: “Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder zet Zijn Leven in voor Zijn schapen……..
Ik zet Mijn Leven in voor de schapen……..
Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn Leven afleg om het weder te nemen.

Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het weder af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.”  (Johannes 10: 11-18) 
                                                                                       

Opeens wordt het duidelijk dat Jezus niet zo maar een raadsman, een geestelijk adviseur is, zoals er zovelen in deze wereld rondlopen.
Nee, Hij is een Wonderbare Raadsman. Hij is anders, totaal anders. Hij is de Zoon van God. Hij is het Woord, dat in den beginne bij God was; het Woord was en is God.
Deze Jezus kent Zijn schapen door en door. Hij heeft alles wat zij beleven meebeleefd. Hij past op Zijn schapen. Hij wil niet dat er ook maar een verloren gaat. Zelfs als er maar een is afgedwaald, gaat Hij opzoek om het te bevrijden en te genezen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. Zijn arm is niet te kort om te verlossen. Maar: “Wie gelooft, wordt behouden.”
Want Jezus werd op een gegeven moment zo blij door de Heilige Geest, dat Hij uitriep: “Vader, Heer des hemels en der aarde, Ik dank U dat Gij deze dingen voor verstandigen en wijzen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.”
 
Een schaap vertrouwt zijn Herder, een kind gelooft zijn Vader.
En terwijl de verstandigen en wijzen Jezus om Zijn Woorden en daden bekritiseerden en vervuld werden met jaloezie, riepen kinderen juichend: “Hosanna, de Zoon van David.” Zij verheerlijkten Jezus, die op dat moment van de Tempel weer het Huis van God maakte, want “daar kwamen blinden en lammen  tot Hem, en Hij genas ze.” Op wonderbare wijze toonde hij de zieken, dat God barmhartig is voor ieder die tot Hem komt en in Hem gelooft.
Jezus is mijn wonderbare Raadsman, want Hij is – ook voor mij – aan het Kruis gegaan. De wijzen en verstandigen wilden van Hem af, maar de kinderen “schreiden  en weeklaagden.” Maar voor hen werden Jezus’ Woorden werkelijkheid:
“Gij zult u bedroeven, Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.”
                                                                                                
(Johannes 16: 1)
Want Jezus heeft alles aan het Kruis volbracht. Daarna is Hij opgestaan uit de dood. Hij leeft
De kop van de satan is vermorzeld, zijn gif is van zijn kracht beroofd voor wie gelooft.
Ik geloof!
Daarom is mijn opgestane Heer
ook mijn Raadsman.

Weet en gelooft u ook dat Jezus voor u alles gedragen en volbracht heeft, dat u als u in Hem gelooft, zal leven ? Hij zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Johannes 11: 25)
Er is niemand geweest, die dit ooit heeft kunnen zeggen. Dit is de
Unieke Waarheid van Jezus. Hij heeft getoond dat Zijn Woorden waar zijn, want Hij is de Waarheid.
Na Zijn Overwinning aan het Kruis, Zijn Opstanding uit de dood, heeft Hij van Zijn discipelen apostelen gemaakt, door hen te bekrachtigen met de Heilige Geest. Zij konden niets zonder de Kracht van de Heilige Geest. Maar in Zijn Kracht verkondigden zij het evangelie aan de ganse schepping.
Ook wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen, totdat Hij terugkomt op de wolken des hemels met de heilige engelen en in de glorie van Zijn Vader.
Hij zegt ons: Werk zo lang het dag is. En ik zal het Woord bevestigen, door de tekenen die erop volgen.” (Marcus 16: 20)
 
Jesaja sprak een profetisch woord: Hij zal heten
                     Wonderbare Raadsman .
Jezus Christus blijft klaar staan om u en mij Raad te geven, die niet van de aarde is, maar uit de hemel komt. Vaak wordt er over dokters gesproken en de mensen gebruiken steeds meer medicijnen, die vaak werken maar ook steeds bijverschijnselen hebben.
Aan het Kruis heeft Jezus alles volbracht. Wanneer ik Hem met hart en ziel erken als mijn Heelmeester, dan gaat er in de praktijk veel veranderen. Ook bij het bidden voor zieken, mogen we openstaan voor de aanwijzingen van de Heer, die Hij ons door Zijn Geest wil geven.
Jezus wil onze Raadsman, onze Leidsman, onze Herder zijn. 
Dat heeft alles met elkaar te maken.
Maar de geestelijke situatie uit Jezus’ tijd is niet veranderd. In tegendeel. De “wijzen en verstandigen” uit 2013 willen niets weten van het wonderbare – de wonderen en tekenen – in Jezus’ Naam.
Het is voor hen verborgen.
Alleen zij, die geloven als een kind, zullen de levenskracht van Jezus ervaren. Kom kinderen, kleine kudde,  het heeft de Vader behaagt, jullie het Koninkrijk te geven.  
                                                                                                                           
In Jezus' Naam, amen.