Leven uit Genade - deel 3

     
 Hij is mijn Sterke God. 

                 
                    Jesaja 9: 5;
Richteren 6 en 7 Mattheüs 28: 18 – 20;;  Lucas 12; 31 – 32;                             
                 1 Corinthiërs 1: 18 – 25; 2 Corinthiërs 12: 6 – 10; Openbaring 19: 11 – 16

We hebben in Jesaja gelezen: “Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…” Wanneer een kind op een bijzondere wijze geboren wordt, hoor je de mensen zeggen: “Wat zal er van dit kind worden?” Dat lezen we o.a. bij de geboorte van Johannes de Doper.                                                                                               Maar van de Here Jezus wordt al eeuwen voor Zijn geboorte verkondigd, wat er van Hem zal worden. Jesaja profeteerde dat Hij      
Wonderbare Raadsman,Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst        

 
   genoemd zal worden. Zo wordt Hij aan ons onthuld, zo mogen Wij Hem ervaren, want er staat een Zoon is ons gegeven.                                                                    
Vandaag willen wij er bij stil staan, dat Jezus uit Genade onze STERKE GOD is. De engel Gabriël bevestigde dit toen hij tegen Maria zei: “Hij zal Zoon des Allerhoogste genoemd worden.” Zo wordt al direct aangegeven de verbinding van Jezus, de Zoon, met God, Zijn Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, En direct realiseren we ons dat dit de bron van het geestelijk verzet was van de farizeeën: “Hij stelde Zich aan God gelijk.Dat Jezus de sterke God is, is ook voor vele geestelijken in onze tijd, een bron van verzet.    Maar wie werkelijk Jezus wil ontmoeten, zal de Sterke God in Hem zien, voor wie niets onmogelijk is. Geloof alleen !!!


 Wanneer God zegt, dat Hij de Almachtige is, dan wil Hij dat duidelijk tonen. Hij zegt: “Mijn eer geef Ik aan geen ander.” (Jesaja 42: 8 en 48: 11)  We lezen dat duidelijk, wanneer Gideon geroepen wordt, om het volk van zijn vijand en zijn afgoden te bevrijden. Gideon was zwak en bang, vooral, wanneer Midiansdag aanbrak. Maar God verhoorde de gebeden van het volk en verbrak het juk. Gideon mocht met niet meer dan 300 soldaten de overmachtige vijand aanvallen, opdat niemand zou kunnen zeggen: “Door onze hand is de vijand verslagen.”   

Als we Gods leiding in ons leven accepteren en hem dienen volgens Zijn Plan, zijn wij met Hem meer dan overwinnaars. We zien dat we niet zelf veel kracht behoeven te hebben en veel (gebeds)mensen om ons heen, om de vijand te verslaan. Want dat er strijd geleverd moet worden, zolang we op deze aarde zijn, is een ding dat zeker is. Satan is nog steeds de overste dezer wereld. We mogen het niet accepteren, wanneer iedereen “VREDE, VREDE,” roept terwijl het geen VREDE is. Christenen worden    
opgeroepen
waakzaam te zijn, strijdbaar met “het zwaard van de Geest” in onze hand, maar vanuit een juiste hartsgesteldheid, want de hele bijbel toont ons Zijn Waarheid: “Mijn eer geef Ik aan geen ander. Ik ben de Almachtige en “Zijn Kracht wordt in mijn zwakheid volbracht.”                                                               
David, de man naar Gods’ hart werd in Ziklag door de Amalekieten van al zijn bezittingen beroofd, ook van zijn beide vrouwen. Ook het volk dat bij hem was, overkwam dit.  David kreeg het zeer benauwd, want men wilde hem stenigen. Maar ….  David sterkte zich in de Here, Zijn God. Zo werd hij meer dan overwinnaar. (1 Samuël 30: 6)                                                                                                                  In Psalm 64: 1 zegt David daarom: - Gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand.” “De sterkte is Godes” (Ps. 62: 12)    
                                                              
 En nu het Nieuwe Testament, waarin we de sterkte van God tegenkomen in Jezus. Wat dat betreft heeft Jezus bevestigd dat de Geest van Raad en Sterkte” op Hem rustte. (Jesaja 11: 2). Jezus wordt in het Nieuwe Testament de Zoon van God, de Zoon des mensen en de Zoon van David genoemd. In het geslachtsregister van Mattheüs 1 wordt Jezus al direct de Zoon van David genoemd. David besefte, dat hij alleen de vijand kon overwinnen, wanneer God met hem was. Toen Jezus gedoopt werd, klonk er een Stem uit de hemel: -Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb” Mattheüs 3:17.   Daarop leidde de Heilige Geest Hem naar de woestijn voor een eerste confrontatie met de vijand, de Satan. Hierna keerde Hij in de Kracht van de Heilige Geest terug uit de woestijn. David was een strijder Gods, die streed voor het koninkrijk van Israël en Jeruzalem veroverde en tot de stad van David maakte. Het volk verwachtte in Jezus’ dagen  de Zoon van David die Israël als hun Messias zou bevrijden en op de troon van David te Jeruzalem zou zitten.          Maar Jezus was gekomen om het Koninkrijk van God te tonen. Toen Hij daarvan getuigde in Nazareth, werd de bevolking boos op hem en men dreef Jezus de stad uit om hem van de rots af te werpen. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok.   Lucas 4: 30  In het Koninkrijk van God is geen ziekte, geen duisternis, geen gebrek, geen dood. Jezus toonde zo de Kracht van God, Zijn Vader. En de mensen riepen uit: “Wat is dit? Vanwaar komen die krachten ? Is dit een nieuwe leer?” De mensen kwamen in beweging, naar Hem toe.

Maar eerst moest Jezus Zelf in beweging komen, voordat de werkelijke oogst voor Gods Koninkrijk binnengehaald kon worden. Op weg van Jericho naar Jeruzalem hoorde een blinde bedelaar Hem voorbij komen en hij riep: Heb medelijden met mij, Zoon van David. Jezus genas hem, terwijl Hij op weg was naar Zijn lijden. Hij had ervan getuigd: “Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.” Joh. 10: 17, 18 Dit is het grootste wonder, dat ooit heeft plaats gevonden. Jezus, die vol van de Kracht van God was, heeft Zich op dat moment ontledigd. Hij is nog nooit zo zwak geweest. Het enige wat Hem kracht gaf, was het vertrouwen in Zijn Vader. Maar ook hierin werd Hij aangevallen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.” Maar Hij is juist daarom nooit zo sterk geweest, want de grootste overwinning heeft Hij aan het Kruis bereikt: Satan en  zijn rijk is overwonnen. Hij heeft de vijand in het hart geraakt. Paulus getuigt aangaande Jezus, zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de Geest der heiligheid door Zijn Opstanding uit de doden, verklaard Gods Zoon te zijn in Kracht.”Rom. 1: 3, 4.   Na Zijn Opstanding uit de dood verklaart Jezus aan Zijn discipelen: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” Mattheüs 28: 18. Daarom profeteerde  Daniël: “Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen”  Niet voor niets zegt Paulus - want hij heeft het ook ervaren:  “Het zwakke van God is sterker dan de mensen” en “De Kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (1 Cor. 1: 25 en 2 Cor. 12: 9)  Dat is de les die we als volgelingen van  Jezus voortdurend voor ogen moeten hebben, want Hij is ons daarin voorgegaan. Via onze zwakheid, onze volkomen overgave, bereiken wij de grootste overwinningen in Jezus’ Naam.