Leven uit Genade deel 5:         
                       
Hij is mijn Vredevorst.

Wanneer we ons weer mogen verdiepen in het profetische Woord door Jesaja, wordt ik opeens bepaald bij het woord dat Paulus tegen de gemeente in Corinthe sprak:
“Streef naar de hoogste gaven. En ik wijs u  een weg die nog veel verder omhoog voert.” 1Cor.12:31  
Dit begint met een oprecht verlangen onze Heer te ontmoeten en te willen wandelen in Geest en in Waarheid. De Heer kent ons hart, ons verlangen.
Verlangen we naar hemelse gaven, of zijn we meer gericht op de aarde, op ons natuurlijk bestaan? Door wie of door wat laten we ons hart vullen.
God heeft de eerste stap gezet. Jezus is het vleesgeworden Woord. Hij heeft de weg tot de Vader gebaand, door onze zonde te dragen aan het kruis. Hij heeft alles volbracht. Hij wil onze Leidsman ten leven zijn. Wie in Hem - als de opgestane Heer - gelooft en wie wil die kome, en ontvangt het water des levens om niet.
Laten we er nog even bij stil staan, wat de Heer uit Zijn Genade ons geeft. Hierbij toont de Heer mij een trap met verschillende treden. En de Heer staat bovenaan die trap en roept ons toe: “Kom hoger op.”
* De eerst  trede draagt de naam: “Ik ben je wonderbare Raadsman”
Dit leerde Elia, een mens zoals wij. Zijn oren waren open om te horen, wat Gods Geest tegen hem zei. Hij luisterde en nam Gods Woord serieus. Zo kon God voorzien in al wat hij nodig had en deed Hij wonderen via Elia.
* De volgende trede draagt de naam: “Ik ben jouw machtige God.”
Elia volgde de aanwijzingen van de Heer en dat bracht hem naar de Karmel. Hier gebeurde het dat het geloof in de God van Israël en zijn vertrouwelijke omgang met Hem, er voor zorgde dat hij door Hem meer dan overwinnaar was, want  “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn.” “In Christus ben ik meer dan overwinnaar.” “Wie overwint de wereld, dan hij / zij, die gelooft dat Jezus de Zoon van God is!” De vijand werd vernietigend verslagen.
* Dan komt de derde trede: “Ik ben je eeuwige Vader.”    
Zoals Elia tegenstand en bedreiging ervoer, nadat de God van Israël zich duidelijk aan het volk had geopenbaard, en hij ervoer dat zijn krachten het begaven, kan het ook bij ons gebeuren, dat wij ons zwak en krachteloos voelen, hoewel wij toch ook duidelijk de overwinning van Jezus Christus in ons leven hebben ervaren.
Elia wilde het opgeven, maar God niet !!!   “Hij ontfermt zich als een eeuwige Vader, over hem of haar die Hem vreest.”  Hij wekte hem op. De Heer hield niet op met hem aan te moedigen. “Sta op en eet. Je bent er nog niet ! Ik wil nog verder met je gaan!!!”   Zo werd Elia door zijn hemelde Vader versterkt.
*Maar nu de hoogste trede: “Ik ben je Vredevorst.”  
 Jezus zegt ons: “Mijn Vrede laat Ik u, Mijn Vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.” Johannes 14: 27-29.
Jezus maakt dus een duidelijk onderscheid tussen de vrede op aarde, waar men vooral denkt aan een leven zonder oorlog.
Jezus spreekt over de ”HEMELSE VREDE”.

De engelen zongen al hun hemelse boodschap, toen ze Jezus’ geboorte aan herders bekend maakten: Vrede op aarde bij mensen, waar God een welbehagen in heeft.” Deze Vrede brengt je bij Jezus, de Zoon van God. Deze Vrede leert je het Evangelie van de Vrede te vinden, te verstaan en er uit te leven. Zo wordt Jezus boodschap in de bijbel genoemd: “Het evangelie van de Vrede.” Deze Vrede die voor ons een machtige werkelijkheid mag worden, mag ons vervullen, omdat er verzoening gekomen is tussen God, de Vader, en de mens door het Offer van Jezus aan het Kruis van Golgotha. Jezus werd voor ons tot vloek, Hij droeg onze onvrede, dat is het gescheiden zijn van onze eeuwige bestemming, het leven in het Paradijs met Hem.
 “De straf die ons de Vrede, de Shalom, aanbrengt, was op Hem.” Jesaja 53: 5. Wij ontvangen die Vrede door het geloof, want zonder geloof kan niemand God behagen. Daarom staat er vervolgens in de bijbel:
“De goddelozen kennen geen vrede.”
Jesaja 48:22 en 57: 21.
Ik wil nog wat dieper ingaan op de bijbelse Vrede of Shalom. Het beschrijft een algeheel wel bevinden, leven in Harmonie met de anderen, met de Ander. De basisgedachte van Shalom is volledigheid, wat neerkomt op een in volledige harmonie leven met je omgeving: in gezondheid, zonder zorgen om je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen worden door tegenspoed of rampen van welke aard ook.
Maar de diepste betekenis van Shalom is het hervinden van de harmonie met God, die verloren ging in de hof van Eden. Die Shalom is gebaseerd op gerechtigheid en zal er niet zijn voor wie zijn eigen weg gaat. De leiders in Jesaja’s  dagen zochten liever hun eigen oplossingen. Zij spannen zich in voor de vrede, zonder rekening te houden met Gods Shalom. Maar: “Die in de hemel zetelt lacht….Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.” Psalm 2: 4-6.
Jezus is Vredevorst van God. Hij zal Shalom brengen over Israël.
De Heerschappij van deze Vredevorst zal groot zijn en eindeloos Zijn Shalom op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, doordat Hij het sticht met recht en gerechtigheid.” Hij zal de volken “Shalom”verkondigen. Ja, Zijn Shalom zal er zijn voor alle volken: “Vrede, vrede, voor hem die verre is – de heiden - en voor hem die nabij is - de Israëliet.”
Shalom betekent ook voltooiing. God gaat Zijn Plan volkomen voltooien voor wie in Jezus, als hun Verlosser geloven: eerst de Jood, dan de Griek, dan weer-  als finishing touch -  de Jood.
Wat geweldig, dat Jezus tegen zijn discipelen aan wie Hij na Zijn Opstanding verscheen, zegt: “Vrees niet”, want ze waren overgezet in Zijn Koninkrijk van Vrede. En Zijn Vrede gaat alle verstand te boven. Je kan Shalom niet begrijpen, want wie kan de zin van God begrijpen. Je mag er in LEVEN. En wanneer je besluit je te laten leiden door Zijn Shalom zal Hij je hart en gedachten behoeden. Want over ieder die Hem als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, heeft Hij gedachten van Vrede, van heil, en niet van onheil over ons, om ons een hoopvolle toekomst te geven.  Blijf dus in Hem en in Zijn Vrede, Zijn Shalom en waak er over, want als de Vrede des Heren  uit je hart verdwijnt, vraag jezelf dan af, wat er aan de hand is en bid de Heer erom. Want als we Hem toebehoren, is Zijn Vrede ons deel.
Als afronding van deze Woorden over Leven uit Genade wil ik weer terugkeren naar Elia’s leven met God. En nogmaals: hij was een mens, zoals jij en ik. Maar hij leefde wel serieus met zijn God van dag tot dag. Hij was een man van gebed en God verhoorde zijn gebeden. Hij werd geleid door de Heilige Geest, de Geest der profetie, de Geest van Jezus. Hij was vurig van Geest.
Maar na zijn grootste overwinning in dienst van de God van Israël, volgde de heftigste aanval.
Maar Zijn God kwam hem te hulp: - Eet, wordt weer krachtig om voort te gaan, kom en zie.
De Heer bracht hem naar een spelonk, waar hij op een ontmoeting met Zijn God mocht wachten. Er deden zich allerlei machten en krachten voor: zware aardbevingen, donderwolken, alles vernietigende windhozen. Maar hoe krachtig en majestueus ook, God was er niet in.
Maar toen Elia het suizen van de wind hoorde, omgorde hij zijn gelaat met zijn mantel, want hij ervoer over duidelijk: God is in dit zachte suizen van de wind. Want het is niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer.
Nu stond Elia op de hoogste trede, dicht bij zijn God. Zo liet de Heer zien, Wie Hij is en wie Elia voor Hem is.
En de Heer zegt tegen jou en mij door Zijn Geest: - Kom hoger op, dichter bij Mij. Laat je niet intimideren door kracht of geweld. Leef uit Mijn Shalom, want nog een korte, korte tijd en Ik zal er zijn.
Wees daarom klaar om je Heer te ontmoeten.
In Jezus’ Naam ……………………………………….. Amen