Leven uit: Genade en Waarheid.
                                   
 
     Johannes1: 14-18;en 15: 1- 8; Hebreeën 8: 10 -13 . Lucas 16:16; 2 Cor. 11:17 – 12: 1-5                                                 

Wat is er veel voor de gelovige veranderd, sinds Jezus Christus in de wereld gekomen is als
                                     “Het Licht der wereld”.
Johannes zegt van Hem: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond…..,
de enig geborene des Vaders, vol van GENADE en WAARHEID.”
(Joh. 1: 14) .
Er heeft zo´n grote verandering in de wereld plaats gevonden, sinds de komst van Jezus. Hij die de Waarheid is, heeft aan allen die in Hem geloven
 uit Zijn Volheid gegeven:
                         GENADE op GENADE.
Genade komt van het Hebreeuwse woord chen = gein. Het toont ons Gods vriendelijkheid, Zijn welwillendheid, Zijn onvoorwaardelijke Liefde aan allen die in Jezus’ Christus, Zijn Zoon, geloven, en Gods aanbod in Jezus (= de vergeving van zonden door Zijn  sterven aan het Kruis) aannemen. Dan ga je zingen: “Zijn vriendelijk aangezicht wil ik altijd voor mij zien .”  De Here God heeft dan weer plezier in de mens….en degene  ( 1 Johannes 4: 17, 18)  die in Gods Genade door Jezus gelooft, raakt zijn angst kwijt voor een God, die jou steeds maar weer wil straffen voor de zonden die je begaan hebt: “Genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdient, het leven vond….”  
Er is werkelijk een wereldwijde omslag gekomen, zo grandioos, dat alleen de Almachtige God hiervan de Auteur kan zijn.
Want de Heer gedacht Zijn Belofte aan Abraham, dat alle volken door hem, door zijn zaad, gezegend zouden worden.
Isaäk werd als door een wonder geboren, maar ook Esau en Jacob werden als door een wonder geboren. Ook Rebekka was onvrucht-baar, totdat Isaäk voor haar gingen bidden. Want God wilde dat Israël zou ontstaan……en dat daaruit de Zoon van David geboren zou worden.
Met Israël sloot God een verbond. Hij gaf hun Zijn Geboden. En Hij verzekerde het volk::
  “Doe dat, en gij zult leven.” Maar het was een zondig volk – zoals alle volkeren. Doch zij waren ook anders dan alle volken, omdat de Waarachtige God Zich aan dit volk verbond, want uit haar zou het Heil voortkomen, dat God voor de hele wereld in petto had: de Verlosser, Jezus Christus, Zoon van David.
Nogmaals wil ik zeggen:
“God heeft de wet aan Israël gegeven.”
“Zijn Waarheid en Genade heeft Hij voor de ganse schepping bestemd.”

Waarom zijn er toch zo veel christenen, die blijven steken bij “de wet”? Het is alsof zij menen dat je er toch iets voor moet doen, om Gods Goedheid te gaan ervaren. Er wordt gezegd: “Wanneer je goed luistert, wanneer je je onderwerpt aan de leiding, wanneer je die cursus volgt, wanneer je je tienden betaalt, dan ---- zal God je zegenen. De mens wil zo graag betalen, voor wat hij ontvangt. Maar God weet dat wij nooit in staat zullen zijn het eeuwige leven te verdienen. Hij geeft het om niet.
Wij zullen mogen leven uit Genade, waarbij GELOOF het sleutelwoord is. Abraham was een mens, zoals jij en ik, maar hij geloofde in Zijn God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Jij en ik worden er toe uitgedaagd op de
Here te vertrouwen met ons ganse hart. Want “de wet is door Mozes gegeven, de Genade en de Waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.(Johannes 1: 17)
Geen mens kan de wet houden en daardoor gered worden. Jezus, een mens van vlees en bloed, zoals wij, maar ook Gods Zoon en daarom vol van de Heilige Geest, heeft de wet volbracht. Hoewel zonder zonde als een smetteloos Lam, stierf Hij vanwege onze zonden, opdat wij, die in Hem geloven, zullen leven.
In Lucas 16:16 staat geschreven: “De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods.”
Het is dus de bedoeling dat wij ons laten leiden en laten voeden door de Here Jezus. Jezus is het Leven. Hij wil ons leven zijn. Hij wil door de Heilige Geest in ons wonen. Niemand mag geëerd worden, dan Jezus alleen. In 2 Corinthiërs 11: 17 zegt Paulus: “Wie roemt, roeme in de Here.” Alleen Jezus is de Bron van ons bestaan. Hoe diep Zijn Levenskracht is, kunnen we niet doorgronden, zoals bij de wijnstok de diepte van de wortels niet zichtbaar is. Maar wat wel zichtbaar is, zijn de ranken, die veel vrucht geven. De Genade van Jezus mag zichtbaar worden via de ranken. Als we in geloof aan Jezus verbonden blijven, zullen we vrucht dragen. Hoe meer voeding we van Jezus,de wijnstok, ontvangen, des te meer vrucht zullen we dragen.
Het lijkt allemaal zo eenvoudig. We mogen geloven dat Hij onze redding volkomen heeft volbracht. We mogen geloven, dat Hij ons antwoordt op al onze gebeden. De enige voorwaarde is, dat wij aan Hem verbonden blijven. Het zijn niet onze mogelijkheden, het is niet onze kennis, noch onze (geestelijke) kracht, of onze lichamelijke conditie, die voor een Christen van doorslaggevende betekenis zijn
 “Bidt en u zal gegeven worden.”
Ons geloof in onze Verlosser zal nooit beschaamd uitkomen.
Het vervolg van de Tweede brief aan de gemeente in Corinthe spreekt mij erg aan. In hoofdstuk 12 lezen we, dat Paulus de nodige ervaringen gehad heeft, waarop hij zich zou kunnen beroemen. Hij heeft duidelijker dan vele anderen, de Stem van d
e Heer gehoord. Hij is op een unieke wijze tot bekering gekomen. Hij weet dat hij een geroepene is. De Heer heeft hem zijn roeping getoond…..en ook wat het hem zou kosten. Hij was met zijn Heiland zo zeer in liefde verbonden, dat hij bereid was de prijs te betalen, wanneer hij voor het evangelie zou moeten lijden.
En dan sterkt de Heer hem extra door, wat hij vanaf vs.1 beschrijft:
“Ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden, … of het in het lichaam was, weet ik niet, of het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het- dat die persoon werd weggevoerd tot in de derde hemel …dat hij weggevoerd werd naar het Paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden.” 2 Cor. 12: 1 -5.
Lichamelijk had Paulus een zwakke plek, een doorn in het vlees. Maar de Heer liet hem duidelijk merken, dat dit voor zijn bediening niets uitmaakte. De Heer sprak tot Paulus: “Mijn Genade is je genoeg, want de Kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Paulus zegt dan ook: Als ik zwak ben, ben ik machtig. De Heer laat merken, dat Hij door Zijn kinderen heen werkt, dat Hij wonderen en tekenen geeft. Het is de kracht van de Heer, die door ons, als Zijn kanaal, heen werkt.
Als de Heer Zich dan zo openbaart, onafhankelijk van onze kracht, zal Hij ons ook de volle Waarheid openbaren, door de Geest der Waarheid. Zie, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, opdat wij door Zijn Genade en Waarheid van dag tot dag vernieuwd mogen worden door Zijn Geest.