Het Koninkrijk der hemelen – 2

LIEFDE ALS KRACHT GODS.

In onze tijd wordt er veel over liefde gesproken. Maar in veel gevallen is het een liefde zonder God. Dan is de liefde als een speelbal, die alle kanten opgeworpen kan worden. Het is een spel met ups en downs, vol verwarrende situaties, vol schijnbewegingen en schijnvertoningen, schijnliefdes, zonder geven en altijd nemen, zonder offer, zonder altaar. Bij het laatste fluitsignaal is er geen winnaar. Zo is de liefde zonder God leeg en doelloos: het najagen van wind.

Deze liefde zonder God, deze verharding van het hart naar God toe, deed Hosea uitroepen:

“Er is geen trouw, geen liefde, geen kennis van God meer in het land. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis” (Hosea 4: 1-6) Over deze tijd, het laatste der dagen,  zegt Jezus: “Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de (ware) liefde van de meesten verkillen” (Mattheüs 24:12)

Wanneer de atmosfeer kil is in een huis, zal er weinig gebeuren. Kilte verstijft. Kilte, lauwheid, gaat vooraf aan de dood. Daar waarschuwt Jezus de gemeente van Laodicea voor, de gemeente uit de eindtijd, voordat Jezus terugkomt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop” “Wees dan ijverig en bekeer u.”

                                               (Openbaring 3: 14 – 22)

God wil de dood niet. Hij wil het leven. Daarom zond Hij Zijn Zoon, opdat wie in Hem, in Jezus, geloofde / gelooft, zou / zal leven.

Gods Liefde was sterker dan de dood. Jezus stierf onze dood, zodat wij zullen leven door Hem.

Voordat Jezus naar de hemel ging, om alles gereed te maken, voor Zijn discipelen en allen die in Hem geloven, zodat zij eenmaal voor

altijd bij Hem zullen zijn, onderwees Jezus Zijn discipelen 40 dagen lang over het Koninkrijk der hemelen. Dat is de volmaakte voorbereiding – 40  dagen - om de opdracht van God op deze aarde uit te kunnen voeren.

Toen Jezus zo intensief met Zijn discipelen bezig was, werd hun hart gevuld met de Liefde van God. Dat is de kern van het Evangelie. Hij leerde hen, hoe de Liefde van God en tot God radicaal verschilt van de liefde van en uit de aarde.

                      Liefde uit de aarde zoekt zichzelf,

Maar zo is de liefde van God, uitgestort in het hart van wie werkelijk gelooft:ZIJ ZOEKT ZICHZELF NIET !!! (1 Corrinthe 13: 5)*

Dat heeft Jezus Zijn discipelen geleerd. Dat wil Hij ook ons leren, voordat Jezus terugkomt op de wolken des hemels, opdat “wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeente zegt”Openbaring 2 , 3

Jezus vertelt voortdurend over Zijn Vader, die in de hemelen is.

Hij zegt hen en toont hen, dat God liefde is. Zijn liefde en trouw is een eeuwige liefde. Hij is God, Die niet verandert. Daarom heeft Hij ons het teken van de regenboog gegeven: al is het op aarde nog zulk slecht weer (ook geestelijk gezien), God blijft getrouw en waarachtig.

Zijn Plan, dat Hij in deze wereld begonnen is, zal Hij ook helemaal tot Zijn Perfect einde brengen. Israël zal Zijn bestemming bereiken, vanwege Gods trouw en liefde. De Heer zegt over Zijn volk, Zijn kinderen: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.”Jeremia 31: 3

en “Met mensenhanden trok Ik hen, met koorden van liefde”

                                                                                                Hosea 10: 12

Die mensenhanden zijn de handen van Jezus. Hij zegt: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” “Blijf in Mijn Liefde” “Dit is Mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.  Niemand heeft grotere liefde, dan dat Hij / hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, indien u doet wat Ik u

gebied, ….. opdat u heen zal gaan en vrucht dragen en uw vrucht

zal blijven (Johannes 14: 9 en 15: 12-17)

Ik geloof dat Jezus hier de kern van het evangelie noemt, en wat de gevolgen daarvan zijn. Onze hemelse Vader verwacht van ons vrucht als onze tijd op deze aarde voorbij is. Wij mogen “vruchten verzamelen, die blijven”. En dan moet ik aan het refrein van een lied denken: “Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, zal blijven bestaan.”

Johannes zegt in zijn brief: “Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft……God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.” “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: - Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar…….Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.” (1 Johannes 4: 13-21)

Johannes verwoordt het leven van ons in Gods Koninkrijk heel precies en scherp. Er zijn mensen die denken God niet zo serieus te hoeven nemen. Maar Hij doorgrondt onze oppervlakkigheid, als wij met een been in Zijn Koninkrijk staan en met een been in deze wereld. Dat is voor Hem onmogelijk. Wanneer we door Jezus gered zijn en  Gods Zoon dus werkelijk onze Heiland is, dan heeft dat voor ons tot consequentie, dat we ons ook helemaal aan Hem geven. Er wordt vaak zo oppervlakkig gepraat over Gods Redding door Jezus, Gods Liefde voor de verloren mens. In veel gemeenten en kerken is de liefde verkild en worden wetten en gehoorzamen boven LIEFDE gesteld.

Maar Liefde, passie voor Jezus Christus, is de Kracht van God, waardoor mensen nog steeds getrokken worden tot Zijn Heil.

Jezus wilde Zijn discipelen ervan doordringen in Zijn Liefde te blijven. Hij schoof daarmee Gods Wet niet opzij, maar Hij wilde hen één in liefde met Hem maken, want Liefde is de vervulling der wet, want de Liefde doet de naaste geen kwaad.  (Romeinen 13: 8-10)

Liefde is een tastbare werkelijkheid. LIEFDE is een DOE-WOORD.

Jezus vraagt ons ook vandaag om in Zijn Liefde te zijn en te blijven.

Dat is niet altijd makkelijk. Laatst is een trouwambtenaar, Wim Pijl, in Den Haag ontslagen vanwege zijn geloof en liefde voor Jezus. Paulus getuigt: “De Liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven is en opgewekt. ….Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Corinthiërs 5: 14-17

 

Vasthouden aan het oude !!! Dat is: niet de beslissende stap willen of kunnen zetten: alles loslaten om een schat in de hemel te krijgen … door Jezus te volgen.

                

 In Marcus 10 lezen we over een jonge man,  met zijn goede verleden en het verlangen naar een nog betere toekomst. Hij had perfect en van jongst af aan de geboden gehouden. En zo op het eerste gezicht zou je zeggen: “God heeft hem rijk gezegend.” “Zie je wel,” zullen veel mensen gedacht hebben, “hij is op de goede weg, want het ontbreekt hem aan niets.” Hij zou een goed figuur in een “prosperity-kerk” geslagen hebben.

Toen Jezus naar zijn verhaal luisterde, kreeg Hij hem lief. Hij wilde hem werkelijk Zijn Koninkrijk binnen brengen. Maar dan was het van belang, dat deze jongeman alles prijs zou geven. Dat was voor hem een stap te ver.

Jezus testte hem op zijn liefde. Liefde van God is een gevende Liefde. Wanneer jij en ik vervuld zijn met Gods Liefde, zullen we ook weten, dat geven –zonder voorbehoud - onze opdracht is.

Pas dan kunnen we dezelfde werken doen, die Jezus gedaan heeft, en nog grotere dan deze, door “geloof in liefde werkende”. (Galaten 5: 6)                                                                       

“Geworteld en gegrond in de liefde, zullen we met alle heiligen verstaan….en verstaan..en kennen.. de Liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.”(Efeziërs 3: 17-19)

Laten we biddend deze hemelse liefde najagen, opdat we gereed zullen zijn, als de laatste bazuin klinkt,

in Jezus’ Naam                                                                             Amen.