Vandaag wil de Heer ons verder betrekken bij zijn plan. :
“Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid: want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij jullie verkondigen. Hij zal Mij (Jezus) verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en jullie verkondigen”

(Johannes 16: 13 en 14)

We leven in een spannende tijd, wanneer wij dicht bij Jezus leven en door Zijn Geest Zijn Woord aan ons serieus nemen. Wanneer wij dicht bij Jezus, onze Messias leven, zal Hij op een bijzondere wijze tot ons spreken en de toekomst aan ons openbaren. Gemakkelijk kunnen allerlei zorgen, vele plannen, een blokkade vormen om Zijn Stem te verstaan en Zijn visioenen te zien.             Voor de oprechte gelovigen zal er in de eindtijd maar ëën verlangen zijn:Jezus, en Jezus alleen.

Het woord voor deze samenkomst sluit hier nauw op aan. De Heer liet ons door Zijn Geest weten dat in onze tijd het MARANATHA

weer in het centrum van ons geestelijk leven moet staan, zowel voor de Jood als de  Griek.

Maranatha heeft te maken met de verwachting dat de Messias wederkomen zal.  Het is een Aramees woord dat betekentONZE HEER KOMT !

Daar ligt de meeste nadruk op.

Maar een andere betekenis is er ook in dit Woord:

  ONZE HEER IS AL AANWEZIG.

Wat een gezegend woord is dit Maranatha, want dit is de volle waarheid voor Gods kinderen.

 Daar komt dan nog een derde aspect bij: het is ook een smeekbede:       KOM, HEER JEZUS !!!

 

In de bijbel komt het woord Maranatha maar een keer voor. Paulus schrijft aan de gemeente van Corinthe:“ Als iemand de Heer niet liefheeft, die zij vervloekt Maranatha.” Wat een heftig woord is dit. Maar door dit Woord laat Paulus wel Gods Waarheid horen. Wanneer Jezus, Gods Zoon, ons leven binnenkomt, dan zijn er voor ons twee keuze mogelijkheden:

                Hem liefhebben of Hem haten.

De Heer heeft ons in Zijn Woord verteld, dat Hij zo terugkomt, zoals de discipelen Hem vanaf de Olijberg bij Jeruzalem ten hemel hebben zien opvaren.

Wanneer we de Here Jezus aangenomen hebben als onze Heiland, onze Verlosser, dan zullen we naar Hem verlangen en uitzien naar de Opname. Dan gaan we met alle gelovigen de Here tegemoet, ook met hen die eerder in Hem gestorven zijn..

Jezus vertelt ons in Johannes 14 waar Hij nu mee bezig is: Onze plaats te bereiden: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden.; en wanneer Ik heengegaan ben en jullie plaats bereid heb, kom Ik weer en zal jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen, waar Ik ben.”

Afbeeldingsresultaat voor ik ga heen om u een plaats te bereidenAls die plaats bereid is, komt Hij dus terug om ons tot Zich te nemen. Die tijd breekt nu aan. Hij heeft Zijn signalen al laten horen, steeds meer en steeds duidelijker. Daarbij klinkt het “Maranatha” sinds 1919 steeds intenser. Het is als een soort “wachtwoord”, dat de Heer gebruikt om Zijn kinderen op het naderend eind van deze tijd te wijzen en hen door geloof in de Levende God tekenen en wonderen te geven, die heen wijzen naar de nieuwe tijd, die gaat aanbreken.

Omdat we dicht bij de Wederkomst van Jezus zijn, “gaat ook Satan rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.” (Jacobus 5: 8) Hij probeert gelovigen af te houden van het geloof. Hij probeert het maranatha, het verlangen naar Jezus’ Wederkomst uit te doven. Hij redeneert: “Houd toch op met te geloven, wat zo lang geleden verkondigd is.”Satan is een misleider vanaf het allereerste begin.  Maar de Heer waarschuwt ons:  “Wees nuchter en waakzaam. Wederstaat hem, vast in het geloof.” (Jacobus 5: 7)

Blijf daarom dicht bij de Heer, nu in deze tijd en toelevende  naar Zijn Komst: Maranatha., zoals de Heer ons het voorbeeld van de gemeente uit Filadelphia voorhoudt: “Omdat jullie het bevel bewaard hebben, om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jullie bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig! Houd vast wat jullie hebben, opdat

niemand jullie kroon neme.”

Wat een zegen, een kracht en bescherming geeft die Heer aan de belijdenis “Maranatha”.

Maar nog dieper is de Goddelijke uitwerking op onze roep naar Hem. Er is een wisselwerking tussen onze gebeden en Zijn antwoorden. Wij bidden Maranatha

En de Almachtige God antwoordt hierop met:

                “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Afbeeldingsresultaat voor jEZUS KOMT WEER.Want terwijl de gelovigen het Maranatha gingen bidden, dacht God aan Israël als Zijn volk, en aan Zijn beloften aan Abraham etc. en Hij bracht Israël weer terug naar “het land der belofte”. De vervallen hut van David wordt herbouwd, want de Zoon van David zal komen en zitten op Zijn troon:

Jezus, de Messias.

Wij kunnen ons druk of bezorgd maken over onze eigen toekomst, over onze financiën, over onze huiselijke of familiale problemen, over onze gezondheid. Deze kunnen inderdaad heel belangrijk zijn en ons in ons doen en laten flink bezig houden.


Maar ik geloof dat onze aardse problemen geen schaduw over ons mogen werpen, zodat wij de hemelse werkelijkheid uit het oog verliezen. Laten wij daarom ons leven op deze aarde in Ziin hand leggen, die aan het Kruis ons leven volkomen gedragen heeft, opdat wij nu al overschaduwd worden door Zijn hemels Licht en we uit ons hart roepen:
Maranatha, kom Here Jezus.                                                                          Amen.