Onze keuze is van levensbelang.
           
  ( Mattheüs 25: 1 - 13;
Matteüs 24:42- 51;; Mattheüs 5: 14 –16; Lucas 12:35-37;    1 Petrus 4:7;  
Openbaring 3: 14-22;)


 
We zijn op reis op deze aarde. Ieder mens heeft een reisdoel. Er zijn veel mensen die dit leven op aarde als hun eindpunt zien. Maar Gods Plan, Zijn bestemming, is anders. En Zijn Weg is de volle Waarheid en het Leven. En Hij houdt ons nu voor, aan het begin van een nieuwe tijd, onze keuzes te maken, die te vernieuwen of te bevestigen. We zijn op reis, maar de bestemming en de bepakking is onze keus.
Zo is ook de Gemeente van Jezus Christus op reis. Zij wordt door Jezus als 10 maagden voorgesteld. Dat is de volheid van de gelovigen in Jezus Christus voor Zijn Wederkomst. Hij alleen is door Zijn Offer de garantie voor hun reinheid. Daarom spreekt Jezus van Maagden.
·                                                  
                                         
 Wat is hun Reisdoel?

 Zij zijn op weg om de bruidegom te ontmoeten.

Met Pinksteren, na Jezus’ hemelvaart, is de reis begonnen
     *   Wat is de opdracht zie zij ontvingen voor  deze reis. Jezus leerde zijn volgelingen:
“Gij zijt het licht der wereld.  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede weken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken."             
Mattheüs 5: 14 –16.
                                                                                                  
Op de weg naar de Bruidegom en Zijn Bruiloft hebben de maagden opdracht gekregen om lichdraagsters te zijn. Ze hebben olielampen gekregen om Zijn Licht te doen schijnen. De Opdracht van de Gemeente is dat zij een
feestvierende Gemeente zal zijn, want ze weet dat ze als Gemeente op weg is naar Gods Eeuwige Heerlijkheid.
In deze gelijkenis spreekt Jezus niet over de Bruid: de Bruid van Hem zal pas geopenbaard worden, bij de ontmoeting met Hem.
 De tien maagden zijn dus op weg naar de ontmoeting met de Bruidegom. Maar er is een groot verschil tussen hen, zodat ze in wezen uiteen vallen in twee groepen. Al  noemen zij allen zich “gelovigen” of “Christenen”, toch zijn ze niet allen één van hart,  één van Geest.
De ene groep,
de dwaze maagden,  meent zelf wel te weten welke weg ze zullen nemen, hoe ze zullen geloven. “Jij gelooft dit, ik dat. Dat moet toch kunnen?”  Zij blijven in hun zonden, omdat ze hun Verlosser niet verwachten. In het begin waren ook zij goed begonnen: trouwe en verstandige dienaren. Ze verwachten de spoedige wederkomst van hun Heiland, Jezus. Maar toen gingen ze in hun hart zeggen: “Mijn Heer blijft lang uit.” Omdat ze te weinig olie bij zich hadden, misten ze het heldere licht van Jezus en volgden ze hun eigen inzichten. Jezus zegt over deze “gelovigen” dat ze slecht zijn, hun mededienstknechten zouden beginnen te slaan en met de dronkaards zouden eten en drinken.” Zij zijn wereldgelijkvormig geworden. Ze verwachten de (spoedige) komst van hun Heer niet meer. Hij heeft geen ereplaats meer in  hun hart. Jezus komt spoedig. Maar Zijn Komst overvalt hen. Dan verwijdert Hij hen uit Zijn Koninkrijk. Het zijn Zijn kinderen niet meer. Het zijn schijnchristenen. Want alleen zij zijn zonen Gods die door de Geest van God geleid worden. (Romeinen 8: 14)    
Er is bij Jezus slechts één keuze: VOOR of TEGEN Hem en
Zijn Koninkrijk. Er is geen tussenweg.Die keus is heel persoonlijk: - Wat is mijn, wat is jouw keus? Die is van levensbelang.
                                              
WEES WAAKZAAM !     
Voor de gehele gemeente geldt de waarschuwing:
                                           
W e e s   w a a k z a a m.
Jezus Zelf heeft tegen Zijn discipelen gezegd, dat ze alert moesten zijn. Zij verwachtten, dat het Koninkrijk Gods direct tijdens Jezus’ leven op aarde baan zou breken. Ook Paulus spreekt over de Wederkomst van Jezus:                                         ”Wij, levenden, die achter gebleven zijn tot de Komst des Heren…  
(1 Thessalonisenzen 4: 15). Zo ook Jacobus: ”Hebt dus geduld, broeders (en zusters) tot de Komst des Heren.” (Jacobus 5: 7).
Geduld is nodig, zeker nu er al ca. 2000 jaar verstreken zijn, sinds deze belofte gegeven werd. Het zou normaal zijn, wanneer de Christenen deze belofte ter zijde zouden schuiven en zouden beweren dat dit Woord niet meer in vervulling kan gaan. Maar daar tegen in klinkt Jezus Woord: “De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.” “En terstond na die verdrukking ….zal het teken van de Zoon des mensen (=Jezus) verschijnen aan de hemel … en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de  hemel met grote macht en heerlijkheid.”  (Matteüs 24:24 en 25  en 29-31)
Waarin geloven jij en ik? In de woorden van deze wereld, in de mening van mensen, van geleerden? Of in het Woord van God? Weer is de keus aan ons: kiezen we ervoor verbonden te zijn met het tijdelijke, of strekken we ons uit naar de EEUWIGE.
De eerste tijd van de Gemeente was het verlangen naar de Wederkomt van Jezus zeer reëel. Later kwamen er geestelijke scheidingen. In den 19de  eeuw was er een sterk geloof in de Wederkomst, maar tegelijkertijd ontstonden er vele geestelijke sekten, zoals Jehova getuigen en Mormonen.
Ook ontstonden er naast ware profetieën valse profetieën over de toekomst en Jezus’ Komst.
Waarin verschilden de wijze maagden van de rest van de Gemeente? Vanaf het begin hadden zij iets extra’s  bij zich:               
                                                OLIE.
Want zij wisten: - Niet door kracht, noch door geweld. Maar door Mijn Geest, zegt de Here. De Heer onderzoekt het hart Wie Jezus werkelijk liefheeft, wil leven tot Zijn Eer. Hij of zij zoekt naar een relatie met Hem. En Jezus Zelf zei: “Wie zoekt, vindt; wie klopt hem / haar zal opengedaan worden.”
Wie met heel zijn hart zoekt naar Jezus, zal van Zijn Geest ontvangen. Je zal het verlangen hebben of krijgen te leven naar Zijn wil. Wanneer Zijn Olie Zijn Werk in je mag doen, dan zal je losgeweekt worden van aardse problemen. Natuurlijk blijven die bestaan, maar jij en ik zijn overgezet in Zijn Koninkrijk, zodat deze aardse toestanden je niet langer onderuit kunnen halen.   
                                         De wijze maagden
                                                   zijn

                                          de vrome maagden.
                        
Zij hebben het verlangen voor altijd bij hun Heer te zijn
                                              als
Zijn Bruid.
Tot die tijd kunnen de dwaze maagden zich nog bekeren. Nu nog kunnen zij iedere schone schijn loslaten om ook deelnemer te mogen zijn van de Bruiloft van het Lam.
Kies dan voor het eeuwige Leven.