Op weg naar Gods naar Heerlijkheid.
v Genesis 1: 26; Psalm 16; Jesaja 42: 1-7;  Maleachi 4: 2-4 ;   Mattheüs 17: 1-13; Matheüs 25: 14-30;  2 Corr. 3: 16-18 1 Tessalonicenzen 4:16-17 ; Kolossenzen 3:2;  Openbaring 21: 1-8.. 


 

Er zijn drie dingen die het leven van de mens bepalen:

               Geloof, hoop en liefde.

Hoe meer de mens vervuld is van deze elementen, des te meer zal hij of zij gelijken op het beeld dat God voor ogen stond toen Hij de mens schiep. Toen was de mens volmaakt en kon hij zijn in de heerlijkheid van God. Toen kon God uit den hoge neerdalen en met de mens wandelen in de Hof van Eden. Hij verheugde Zich in de mens, want Hij zag Zichzelf weerspiegeld in de mens. Toen werd Gods Plan duidelijk:                   

                 “Hij schiep de mens tot Zijn eer.” (Jesaja 43:7)

Na de zondeval werd het contact met God verbroken. God wandelde niet meer met Adam en Eva. Zijn heerlijkheid was van hen geweken. Maar ook in het oude Testament lezen we dat wie de Here ernstig zochten, Hem ook vonden en dat Hij aan hen Zijn Heerlijkheid toonde, zoals aan Henoch, Abraham, David, enz.

Ondanks de zonde van de mens, heeft Hij de hemel nooit volledig afgesloten, want Alzo lief heeft God de wereld gehad, …………. dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig zal leven.”          
 
(Johannes 3: 15)

 

De mens wordt, als hij Jezus als Verlosser aanneemt, met God verzoend. Dan is de weg weer open om terug te keren naar Gods Heerlijkheid.  Voor wie in Jezus gelooft, is er geen doodlopende weg meer, maar een heilrijke weg.

Het is onze keuze om te bepalen welke weg we zullen gaan. Als Christen kan je ook vast lopen en vraag je je dan af: “Hoe nu verder?” Daarom is het nodig dat we geleid worden door een krachtige richtingaanwijzer: “de hoop die in ons leeft.” We mogen het uitleven, dat de oude mens, de oude Adam, in ons gestorven is door de kracht van Jezus’ overwinning aan het Kruis van Golgotha.  

Door de Opstanding van Jezus uit de dood, mogen wij ook opstaan uit de dood. Dan is er een nieuw leven voor jou en mij begonnen. We hebben door dit geloof in Jezus Christus macht ontvangen om kinderen van God te worden.

Gods Plan is dat we een nieuw mens worden, wederom geboren, naar het beeld van Jezus Christus, Zijn Zoon, vervuld van Gods Waarachtige Gerechtigheid en Heiligheid. (Efeziërs 4: 24)  Ook in de Openbaring wordt duidelijk gesteld: “Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht: want Gij hebt alles geschapen, en om Uw Wil was het en werd het geschapen.” (Openbaring 4: 11)

Onze Heer en Heiland wil dat we in Hem geloven en ook in Zijn Leven in ons. Hij wil dat wij beseffen - en het in ons leven ook tonen – dat wij op weg zijn naar Zijn Heerlijkheid. 

De gelovigen in Jezus, de Messias,  moeten hun Goddelijk Levensplan en het daarmee verbonden einddoel,

voortdurend voor ogen staan. Waarheen zijn wij op weg !

Een indringend voorbeeld geeft Jezus hierover, wanneer Hij aan Zijn discipelen de gelijkenis van de talenten of ponden doorgeeft. Wij zijn op weg naar Gods Feest.      Maar de Heer laat niemand van ons met lege handen vertrekken. Hij geeft ons voor deze levensweg talenten / ponden. De Heer wil dat we die tot Zijn  eer zullen gebruiken. Als wij een nieuw leven in Christus hebben ontvangen – als we bekleed zijn met Christus – dan zullen we vrucht dragen. We zullen in alle nederigheid gebruiken, wat Hij ons gegeven heeft. Dat is dan ons hartsverlangen:

                                                                                                                             te leven tot Zijn eer.                         Als wij niet wederom geboren zijn, maar nog leven in de geest van de oude Adam dan weten we wel, dat God ons dit leven heeft gegeven, maar wijzelf bepalen naar eigen inzicht wat we met ons leven zullen doen.  Maar als we met ons hart  belijden: “Jezus, U bent mijn Heer”, dan worden we geleid door de Heilige Geest, die ons ons levenspad bekend maakt. Dan mogen we ervaren: Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is voor eeuwig in Uw rechterhand. (Psalm 16: 11). Dat is de waarheid voor hen die Jezus  als Zijn discipelen, volgen. Bij de laatste afrekening in de gelijkenis, zegt de Heer tegen Zijn getrouwe dienstknechten: “Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal Ik je stellen . Ga in tot het feest van je Heer.”

God, de Vader, heeft een feest voorbereid, voor allen die naar de gezindheid van Jezus, Zijn Zoon, leven. Want  “het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijk-heid, die over ons geopenbaard zal worden” (Rom. 8: 18) 

Daarom zegt Paulus tegen de Colossenzen en tegen ons om onze focus gericht te houden op de dingen die boven zijn. Laat ons leven in Christus geborgen zijn bij God.

De Bijbel onthult aan ons de afloop van ons leven op deze aarde. “ Wie in Jezus gelooft, kan niet sterven, maar hij of zij zal leven.”  Als Jezus, de Zoon des mensen, dan verschijnt aan het einde der tijden, met al Zijn engelen , “zult ook gij verschijnen in Zijn Heerlijkheid..

Wanneer Jezus met Zijn discipelen op de berg een ontmoeting heeft met Mozes en Elia, daalt de hemelse heerlijkheid op hen neer, zodat Petrus die vast wilde houden. Maar ik heb het idee, dat deze ontmoeting van Jezus met de Zijnen op de berg ook een profetische dimensie heeft. Voor Petrus en de andere discipelen werd de heerlijkheid van God zichtbaar, die in zijn volheid geopenbaard zal worden, wanneer Jezus als Koning in Zijn heerlijkheid zal weerkomen  met alle  heiligen  Jezus was toen gekleed in stralend witte klederen. Alle heiligen, allen die hun leven in Christus hebben ontvangen, zullen met Hem terugkeren, terwijl zij gekleed zijn in stralend witte kleren, want dat zijn de rechtvaardigen daden der heiligen.

In Openbaring 14: 13 staat:“De Geest zegt: - Dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” 

Deze tijd nadert zijn einde. Daarom mogen wij als Christenen ons richten op de Heerlijkheid die weldra aan ons geopenbaard zal worden. Wie in Jezus gelooft, zal Zijn Heil zien. Het onheil is voor de wereld, voor de vijanden van de Levende God, maat het heil is voor Gods kinderen weggelegd.

Afbeeldingsresultaat voor amen
Ook Israël zal Gods heil zien. Er is veel strijd om dit volk. Maar als God Israël steeds weer Zijn volk noemt, dan zal Zijn Heerlijkheid ook aan hen geopenbaard worden. Na lijden komt verblijden. Israël zal haar Messias ontmoeten, wanneer Hij voor allen zichtbaar neerdaalt op de Olijf-berg. Zo zijn wij allen op weg naar Gods Heerlijkheid.