V E R G A V E .
 
 Mattheüs 10: vs.7 en 8; Mattheüs 10: vs. 38 en 39; Mattheüs 11: vs. 28-30;
      Mattheüs 14: vs. 22—33;
Galaten 2: vs. 19 en 20;
Clossenzen 3: vs.12-17

 
Op dinsdag 8 mei ontwaakte ik na een droom, waarin de Hemelse Vader heel duidelijk Zich aan mij geopenbaard had.
Ik was aan het bidden voor zieken etc., toen de Heer tot mij sprak: “Wil je hiermee doorgaan ?” Ik antwoordde de Heer: “Ja maar Heer, er zijn ook mensen die niet genezen worden. Er kan dan negatief op mijn dienen gereageerd worden. Anderen kunnen mijn dienen blokkeren” Toen zei de Heer mij: “Dat is jouw zaak niet. Ik wil dat mensen Mijn Kracht en Mijn Liefde zullen ervaren, opdat zij zich zullen bekeren. Het is jouw opdracht door te gaan in Mijn Kracht, waartoe Ik je geroepen heb.” Tegelijkertijd voelde ik hoe de Kracht van Omhoog, de Kracht van Jezus,  mij doordrong.
Toen werd ik wakker. Maar terwijl ik nog nadacht over deze droom, kreeg ik heel duidelijk een woord in mijn gedachte:                              
O V E R G A V E .  

Het plan van de Heer in ons leven kan alleen tot stand komen, wanneer we ons overgeven aan Hem. In de wereld is er veel stress. Veel mensen lijden aan een “Burn out”. Er vindt een geestelijke strijd plaats. Er staan twee legers tegenover elkaar, dat van de Satan en dat van de Almachtige God in Jezus’ Naam. Bij een  O V E R G A V E geef je je helemaal over.  Je kan niets voor jezelf houden: er is maar één Heer over allen en alles.  Voor Wie / wie kiezen we ? Voor Jezus of Zijn vijand?
Overgave: Jezus Christus is Gods volmaakte voorbeeld.  God heeft Zijn Zoon gezonden, opdat Deze Zijn Leven totaal zou overgeven tot in de dood. God, de Vader, gebruikte Jezus’ overgave om ons met Hem te verzoenen, door we dit offer van Jezus persoonlijk te aanvaarden.
Nauw verbonden aan
 OVERGAVE is VERTROUWEN
Jezus vertrouwde Zijn Vader onvoorwaardelijk. Door dit vertrouwen in God kreeg Hij voor Zijn overgave de hoogste prijs: Hij stond op uit de dood …..en wij met Hem.  
             Dit is het Wonder van God.

Jezus is nu naar Zijn Vader in de hemel gegaan, om naast Zijn Vader en omgeven door de hemelse legerschaar te zitten op Zijn Troon, want Hij heeft overwonnen.
Maar wij die in Hem geloven en Zijn glorieuze terugkomt ver-wachten  leven nu nog op deze aarde. Maar totdat Hij komt, verwacht Hij van ons, Zijn discipelen, dat wij een leven zullen leven van  OVERGAVE en VERTROUWEN.
Dat kan alleen wanneer we bidden en geloven dat we vervuld worden met Gods Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus. Als de Geest van Jezus in ons woont, zijn we wederom-geboren. Je leeft dan niet meer als een vleselijk, een natuurlijk mens. Dat.is een overgave van je oude leven voor 100 %. Je bent dan met Christus gestorven en begraven en opgestaan tot een nieuw Leven naar de Geest. Je kunt nooit halfdood zijn. Daarom moet de overgave aan de  Heer radicaal zijn, zoals de Heer mij dat in die droom aan het begin van dit Woord liet zien.Dat is de strijd in dit leven, dat wij onze zaakjes zelf in de hand willen houden. Bewust of onbewust willen we het zelf uitmaken. Jij bepaalt dan, hoever de Heilige Geest mag gaan. Maar Jezus zegt:
                    “Bidt en je zal gegeven worden.”  
Wie echt bidt, geef zich over aan Hem, Wie je om hulp vraagt. Het is de bedoeling, dat de Heer je door de Heilige Geest leidt en de weg bepaalt, die je zal gaan.
Dan pas ben je vernieuwd in je denken. Dan kan je de gedachten ontvangen, die de Heer je geeft. Je zal dan anders denken dan vroeger, want je hebt je van deze wereld en haar gedachten, haar  begeerten, haar acceptaties losgemaakt. Een “geestelijk mens” is anders en handelt anders, dan een mens uit de wereld. Die leeft naar “het vlees”, en een wederom geboren christen “naar de Geest”. En je zult de bijbelse waarheid ervaren: “Geest en vlees verstaan elkaar niet.De geestelijke mens behoort niet meer tot het koninkrijk van deze wereld, maar tot het Koninkrijk der Hemelen. Jezus zegt:
 “Wie zijn leven (in deze wereld) vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”(Mattheüs 10: vs. 38 en 39). Deze laatsten vinden het eeuwige leven en beërven het Koninkrijk der hemelen.
Maar ook nu mogen we tonen in woord en daad wat onze positie in Jezus Christus is.
Door onze overgave aan Jezus Christus zijn we een NIEUW MENS geworden. Er is geen onderscheid meer tussen culturen, slaaf of vrije, man of vrouw, Jood of Griek. We leven door de Heilige Geest naar het fundament van Christus. Het leven door de Heilige Geest staat boven alles. Ook wat de mens als norm op aarde bepaalt, moet zich onderw
erpen aan God. Het geloof in Jezus, de Opgestane Heer, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, is krachtiger dan welke wijsheid van de wereld.