RONDZENDBRIEF 1: JANUARI & FEBRUARI 2017   

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het jaar 2017 is al weer meer dan een maand oud, nu we onze eerste Rondzendbrief van het jaar schrijven. Hierbij willen we even stil blijven staan bij de afsluiting van  het afgelopen jaar, om ons vervolgens uit te strekken naar onze verwachting voor dit jaar.
In december houden we ervan te gedenken dat de Eeuwige God Zijn Licht in deze wereld gezonden heeft Door Zijn Licht mogen wij ervaren wat Zijn plan is met Israël, met de wereld, met ons. Mirjam en Chris  zouden op 24 december met hun 2 dochtertjes Nadia (bijna 5 jaar) en Alissa (bijna 2 jaar) gedurende 3 weken bij ons logeren. Maar het Kerstfeest is voor ons een levende werkelijkheid.
 Daarom zijn we op 11 december naar het Kerstconcert “Go, tell it on the mountain” in Alphen a/d Rijn geweest. Dat was ons eerrste “Lichtfeest”
Op 17 december hielden we ons tweede” Lichtfeest” in onze Huis-Gemeente
                     “’t RUSTPUNT”.                                   Helaas was niet iedereen in staat de samenkomst te bezoeken, maar we ervoeren duidelijk dat de Heer in ons midden was en ons bemoedigde met het Woord:                                                           
 
“Ten tijde van de avond zal het licht wezen.” Zacharia 14: 7.
Het Licht van onze Heiland zal via Zijn discipelen blijven schijnen, hoe donker de tijd ook is. We mogen Jezus’ woorden “Vrees niet, want Ik ben altijd bij je. Ik heb de wereld overwonnen,” als een krachtige realiteit met ons mee dragen.                                                                                  Hierna naderde de Kerstdagen. Het merkwaardige is dat het Kerstfeest en het Chanoekafeest in 2016 op hetzelfde tijdstip gevierd werd. Daarbij werden we ook bepaald bij het Woord dat de Heer ons in november gegeven had:
 “Twee  zonen, twee wegen, een doel”.                                        Want  zowel levende Christenen, als gelovige Joden hebben één eindbestemming:
                                        Jezus Christus als hun Verlosser.

Daarom heeft Adri zich er zich op toegelegd om Soevganiots, een soort zoete oliebolletjes te maken, die tijdens het Chanoekafeest gegeten worden. Men wenst elkaar dan “een zoet jaar”.Zo mochten we de familie Klop begroeten. We hebben voor elkaar en voor Israël gebeden, want Gods
volk mag rekenen op de “zoetheid” van Zijn genade.

Toen we dit dubbele feest vierden, maakte de Heer ons opeens duidelijk: “Let op de komende twee jaren.” We realiseerden ons dat Jeruzalem dit jaar 50 jaar de hoofdstad van het “Nieuwe Israël” is. Dat is een “jubeljaar”, In 2018 bestaat de staat Israël 70 jaar. Ook daar mogen we opmerkzaam op zijn. Het is alsof we in verband hiermee gewezen worden op de “tekenen der tijden.”
 
Tot 13 januari hebben we zo van elkaars gezelschap en Mirjams kookkunst mogen genieten. De oliebollen die ze bakte, waren heerlijk.
 
Na hun vertrek naar Servië mochten wij ons weer gaan concentreren op de dingen, die de Heer ons aanreikt.
Op 17 januari hadden wij onze maandelijkse gebedsdag met Johan Frijlink en Martha Kombrink. We merkten ook nu hoe goed en krachtig het eenparig gebed is.
Op 21 januari hielden we onze eerste samenkomst in ‘t RUSTPUNT van dit jaar. Tijdens deze dienst vierden we het Heilig Avondmaal.
Zo willen we aan het begin van het jaar tonen, dat we ook dit jaar alle zegeningen van onze Heer en Heiland mogen verwachten, op grond van wat Jezus voor ons aan het Kruis volbracht heeft. We mogen verder gaan in Zijn Opstandingskracht, totdat Hij komt.
Adri kreeg een woord van de Heer, dat al weer duidde op Zijn spoedige komst. In Mattheüs 25 staan 3 gelijkenissen, die aan-duiden wat de situatie in de gemeente is voor Zijn Wederkomst
Als Woord voor dit jaar gaf de Heer ons:
                                   “Onze keuze is van levensbelang”
Jezus spreekt in Zijn gelijkenis over 10 maagden. Dat is de Gemeente van Jezus op deze aarde. Er zijn christenen die het wel voldoende vinden, als ze zich houden aan hun tradities en rituelen. Er zijn ook christenen die hun geloof zelf dieper willen beleven.
Alle 10 zijn op weg naar de Bruidegom, Jezus. Maar voordat Hij weerkomt duurt zo lang: ze vallen allen in slaap.
Maar in onze tijd klinkt opeens de roep: “Daar komt de Bruidegom. Maak je klaar om Hem te ontmoeten.”
Maar hoe bereiden we ons op de ontmoeting met Hem voor. We hebben extra olie nodig, meer van Zijn Geest. Dan ont-staat daar een relatie, waardoor wij Hem en Hij ons herkent. Door Zijn Geest zijn we van hetzelfde Goddelijke geslacht.
De 5 dwaze maagden ontdekken te laat hun gemis. Zij zochten niet naar een relatie met hun Heer. En toen ze de ernst van de situatie in de gaten kregen, waren ze te laat. Er zijn christenen in het einde van de tijd die willen leven via de olie van hun mede christenen. Maar dat is onmogelijk. Zelf moet je gaan tot de Heer en Hem bidden om vervuld te worden met Zijn Geest.
En Jezus zegt: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zal vinden. Want een ieder, die bidt, ontvangt; en wie zoekt, vindt.” Laatst las ik (Adri) de nieuwsbrief van Jacob Damkani, die op gebed wonderbaarlijk door de Heer genezen is.Hij zei: “ Je leert je te richten op de belangrijke dingen. Je kijkt naar de eeuwigheid en verheug je over het eeuwige leven met je geliefde Heer.”                    
Zo willen ook wij dit jaar ons hart richten op Zijn Wll      
                                                
      
In Hem verbonden:                                                                                      Adri en Lies Bos.