RONDZENDBRIEF 3 : MEI & JUNI 2017   
   
Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,

 
                                                    “ ’t  R U S T P U N T ”, 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Sinds onze laatste brief, die we eindigden met het getuigenis over ons 48=-jarig huwelijk op 3 april, is er al weer veel gepasseerd.
Op 15 april hadden we weer onze samenkomst in
                             t RUSTPUNT.
Tijdens de dienst sprak Adri over “Hij Die was, Die is en Die komt.” Het is zo belangrijk om te beseffen dat God Zijn Plan met Zijn mensen nooit laat varen. Hij heeft gezegd: “Laat ons mensen maken naar Ons Beeld en Onze Gelijkenis.” Dat staat de Heer nog steeds voor ogen. Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus om ons te redden van de zonde door Zijn Offer aan het Kruis en ons door dit geloof kinderen Gods te maken. Het was een feest op deze “Stille Zaterdag”:
We vierden het Heilig Avondmaal.
Op Paaszondag zijn we naar het God Centre in Leiden geweest, om verder te vieren dat het Paaslam = Jezus Christus voor ons geslacht is. Hij sloot met ons een “Bloedverbond”, zodat ieder die in Hem gelooft niet zal sterven, maar leven.
 
Op 18 april  hielden we onze maandelijkse gebedsdag samen met Johan Frijlink, wat zeer vruchtbaar was. Steeds weer ervaren we dat er veel gebed nodig is- af en toe heel persoonlijk-  en dat God kracht geeft aan het gebed van een rechtvaardige. Door hem doet God zijn wonderen. Hij heeft geen keten van gebeden nodig: Hij ziet uit naar het oprechte gebed van één rechtvaardige.
Verder beleefden we de gemeenschap der heiligen op verschillende plaatsen, o.a. in de V.E.G. Oase in Hoofddorp, de Levende Steen Gemeente in Zoetermeer.
Op 30 april vierden we Adri’s verjaardag,, hoewel hij in feite op 27 april, op Koningsdag, jarig is. Mirjam en Chris waren er ook bij, met hun dochtertjes Nadia en Alissa. Het was nu echt een apart – en druk – feest met alle kinderen en klein-kinderen.   
Op 8 mei vertrok het gezin Klop naar Schotland, waar ze nu nog zijn voor een “time out” om opnieuw op krachten te komen en door de Heer verfrist te worden en ruimte te geven aan het herstel van Chris na zijn herseninfarct.
Op 13 mei hadden we in ’t RUSTPUNT weer onze volgende samenkomst. De Heer legde Adri op het hart om te spreken over Overgave.  De week ervoor hadden wij tijdens de Aanbidding voor het eerst kennis gemaakt met het Opwekkingslied “Lopen op het water” (nr. 789). Dit lied bleef in Adri’s gedachte en opeens werd hem duidelijk: -Dit lied vertolkt Gods verwachting naar ons toe. Overgave  betekent voor mij, voor ons, voor de Gemeente onszelf volkomen aan Jezus toevertrouwen, Hem voor 100 %  vertrouwen. Al lijkt mijn weg soms moeilijk, maar toch mag ik op Zijn onfeilbare leiding vertrouwen:- Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid                          
Op 28 mei sprak Adri ook dit woord in de Oase Gemeente in Hoofddorp.  Dit Woord bleef hem aanvuren. De Heer wil Zijn Gemeente vormen, voordat Hij terugkomt.
Daarvoor is Overgave het patroon dat Hij ons geeft als de weg waardoor Zijn Liefde en Kracht zich  zal openbaren.
Op 30 mei zijn we met Susan naar Jim en Mirna in Hoorn geweest. Vroeger kwamen ze vaak naar onze Samenkomsten, maar nu is dat i.v.m. hun gezondheid niet meer mogelijk. Daarom is het fijn hen te bezoeken en met hen te bidden. Weer mochten we de kracht van Jezus ervaren, zodat we konden belijden, dat ons samenzijn een heilig moment was.
Dankzij onze schoonzoon Claudiomar konden we naar de   
      Pinksterconferentie   
         van 2 tot 5 juni.
 Adri en Lies wilden hier graag naar toe. Hij was toen onze chauffeur en samen met Mattanja en hun kinderen Haniele en Samuel zijn we naar de hele Opwekkingsconferentie gegaan.
De Heer legt verlangens in ons hart en vervult ze ook. Maar het gebeurt vaak dat dit met strijd gepaard kan gaan. Want terwijl wij deze plannen al gemaakt hadden, viel Lies in ons eigen huis van de trap. Het gevolg was: een bult op haar
hoofd, misselijkheid als bij een hersenschudding, pijn aan de nek en rug, een dikke voet, een verrekte enkelband. We zijn direct in gebed gegaan. Weer zagen we met eigen ogen dat de Heer onze geneesheer is. Alle pijnen en aandoeningen verdwenen na het gebed. Alleen het herstellen van de enkel had wat meer tijd nodig. Maar prijs de Heer !!!                      We konden toch naar de Pinksterconferentie.
Het was een zeer gezegend weekend. De Heer was door Zijn Geest krachtig aanwezig. De Gemeente werd door het Woord opgebouwd en aangevuurd. Er werden mensen genezen en bevrijd. Alleen Jezus stond centraal. Samen met zovelen op zondagavond het Heilig Avondmaal vieren raakte ons diep. Hierna heeft Adri in de dienst van Martin Koornstra i.v.m. zijn evenwichts-problemen voor zich laten bidden. Hierna liep hij wel beter en ook de draaierigheid in zijn hoofd verdween. Prijs de Heer !!!
Op 9 juni sprak Adri tijdens de Samenkomst in ’t RUSTPUNT over “De uitdaging van Pinksteren”. Zijn we nog vol vuur door de Heilige Geest, zodat we gedrongen worden te
Getuigen ? We worden uitgedaagd Jezus te volgen in Woord en Daad en daarin te volharden.
Op 13 juni hadden we weer onze gebedsdag. Er was reden genoeg om voor gebed samen te komen. Er stonden twee reizen op het programma, die we aan de Heer wilden opdragen: 1 Wij zouden van 17 t/m 24 juni een reis maken naar het Duitse Braunlage in de Harz, met de bedoeling ons te ontspannen;2. Johan zou een paar dagen later vertrekken voor een “dienstreis” naar Tirol in Oostenrijk etc. We baden om de leiding en bescherming van de Heer door Zijn Geest.
Johan kreeg tijdens het gebed nadrukkelijk op zijn hart Adri te zalven met olie. Achteraf begrijpen wij hoe belangrijk dit geweest is.
Bij de voorbereiding ontdekte Adri dat er een mooie kerk in Braunlage is, de Trinitatiskirche, die helemaal uit hout is opgebouwd. We schreven dat wij er op zondag 18 juni een dienst wilden bijwonen, maar we kregen van Christa Benne bericht terug dat er die zondag geen dienst was, maar wel in Walkenried, een dorpje op 15 km. afstand.
 
Adri kreeg een paar dagen voor vertrek wat lichamelijke problemen. We gingen bidden voor herstel, want we geloven met heel ons hart dat Jezus Christus, de Zoon van God onze Geneesheer is: Door Zijn striemen hebben wij genezing ontvangen; Zijn Bloed reinigt ons van iedere ongerechtigheid !!!
Toch zijn we gewoon –in vertrouwen op de Heer -  op reis gegaan met deze OAD-busreis van deur tot deur. Om 6 uur ’s morgens werden we opgehaald. Toen werden we met het eerste probleem geconfronteerd: Het passagiersgedeelte kon niet geopend worden. Wij stonden een half uur te wachten en te bidden. Opeens raakte de chauffeur een knopje aan en … we konden instappen. Bij de grens stapten we over op de bus naar Braunlage. We kwamen voor het diner bij hotel Achtermann aan.
Maar de pijn bij Adri ging niet weg, werd zelfs veel erger  ondanks onze gebeden en het innemen van medicijnen.           ’s Maandags vertelden wij aan reisleider Pieter wat er lichamelijk aan de hand was. Hij maakte via de eigenaar  van het hotel een afspraak met een dokter en de eigenaar bracht ons ’s maandag vroeg in de middag naar de dokter. Deze gaf Adri een medicijn met antibiotica, dat hij in een glas water moest innemen. Daarna moesten wij zelf met een taxi naar het hotel teruggaan. Zo leerden we tegelijk onze eigen weg te gaan. We zijn met geen enkele excursie van de busreis meegegaan.. De hevige pijnen bleven Adri kwellen. We stuurden sms’jes naar vrienden voor gebed. We ervoeren dat er sprake was van een geestelijke strijd. Op woensdag was de pijn opeens zo goed als weg.
Toen besloten wij ons eerste ritje te maken. Met een taxi gingen we naar Braulage, want op die dag was de Trinitatiskerk open. Voordat we er binnen gingen, gebruikten we er eerst wat verfrissends in een cafetaria tegenover de kerk.
Daarna zijn we de kerk binnengegaan. Toen we er binnen waren, keken we rond of er ook
mensen waren: wij waren de enigen. Toen kreeg Adri het in zijn hart, om de Heer te gaan prijzen: - Hoe groot zijt Gij !
Daarna is hij hardop gaan bidden voor deze kerk, deze gemeente, de gelovige christen in Duitsland
- Heer, bouw Uw Gemeente. Wilt U waken over hun geloof, dat bijgeloof of ongeloof geen vat op Uw kinderen kan krijgen. Laat deze gemeente rein en heilig maken. Heer, ik bid U om meer reiniging om meer heiliging, zodat ook deze gemeente klaar zal zijn wanneer U, Jezus, weer- komt.
Heer, U zegt in Uw Woord: - Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Heer, verleent U kracht aan dit gebed in Jezus’ Naam. Amen.
 
Toen zijn we weer naar buiten gegaan. In het restaurantje tegenover de kerk belde men een taxi voor ons en weldra waren we weer terug in hotel Achtermann. 
Donderdagmiddag probeerden wij nog een stukje te lopen.m Maar Adri’s evenwicht en kracht was zo slecht.
We zagen in het hotel en daarbuiten “heksenportretten.”
En steeds meer werd ons duidelijk, dat als je op geestelijk vijandig gebied bent, je ook de tegenstand van de vijand zal ervaren. Je kan niet zo maar hierheen gaan, “en de Heer verzoeken.” Maar wij voelden ons hier als een soort Elia’s, die gezonden waren om te strijden voor het behoud het volk van de Heer.
Zaterdag was onze thuisreis. We verlangden er naar om weer thuis te zijn. Maar eerst werd er nog een stop gemaakt in Hameln. Er moest van de bus naar het centrum ca. 500 meter gelopen worden. Iedereen moest uit de bus. Pieter wees ons een bankje aan, waar we op konden zitten en wachten. Maar Adri wilde door de tunnel lopen en bij het museum van Hameln en zijn rattenvanger wat gebruiken. Het lopen ging wonderbaarlijk goed.
We reden verder richting Nederland en hoe dichter bij huis, des te beter ging Adri lopen. Aan den lijve hebben we ervaren, dat er op sommige plaatsen een geestelijke invloed ten goede en op andere een geestelijke invloed ten kwade kan zijn.  Voor een wederomgeboren christen is het zo belangrijk te bidden voor je op stap ga en je te laten leiden door de Geest die in je woont. Jezus zegt dat de hele wereld in het boze ligt. Maar als we Hem volgen zegt Hij ook: “Heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen.” We waren eindelijk thuis, om ons door onze Heer en Heiland opnieuw te laten verkwikken.

In Christus Jezus verbonden ……………        .                                                         Adri en Lies Bos.