RONDZENDBRIEF 4 : JULI t/m SEPTEMBER 2017  

 

    Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,

 

                                                               “ ’t  R U S T P U N T ”,

 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,

 

We leven in een spannende tijd. In Noord-Korea wordt een kernbom getest, waardoor de wereld in opschudding komt en de angst voor een nucleaire wereldoorlog groeit. Er zijn vele ernstige watersnoden wereldwijd. De ene orkaan is nog maar net uitgeraasd, terwijl haar naweeën nog zichtbaar en tastbaar zijn, of de volgende komt er al aan – Irma- en de derde staat al op wacht: Josë.

Maar onze Heiland zegt in Mattheüs 16: 3: “Het aanzien van de lucht weten jullie te onderscheiden; maar kunnen jullie het de tekenen der tijden niet?”

Dat is vooral de laatste tijd ons vurig gebed, dat we zien en begrijpen welke tekenen de Heer in onze tijd geeft.    
 

Terwijl ik in de bijbel las, werd ik, Adri, getroffen door wat

Jezus in Lucas 21 zegt:”Want  er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de  volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen de over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.”

Maar let op, wat onze Heiland direct hierna zegt: ”En dan zullen zij de Zoon des mensen (Jezus) zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer jullie deze dingen zien geschieden,  richt jullie op en heft jullie hoofden omhoog, want jullie verlossing nadert.” 

Heer, is Uw Wederkomst dan zo dichtbij ? Want terwijl je leest en bidt, komt de Heilige Geest in actie om het Woord duidelijk te maken en het belang ervan te onderstrepen. Daarom is het ook zo belangrijk deze naderende toekomst elkaar voor te houden.

Er zijn christenen die hiervoor doof of blind zijn, die er niet van willen horen. Tegen hen zegt Jezus:De Zoon des mensen zal komen als een dief in de nacht” : Hij wordt (nog) niet verwacht."
 

Op 8 juli hadden we weer onze samenkomst in ’t RUSTPUNT.

Adri sprak tijdens deze samenkomst over ”Toewijding en volharding tot het eind.”

Het was vakantie, een tijd van rust en bezinning. Maar de toewijding aan mijn Heiland kent geen “break”. Wie Hem kent mag voortdurend in Hem rusten. Geef dan uw vrijmoedigheid in Christus niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want u hebt VOLHARDING nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.”

 

Op 18 juli en op 15 augustus hadden we onze maandelijkse gebedsdagen met Johan Frijlink en Martha Kombrink. We bidden dan steeds dat de Heer ons door Zijn Heilige Geest zal leiden. We bidden dan voor elkaar en ook voor mensen en situaties, die de Heer ons op het hart legt. Maar tijdens deze gebedsdagen laat de Heer ons steeds nadrukkelijker zien, dat Zijn Wederkomst nabij is.

 

Op 9 juli legde de Heer ons op het hart naar de Oase Gemeente in Hoofddorp te gaan. Tijdens de dienst sprak Adri het Woord uit, dat de Heer hem gaf: “Er is maar ëën Naam gegeven, waardoor mensen behouden worden, Jezus Christus, de Zoon van God.” We weten, als Christen, deze  Waarheid. Maar toch viel het ons op, dat velen in verschillende gemeenten zichzelf of zg. bedieningen presenteerden, in plaats van dat Jezus Christus centraal stond.  

Op 16 juli zijn we naar de Levende Steen Gemeente in Zoetermeer geweest. Toen we met onze Microcar op de N 206 reden, werden we door de politie aangehouden. De agenten meenden dat we op zulke 80 kilometer-wegen niet mochten rijden met onze 45 km.- auto. Gelukkig hadden wij een bewijsstuk meegenomen, zodat we even later door mochten rijden, maar wel te laat in de kerk aankwamen. Zo werden we ons er weer bewust van, om te bidden dat de Heer ons beschermt op al onze wegen.

Zo wil de Heer ons gebruiken om in Zijn Lichaam zegen te

Ontvangen en tot zegen te zijn.

 

In juli kwamen Mirja, Chris, Nadia en Alissa weer  naar Nederland, waar ze hun “time out”zullen vervolgen om door de Heer verfrist te worden, totdat ze in oktober weer naar hun zendings-terrein in Servië zullen terugkeren. Voor ons was dit een onverwachte verrassing. Zo konden we van elkaar en onze kleindochtertjes nog extra genieten.

 

Op 19 augustus hielden we samenkomst in “’t RUSTPUNT”.

Adri sprak in deze gezegende dienst over

         “Wees niet bevreesd! Geloof alleen!

In de bijbel wordt voor het eerst over vrees gesproken, toen de mens tegen God gezondigd had. Vanaf dat moment is  de herinnering aan Gods Liefde en Barmhartigheid bij de mens zeer vervaagd. Maar wie in Jezus’ persoonlijke Verlossing gelooft, mag ervaren, dat Zijn Liefde alle vrees uitbant.

De ontmoetingen met God worden, wanneer het leven verder gaat, zo gemakkelijk vergeten. Laat daarom voor jullie en ons de  ontmoetingen met God als gedenkstenen zijn, zodat wij ons blijven herinneren, dat God ons Zijn Genade betoond heeft.    

In Christus Jezus verbonden ……………        .Adri en Lies Bos.