RONDZENDBRIEF 1: JANUARI & FEBRUARI 2016  
 
Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken

“ ’t  R U S T P U N T ”, 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het jaar 2016 is al weer bijna een maand oud, nu we onze eerste Rondzendbrief van het jaar schrijven. Wat gaat de tijd snel!!!
In deze brief is er alle reden om verwachtingsvol vooruit te zien, maar we willen ook met jullie bijpraten over de tijd die achter ons ligt.
We beginnen met dat laatste.
Op 19 december ’16 hebben we in “’t RUSTPUNT” de geboorte van onze Heiland Jezus  met elkaar gevierd, als Het Feest van Gods Liefde. Om half vijf p.m. was er eerst een Liefdesmaal.

 Iedereen, die aanwezig kon zijn,  had hiervoor ook iets meegebracht. Zo brachten we in het klein in praktijk, wat over de  eerste gemeente in Jeruzalem gezegd werd: “Zij hadden alles gemeenschappelijk.” (Hand. 4: 32)
Daarna volgde de samenkomst. Na een tijd van lofprijs- en aanbidding, sprak Adri over
“Gods Reddende Liefde.” Immers: “Alzo lief heeft  God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.”(Joh. 3:16) Hoe zullen de mensen in de wereld kunnen geloven, als ze van dit evangelie niet horen? Het was een heel gezegen Christusfeest in “’t RUSTPUNT”.
Ondertussen zijn Mirjam, Chris en hun dochtertjes Nadia en Alissa naar Nederland gekomen om met de familie de feestdagen door te brengen. Bovendien moest Chris regelmatig naar het ziekenhuis om zijn gezond te testen en om te leren bloed te prikken, te ontdekken wat het dikte-niveau van zijn bloed is, wat hij dan in Servië naar het Ziekenhuis in Nederland per e-mail kan doorsturen, zodat hij hiervandaan instructie voor zijn medicijngebruik zal ontvangen.
Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een familie-foto te maken, want er waren sinds 2013 drie kleinkinderen bij gekomen.
Vervolgens hebben we met elkaar besproken, wanneer wij op zendingsreis zouden kennen gaan, wan wij moesten rekening houden met het programma van Mirjam en Chris en ook met Chris’ conditie. Samen met hen – maar in de eerste plaats met onze Heer – kwamen we tot dit programma:

Zaterdag 7 mei –- aankomst in Bela Zemlja – Uzice - Servië
                 bij Mirjam, Chris, Nadia, Alissa.
  8 mei – Zondag t /m  vrijdag 13 mei = o.a. in Uzice                               
Zaterdag, 14  mei en zondag, 15 mei  in The Church of God in Karanovac
Op  15 mei met Damir en Jasmina etc.naar Pancevo, vlak bij Belgrado. Wij zullen bij hen blijven en dienen, zoals de Heer ons zal leiden tot 25 mei.
Dan vertrekken we weer naar Nederland.


Wij hebben van Damir uit Pancevo en Mijajlo uit Karanovac bericht ontvangen dat dit ook voor hen goed uikomt.
 
Mirjam, Chris, Nadia en Alissa vertrokken op 11 januari weer naar Servië. Op 12 januari waren zij weer veilig in hun huis aangekomen.
Op 16 januari hadden wij de eerste samenkomst van dit jaar in onze huisgemeente. De Heer sprak tot Adri: “Laat de Sjofar klinken”  Maar Heer, dat ging niet altijd goed. Ik neem hem mee naar mijn bovenkamer en als de eerste keer er een goede klank uitkomt, weet ik dat U dat werkelijk van mij verlangt. Bij de eerste poging klonk hij luid en duidelijk.
Op die eerste samenkomst konden een aantal mensen niet komen. Zelfs werd iemand van ons voor 1 avond in het ziekenhuis opgenomen. Maar de Heer zei tegen Adri: “Let niet op het aantal mensen. Blaas de Sjofar tot Mijn eer.”
Dat deed hij. En de toon klonk zo zuiver.
Daarna zongen we Numeri 6: 24-26 in het Hebreeuws en Engels: 
Y’ va re-cha-cha, Adonai  v’yish-mire-cha… The Lord bless you and keep you. Daarna baden we voor Israel en zegenden Gods volk, vervolgens de wereld en Nederland. Na de aanbidding bracht Adri het Woord:    “Heer, versterk ons geloof in deze tijd.”
We weten dat de tijd kort is. Veel christen realiseren zich dat niet. Hij vertelde over een beeld dat hij op 3 januari van de Heer gekregen had over de toekomende tijd. Hij zag dat de hele aarde over de hele lengte, breedte en diepte in brand stond. Hij riep de Heer aan:
            - Heer, wie kan er dan nog behouden worden?!
Toen antwoordde de Heer hem:
“Zij, die geloven als Daniel en zijn vrienden.”

We moeten erkennen dat we in de tijd die voor ons ligt, als christen een krachtig geloof moeten hebben

“Jezus zegt: “In de wereld lijden jullie verdrukking, maar houdt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen." Tijdens die dienst, maar ook in de tijd die volgde, hebben we de waarheid van  dit woord en de bescherming van Jezus duidelijk ervaren. We vierden na dit Woord het Heilig Avondmaal, waarbij we stil stonden bij het lijden, en bij de overwinning van Jezus en ook voor ieder die in Hem gelooft.’s Ochtends begon de dag met een vurig gebed, want wij waren bezorgd over  het vervoer tijdens onze zendingsreis naar Servië. Bij het afsluiten van de dienst begon de Heer te antwoorden via vrienden van ons. Damir heeft een betere auto nodig, zodat ook wij die gemeentes kunnen bezoeken die de Heer voor ogen staat. Wat is God goed!! Jezus zegt: “Bidt en jullie zullen gegeven worden.”
Heer, versterk ons geloof, zodat we het zullen geloven en ervaren
.
We hebben nu onze zendingsreis naar Servië geboekt.

Ondertussen is het: “Let op de tekenen der tijden.” We horen dingen bv. over geluiden en bespreken dat met de Heer Er wordt veel geschreven over raadselachtige geluiden. Toen wij een mail van een vriend kregen, onderzochten wij deze geluiden. We hoorden zeker bij enkelen het geluid van de Ramshoorn, zoals wij die bij onze eerste dienst hoorden. Toen we aan de Heer om uitleg vroegen, kreeg Lies de tekst Jeremia 30: 25 en het lied: Eens als de bazuinen klinken.Adri kreeg het woord:“Waarschuwing”Hoe het ook zij: Wij blijven de Heer dienen, totdat Hij komt.
Lieve vrienden en vriendinnen:
“Moge de Heer jullie rijk zegenen in dit jaar 2016.”

                        Wij heffen het glas op Zijn Overwinningen voor dit jaar.


In Christus verbonden                                                                                                                           Adri en Lies Bos