RONDZENDBRIEF 2: MAART & APRIL 2016.  
 
                           Christelijke Huisgemeente
                         en
                            Gebedshuis voor de volken,

 
                                        “ ’t  R U S T P U N T ”, 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Dit jaar is ook al weer een paar maanden oud. We naderen de tijd dat wij weer naar Servië mogen gaan. We zijn daar al voor in gebed en de woorden die de Heer ons mee wil geven, zijn we ook al bij elkaar aan het leggen. Aan het eind van deze brief willen we jullie meedelen, welke plannen er al zijn.. Maar we moeten er rekening mee houden, dat Gods plannen ons kunnen verrassen. We willen meegaan met het blazen van Gods Geest.
Maar eerst willen we met jullie delen wat ons de laatste tijd vooral bezig heeft gehouden. We eindigden de vorige brief met de opmerking dat we rekening moeten houden met
                       “de tekenen der tijden.”
We merken dat te veel christenen er geen rekening mee houden dat deze tijd zich naar het einde spoedt. We krijgen regelmatig die profetie van de Noorse weduwe uit 1968 voor ogen. Je ziet gebeuren, wat zij profeteerde. Er is een welvaartsevangelie. Het Woord van God wordt krachteloos gemaakt doordat de mensen hun eigen uitleg aan geven, omdat zij slechts willen horen, wat zij prettig vinden. Een stroom van vluchtelingen is in beweging gekomen. Dan breekt de tijd aan dat men hen in Europa slecht behandelt, vlak voordat de Here Jezus Zijn Gemeente ophaalt en daarna op Sion terugkomt. Toen we het laatst met iemand hierover hadden, zei hij: “Ik wordt hier wat angstig van” Maar in de bijbel zegt Jezus: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij (Lucas 21: 28) Dat moeten we voor ogen houden. Op 7 februari kreeg Adri dit beeld van Elia, die God in Zijn macht en kracht, in Zijn Vuur, ervaren heeft. Maar daarna vluchtte hij naar de berg Gods, de Horeb, , uit angst voor zijn leven. Toen liet de Heer hem merken, hoe hij - en ook Zijn Gemeente – God tenslotte mocht ontmoeten:  “via het zachte aanblazen van Zijn Geest”, In februari sprak Adri over “De Ware Eenheid in Christus”; In Babel was er een zekere eenheid. Maar die ging van de mens uit, die zijn aardse koninkrijk wilde behouden. Doch het Koninkrijk dat Jezus verkondigt daalt neer uit de hemel. Dan is deze aarde met zijn machthebbers voorbij gegaan. Op 19 maart sprak hij over: -Zo spreekt Jezus, de Zoon van David.
De bijbel leert ons dat wanneer Jezus spreekt, het ook gebeurde. En wat er over Hem gesproken is, zal gebeuren:
Hij zal zitten op de troon van David. Hij zal de Koning der koningen en de Heer der heren zijn. Zijn Koningschap zal een eeuwig Koningschap zijn.
 ( Daniël 7: 11-14, Lucas 1: 31-34, Openbaring 19:m 11-16). 

Regelmatig bidden we voor de vervulling van Gods Plan met de Oase Gemeente en voor bescherming voor het voorgangerechtpaar, Albert en Monic Best.
Op 16 maart zijn we in de Pieterskerk in Leiden de Mattheüs Passion gaan beluis-teren. Het was een geweldig feest. We kregen een boekje, waarin de Duitse tekst met ernaast de vertaling in het Nederlands stond afgedrukt. Ook de opstelling was als in Bachs tijd: de stoelen rondom koor en orkest. Alleen de tekst van het slotkoor was voor ons problematisch: - Huilend gaan wij zitten en roepen U in het graf toe: Rust in vrede, rust zacht. Maar na het sterven aan het kruis, is Jezus nedergedaald naar de hel, “opgevaren naar de hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede”. (EpheziÓ�rs 4:8)
 
Wij geloven dat de Heer “een soort opwekking” zal geven. Want er zullen mensen gered worden voor het eeuwige leven, voordat Jezus terugkomt. Maar het zal anders gaan, dan dat het ooit gebeurd is: niet met veel spektakel, maar “als het suizen van de wind”. Sommige christenen wijzen op Lucas 18: “Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde.” Maar de context laat zien, dat Jezus ons aanmoedigt om als deze weduwe te blijven pleiten voor onze God, hoe groot het ongeloof in deze wereld ook moge zijn. Paulus zegt ons: : “Gij verstaat immers de tijd wel, dat het voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons meer nabij, dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Doet de Here Jezus Christus aan Rom. 13: 11-14.
 
Daarom zien we er naar uit om in Woord en Daad onze Heiland te tonen, ook als we naar Servië gaan:
Zaterdag 7 mei: Vlucht met Air Serbia: JU0361:
Vertrek uit Amsterdam:10.00. Aankomst in Belgrado:12.15 Met de auto van Belgrado naar. Bela Zemlja – Uzice - Servië
 8 mei t /m  13 mei : verblijf bij Mirjam, Chris, Nadia, Alissa.                                 
Zaterdag, 14  mei en zondag, 15 mei:
The Church of God in Karanovac
 

Op  15 mei gaan we met Damir en Jasmina naar Pancevo, vlak bij Belgrado.
Wij zullen bij hen blijven en in gemeenten dienen, en mensen persoonlijk bezoeken.


Dit is de nu bekende planning:
 
Dinsdag -     17 mei: Gebedsdienst in de                 
                     Church of God in Belgrado.
Woensdag - 18 mei: dienst in de          
                    Pentecostal Church in Pancevo.                 Donderdag –19 mei: dienst in de          
                     Church of God in Kacarevo.
Zaterdag -  21 mei: Huisgemeente
                    “Faith On” – Pancevo.
Zondag -     22 mei:   dienst in de  Church of God in Bela Crkva.
Dinsdag -     24 mei: Christ’s Evangelical Church - Gebedsdienst
                     Pancevo.

 
Op woensdag 25 mei vertrekken we weer naar Nederland met vlucht JU036. We vertrekken om 17.50 uur uit Belgrado en we zullen dfan volgens het vlucht schema om 20.20 uur op Amsterdam-Schiphol landen.
 

Wilt u in Jezus’ Naam voor ons bidden, als wij hier mogen dienen?

In Hem verbonden                                                                                                              
                                                                                                  
Adri en Lies Bos