RONDZENDBRIEF NR.
           MEI - 1914.
Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,
    “ ’t  R U S T P U N T ”, 


Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
De reis naar Israël ligt al weer achter ons. De zendingsreis naar Servië ligt nu voor ons. Dit zijn de onderwerpen, waarover wij met jullie wat willen delen.
 
Wij zijn naar Israël gegaan, omdat onze Heer, de God van Israël, door Zijn Geest tot ons hart gesproken heeft. Er zijn twee manieren, waarop je naar Israël kan gaan: als bezoeker, of als dienaar.
Wij wilden dienen naar het plan van onze Heiland.
Want dit is het eerst Woord dat ons trof: “En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de Geest en de Kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen  en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Here een weltoegerust volk te bereiden.” (Lucas 1: 17) Dit Woord van de engel Gabriël aan Zacharia lijkt nu in vervulling te gaan. Vele harten in Israël staan er open voor om het evangelie van Yeshua = Jezus te ontvangen. 
. Als Jezus terugkomt zal er een volk klaar staan om Hem te verwelkomen.
En voordat Hij terugkeert, “zal Jacob = Israël en zijn kinderen het werk Mijner handen in hun midden zien. Dan zullen zij Mijn Naam heiligen en zij zullen de Heilige Jacobs heiligen en v oor de God van Israël ontzag hebben. Ook de dwalenden van geest zullen inzicht kennen en de morrenden zullen lering aannemen.” (Jesaja 29: 22-24)
De Geest des Heren, zoals die door Elia werkte, zal ook weer de mensen aanraken. De tekenen die Jezus deed, zullen weer krachtig plaats vinden.
Zo zijn we gegaan, afwachtend hoe de Heer ook via ons wilde werken.
Maar het was alsof deze tijd een voorbereidingstijd was. Zoals Jezus eerst Zijn woestijn periode had, voordat de kracht uit de hemel zich door Hem ging openbaren, zo was het ook bij ons dat de vijand van God ons wilde ontmoedigen. We willen daar niet verder over uitweiden, maar het was heel reëel.

Wij begonnen “onze tiendaagse in Israël” met een bezoek aan de Gemeente Beit Imanuel in Tel Aviv-Yavo. De voorganger was David Lazarus. Er was veel nood in deze gemeente, zodat er vanaf het begin veel gebeden werd.
Mirjam en Chris herkenden direct het gebouw, waar de dienst gehouden werd, want een paar jaar geleden – toen ze voor een conferentie van Jeugd met een Opdracht in Israël waren, hebben ze in dit gebouw geslapen.
De volgende sabbatsdag (12 april)  bezochten we Kehilat Adonai Roi in         Tel Aviv. Dit betekent: - De Heer is mijn Herder. We werden hier direct hartelijk begroet. Het doel was om kennis te maken en dan af te wachten of er vrucht uit voort kan komen. Er waren tijdens ons bezoek aan deze gemeente vele buitenlanders aanwezig, waaronder veel Nederlanders.
Op de zondag hierna, 13 april, hadden wij een afspraak gemaakt met Anja, die betrokken is bij Revive Israel, een organisatie met de visie
dat de Heer Opwekking gaat geven in Israël en de naties. Anja zendt artikels in het Engels door, die dan in verschillende talen vertaald worden. Adri zorgt, samen met Marlene Bos voor de vertaling in het Nederlands. Het was goed elkaar te ontmoeten.
We hadden afgesproken elkaar op het Davidska plein.
Een bijzondere plaats, met een symbolische betekenis.
Davidska betekent:kleine David.  Toen de staat Israël opgericht werd in het jaar 1948, werd het van alle kanten door de omringende Arabische staten aangevallen.(De onafhankelijkheidsoorlog)
Israël kon zich amper verweren. Het had geen goede wapens. Alleen een zeer primitief, zelfgemaakt mortier. Toen het daarmee raketten op de vijand ging afvuren, maakte het zoveel lawaai, dat de vijand op de vlucht sloeg, omdat men dacht dat Israël een atoombom in de strijd had geworpen. De kleine David stond tegenover de grote Goliath. Maar God gaf David de  “overwinningssteentjes” in zijn hand.
Ook wij hoeven ons niet druk te maken over een machtig vijand, terwijl wij klein en zwak schijnen. Als wij op onze God vertrouwen behalen wij door “zijn steentjes” de overwinning. “Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” 2 Corr. 12: 10    
 Daarna zijn naar we de Engelstalige dienst in de King of kings Gemeente gegaan, waar Chris en Mirjam kennissen ontmoetten.
 
Toen werd het Pesach, die begon op de avond van maandag 14 april. Het is een familiefeest. Niemand onttrekt zich aan dit feest. We beleefden me dat dit feest een altoosdurende instelling van de Heer, de God van Israël was. De huizen waren gereinigd van alles wat met
 desem bereid was.In de supermarkten was tijdens dit feest van 7 dagen geen brood te krijgen. Alleen matses werden er gegeten en natuurlijk veel ….. lamsvlees.
Iedere dag opnieuw werd er in het park, dichtbij ons appartement met de familie feest gevierd.
Maar onder het volk blijft op deze wijze bewaart, of men nu wel of niet relighieus is, dat God een God van geweldige uitreddingen is. . Het volk Israël werd bevrijd uit de Egyptische slavernij. En het Lam heeft naar Gods opdracht redding gebracht: Het Bloed van het Lam dat aan de deurpost gesmeerd werd, zodat het volk Israël niet getroffen werd door de plaag
 
Ook wij hebben met elkaar de Sedermaaltijd gehouden.. Maar tijdens deze maaltijd gedachten wij dat Jezus, het Pesach-Lam, het Paaslam, is.
We ervoeren hoe het eerste Avondmaal met de discipelen, die Joden waren, gevierd was. Ook wij hadden bittere kruiden op Tafel staan. We aten matses en lamsvlees. Vier keer ging de beker met wijn rond. Het getal 4 symboliseert de manier waarop God Zich aan Zijn volk openbaarde of zal openbaren.

·       * De eerste beker moest tot de rand toe gevuld worden. Jullie dwangarbeid is vol. Ik zal met de tirannie afrekenen.
·      
       *  De tweede beker symboliseert de volkomen Redding uit de 
slavernij. 
    
·       * De derde beker geeft de Verlossing aan: “Ik zal jullie verlossen met uitgestrekte arm.”  Tijdens deze beker sprak Jezus:            
“Drinkt allen daaruit. Want dit is het Bloed van Mijn Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” 


       *  De vierde beker bleef onaangeroerd staan. De betekenis hiervan is:  “Ik zal jullie tot Mijn Volk maken.”

Op woensdag 16 april zijn we ‘s morgens bij Kehilat HaCarmel in Haifa langs geweest. Helaas was dit maar een kort bezoek.
Tijdens deze reis kreeg Chris een sms dat zijn auto, die voor het Jeugd met een Opdracht gebouw in Boedapest geparkeerd stond, die nacht gestolen was. We voelden ons allen erg te neergeslagen.
Maar de volgende dag stond de volgende afspraak gepland. Mirjam en Nadia bleven in Tel Aviv om wat tot rust te komen.
Chris, Lies en Adri gingen naar Revive Israel, dat zijn hoofdkantoor gevestigd had op het terrein van de Messiaanse kibutz Yad HaShmona. Onderweg spraken Chris en Adri erover, hoe Paulus en Silas midden in de nacht de Heer gingen loven, ondanks wat hen overkomen was. Dat gingen wij ook in de auto doen. En het was toen alsof de Heer ons door Zijn Geest verkwikte en die druk op ons verdween. Zo werd deze dag een zeer gezegende.
Wij kwamen tegelijk met Ilana aan, via wie wij uitgenodigd waren. Zij had een perfecte routebeschrijving naar ons doorgestuurd. Toen we binnen waren, raakten we in het Nederlands in gesprek met Tal, die een Nederlandse vrouw getrouwd had. Daarna had Adri een fijn, openhartig gesprek met Cody, die artikelen samen-stelt, die vertaald mogen worden. Er  was vrijheid door de Heilige Geest. Tijdens lofprijzing, de preek en de gebeden was er steeds iemand die het Hebreeuws voor ons in het Engels vertaalde. Tenslotte werd er door het leidersteam voor ons gebeden. Wij voelde ons hier werkelijk thuis.
In de pauze zijn we naar het hotel van de kibutz gegaan. Daar lazen we dat er op Goede Vrijdag een dienst was met de Maaltijd van de Heer.
Toen we weer terug kwamen bij het kantoor, wachtte Ilana ons op. Zij bracht ons naar het Arabisch dorpje Abu Gosh, waar ze ons op een heerlijke lunch tracteerde.
Op Goede vrijdag keerden we dus terug naar Yad HaShmona omin de Bijbelse Tuin deel te nemen aan de “gedachtenisdienst” van Jezus lijden en sterven op Golgotha. Om precies 3 uur begon de dienst, op het tijdstip dat Jezus aan het kruis stierf. De voorganger, die hier ook als vrijwilliger werkte, liet een paar Bijbelgedeelten lezen, waarna het brood (=matses) gedeeld werd en de wijn rondging. Er was geen muziek. In stilte werd ervaren hoe groot Zijn Offer voor ons geweest is. Tenslotte werden er gebeden door de mensen die er waren en de Aäronitische Zegen uitgesproken.
De tweede zaterdagse Sabbat tijdens ons verblijf Israël bracht ons naar de Peniel Gemeente in Tiberias. Deze gemeente is in het nieuws gekomen, omdat buren de vlammen uit het dak zagen komen en daarop de brandweer belde. Toen de brandweer arriveerde bleek er geen uitslaande brand te zijn, maar alleen een aantal gemeenteleden die “vurig” in gebed waren. Ook nu genoten we van de aanbidding, waarin
bekende melodieën klonken. Buiten werd er na de dienst koffie gedronken. Chris en Adri hadden daar weer een paar goede gesprekken.
Lies had intussen toestemming gekregen om een foto te maken van een doek vooraan in de kerk,  het gevecht van Jacob met de engel
afbeeldend. (Zie Genesis 32: 24 ev.)
Na de dienst bezochten we vrienden van Mirjam en Chris in Karmiel. Marad is een Jood, die van Odessa in de Oekraïne afkomstig is. Hij is getrouwd met de Wit Russin Lisa. Marad heeft het verlangen om een nieuwe gemeente te beginnen en daar onbekeerden uit te nodigen. Wij ervoeren dat de Heer hem dit verlangen op het hart gelegd heeft. We hebben voor hem en zijn gezin gebeden. Bidt u ook voor hen? Zij hebben ons gebed en onze ondersteuning nodig.
Toen brak de laatste actieve dag in Israël aan. ’s Middags zijn we naar de Klaagmuur, voor ons “Gebedsmuur”  gegaan om te bidden Uw Wil geschiede, laat Uw Koninkrijk spoedig komen.
We zijn vervolgens op deze Eerste Paasdag naar de dienst in de King of kings Gemeente in Jeruzalem gegaan.
Hier werd weer de Maaltijd van de Heer gevierd. Dit was voor ons dus de derde keer in tien dagen.
“Begrijp je waarom dit gebeurd is ?” , vroeg de Heer aan mij (Adri),
toen we weer terug waren in Nederland. “Mijn volk is op weg naar de vierde beker, waarop Ik zal uiroepen:  MIJN VOLK !!!
Bent u er klaar voor, om met onzer Heiland de vierde beker te drinken in Zijn Koninkrijk ?  
Wij hebben contacten mogen leggen met mensen. Wij zijn benieuwd hoe de Heer dit verder zal uitwerken.                                                                            
 
We zijn dus veilig in Nederland aangekomen om verder te gaan met het werk dat de Heer voor ons bereid heeft.
We mogen spreken in gemeentes en mensen ook thuis opzoeken.
 
In Juni zal de volgende reis plaats vinden:      Van 3 juni tot en met 23 juni zullen we in Servië zijn. 

Bidt u mee voor Gods genade over dit land ?