RONDZENDBRIEF NR. 5:
                SEPTEMBER & OKTOBER 2014.
 

Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,
 
                                         “ ’t R U S T P U N T ”, 


Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,
 
Het wordt weer de hoogste tijd om wat met jullie bij te praten. Sinds onze zendingsreis naar Servië  juni is er heel wat gebeurd om de Heer voor te danken en om Hem te bidden om Zijn Leiding en bescherming.
      Al gauw mochten we dienen op verschillende plaatsen: in onze huisgemeente ’t RUSTPUNT, in de Oase Gemeente in Hoofddorp, in de Lichtbaak in Hoek van Holland en in de Salem Gemeente te Dordrecht. Adri werd door de Heer ertoe geleid om, hier te spreken over “Jezus noemt ons Zijn vriend of vriendin”. Abraham wordt een vriend van God genoemd, David “een man naar Gods hart.”Zij leefden in een echte relatie met de Heer. Ook wij hebben een goede relatie met onze Heer en Heiland nodig, zodat wij kunnen en zullen leven naar de Wil van de Heer.
Op 1 juli hadden wij onze maandelijkse gebedsdag samen met onze vrienden in de Heer Johan Frijlink en Martha Kombrink.
Juist op die dag ontvingen we van het CBR bericht dat Adri op 2 september opgeroepen werd voor een rijvaardigheidstest. Er was dus alle reden  om hierover in gebed te gaan. Vanaf dat ogenblik ging Adri rijlessen nemen om hier wat op voorbereid te zijn: 12 lessen in totaal. Dat was een hele belasting, vooral ook omdat het onterecht was. Maar steeds weer sprak de Heer hem aan door Zijn Woord:
“In de wereld lijdt je verdrukking. Maar houd goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
Het is alsof de Heer Zijn bemoediging liet klinken in het Woord voor de volgende diensten, o.a. in           ‘t RUSTPUNT:                                      
”Wel getrouw is de Heer.”
Zijn plannen falen niet: de Heer komt tot Zijn doel, wat er ook gebeurt.
Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons kunnen zijn ?! Hij is met ons en zorgt voor ons. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor de gemeentes, waar wij mogen dienen, zoals de Chr. Huisgemeente ‘De Lichtbaak” in Hoek van Holland.
 
Tijdens onze laatste gebedsdagen, gaf de Heer aan dat er nieuw gebied zou komen. Toen we naar onze vriendin Elsa in Amsterdam gingen, om met elkaar Avondmaal te vieren en haar seniorenflat in te zegenen, waar ze sinds kort naar verhuisd was, ontmoetten we er Roy en Mercy Grampon, pastors van een nieuwe gemeente in Assendelft, die “De Verandering” heet. Zij nodigden ons uit naar hun gemeente te komen. En toen wij hier op 17 augustus voor het eerst kwamen, ervoeren we dat deze plaats te maken had met “het nieuwe gebied”, waar de Heer ons over had aangesproken. Adri sprak hier over “Volharding”
Er is volharding nodig, om te verkrijgen, wat God beloofd heeft. Eerst getuigde Adri van de wonderbare leiding van de Heer, wanneer je in volharding de weg wil gaan, die Hij voor je bereid heeft. Wanneer ik in mijn hart volmondig “ja” zeg, tegen Gods plan met mijn leven, dan zal Hij het ook op Zijn wijze ten uitvoer brengen. Dan is geen macht of kracht in staat dit te blokkeren.
Op 31 augustus kwam het vervolg op dit Woord “Volharding”
Het ging nu over de volharding die we als gelovigen moeten hebben in de Eindtijd, waarin we leven. Het is als in de tijd van Noach. Hij ging door met Gods opdracht, het bouwen van de Ark van de Heer, voort te zetten, ondanks tegenstand uit de wereld. Er zal een plaats zijn, waar mensen gered kunnen worden. Dat is de positie van deze gemeente. Pastor Roy gaat regelmatig op zendingsreis naar Roemenië. Vele foto’s die als een collage op de muur zijn aangebracht, getuigen ervan.
Maar nu wil de Heer hier in Assendelft-Noord, Zijn Ark tot Behoud plaatsen. Volhard in Zijn Bouw-Plan.
Op 28 september was de –tot nu toe- laatste keer dat wij in de gemeente “De Verandering” waren. Er waren meer mensen, dan de vorige keren. Adri sprak over “De Here Here is mijn kracht”.   Het is Zijn Kracht die Hij zal tonen, wanneer we op Hem vertrouwen. Deze week was het voor Israël Rosh Hosjana, het Nieuwe Jaar en Yom Teruah, het Feest der trompetten. Maar precies op deze dag begon ook het Sabbats-jaar. Dat is een jaar waarin men niet zelf mag maaien, zaaien, oogsten, maar men zal in alles vertrouwen op de Heer. Het doen van Zijn Geboden betekent ook: Hij zal voorzien.          Dat is ook een les voor ons, christenen. We hebben met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. We hebben ons oude leven aan Jezus gegeven. Het is met Hem gekruisigd. Maar daardoor ontvangen we uit Genade door Zijn Opstanding een nieuw en eeuwig leven. Het heeft ons niets gekost: God heeft erin voorzien. Door geloof alleen ontvangen wij dit leven.
Na het Avondmaal was er ruimte voor gebed. Op grond van Jezus’ overwinning aan het Kruis mogen wij zijn Zegeningen in ontvangst nemen.
Tenslotte was er nog een kleine maaltijd, waarbij er ook echt “de gemeenschap der heiligen” beleefd werd.
 
We zijn er enthousiast over dat – ondanks de moeilijke tijden waarin we leven, ondanks de strijd die er gevoerd wordt tegen het zuivere evangelie – de Heer doorgaat met Zijn Verlossingswerk en dat we mogen zien:
Het werk van God is niet te keren !!!
Op 23 augustus hadden we samenkomst in “t RUSTPUNT”  
in Leiden. Iedere 4e zaterdagavond houden we hier dienst v.a. 19.00 uur. Voor deze avond kreeg Adri het Woord
“Blijf de Heer vurig verwachten”
Soms lijkt het alsof de Heer lang wegblijft. De apostelen verwachtten het al dat Jezus spoedig zou weerkeren. Maar het is als een rode draad door de geschiedenis van de Gelovigen, dat zij de Heer verwachten. Want “wie de Heer verwachten putten nieuwe kracht”. Maar de laatste tijd worden we er sterk bij bepaald, dat we op Zijn Wederkomst moeten wijzen.
In de bijbel staat: “Nog een korte, korte tijd, en Hij Die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten.”(Hebreeën 10: 37 en 38)
We moeten voorbereid zijn op Zijn Komst. Juist nu wordt het verschil tussen de wijze en dwaze maagden zichtbaar. (Mast. 25)
Wees daarom gereed.
 
Op 2 september moest Adri de rijvaardigheidstest van het CBR doen. Op 22/23
maart was hij ’s nachts aangehouden door de politie, toen wij na een samenkomst in De Lichtbaak in Hoek van Holland op weg waren naar huis. Vanaf Naaldwijk had er een motor achter ons aangereden. Dat bleek een motoragent te zijn, maar wij wisten dat niet. Adri ging zachter rijden, zodat hij kon passeren, maar dat deed hij niet. Na het stopteken achter ons gezien te hebben, kwamen twee motoragenten voor ons opdagen. Wij stopten. Alles scheen in orde en we mochten weer verder. Maar toen wij van de reis naar Israël thuis kwamen, lag er de brief dat Adri geslingerd zou hebben op
de weg. Daarom werd hem deze rijtest opgelegd. Dit slingeren enz. klopte niet, maar Adri’s bezwaarschrift hiertegen werd afgewezen. Dus de rijtest moest gehouden worden. Ondanks de 12 rijlessen zakte Adri voor die test. We moeten nu even kijken hoe het verder gaat. We moeten wat gaan improviseren.   
We denken ook aan een brommobiel, maar daarvoor moet tegenwoordig ook rijexamen gedaan worden.
Dit is dus een gebedspunt dat de Heer voor ons de weg baant.  
 
Op 19 augustus hadden we weer onze gebedsdag. Tijdens onze gebedstijd werd het beeld van een kinderwagen getoond. Wij begrepen dat dit met Mirjam en Chris te maken had. We dankten de Heer voor dit beeld. Blijkbaar zullen wij toch weer –wanneer dan ook- een kleinkind mogen verwelkomen. Dit Woord werd er nog bij gezegd: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.”
FotoDe volgende dag kwamen Mirjam, Chris en Nadia bij ons.   
   Ze zouden bij ons blijven van 20 augustus tot 10 september.
’s Avonds kregen we van hen een kaartje met een foto. Daarop was de echo van een foetus te zien: Mirjam is in verwachting. Het is echt een WONDER van de Heer. Het kindje wordt op 2 maart 2015 verwacht. We zijn benieuwd, wat het zal worden, meisje of jongen. Misschien een tweede kleinzoon? Maar wat God geeft is goed. Hij heeft ons drie dochters gegeven en wij hebben dat als Zijn geschenk ervaren. Nu zullen we bidden voor een goede zwangerschap en bevalling.
Dit is dus een dankgebed voor het leven, dat Hij geeft.
Wanneer Mirjam 7 maanden in verwachting is, zal het gezin weer naar Nederland komen, zodat het kindje hier, in Nederland, geboren zal worden. Dat zal aan het eind van 2014 zijn. Ook bijzonder is het dat – naar de planning- het kindje in het zelfde ziekenhuis geboren zal worden, als waar Mirjam zelf het eerste levenslicht zag.
Ondertussen was het een heel fijne tijd, die we met elkaar hadden. Ook Nadia en Opa genoten van elkaar.
 
Nadat de familie Klop jr. (Mirjam, Chris en Nadia) vertrok-ken waren, hadden we onze samenkomst in “’t RUSTPUNT.
Dat was op 27 september. Op 25 en 26 september valt dit jaar Rosh Hasjana, Omdat wij ons toch verbonden weten aan het volk Israël door Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, besteden wij hier ook aandacht aan. Volgens het Joodse geloof zal de wereld op Rosh Hasjana geschapen zijn. Ook verwacht men de Messias op die dag. Daarom klinkt op die dag de Sjofar. De Sjofar-tonen beelden uit: -Jaweh gaat spreken. Wanneer het volk Israël de wet des Heren ontvangt aan de voet van de Sinaï, verlangt Jaweh ernaar tot het volk te spreken:”En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat het volk dat in de legerplaats was, beefde.”(Exodus 19: 16)
“En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkoren verzamelen uit de vier wind—streken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere”
                                                                                                                                (Mattheüs 24: 31
“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: -Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden.”                                                      
  (Openbaring 11: 15)
                                                                            
 Het is de dag der bazuinen, wat geldt als het begin van de dagen van verootmoediging. Het is als bij de muren van Jericho: God Zelf breekt de muren af, die Zijn Koningschap willen blokkeren. Hij zal Heerser zijn!
Daarom begonnen ook wij deze dienst door op de Sjofar te blazen. Wij willen ons neerbuigen voor Hem, Die komt. We willen ons als Gods volk reinigen en heiligen, want nog een korte tijd en Hij, Jezus, Yeshua, zal er zijn. Wij willen ons er op voorbereiden.
We hebben ook tijdens deze dienst beleden:
“De Here Here is mijn kracht”.
Het zijn spannende tijden waarin wij leven. En wat er ook verder met ons gebeurt: Wij zullen blijven in de Geest en de Kracht van Elia, wat vooraf zal gaan aan de Wederkomst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

In Zijn dienst                                                 Adri en Lies Bos