RONDZENDBRIEF 5 : OKTOBER t/m DEEMBER 2017  

 

 Christelijke Huisgemeente en Gebedshuis voor de volken,

 

 “ ’t  R U S T P U N T ”,

Akenwerf 37, 

2317 DK – Leiden,

Nederland.

Tel: (0)0 31 71 5232973..

e-mail: [email protected]; [email protected]

web.: www.ruswtpunt.org (nl) www.trustpunt.nl  (Engels)
 

Lieve vrienden en vriendinnen, familie in Jezus Christus,

 

Het is al weer december, de laatste maand van dit jaar. Dit is dus ook de laatste Rondzendbrief van 2017.

Daarom willen wij jullie toewensen – voordat wij verder over ons wel en wee vertellen –

    een   gezegend   kerstfeest,

    een   gezegend   chanoeka ,

    opdat het licht van de heer

    krachtig zal schijnen

    in jullie harten,

    in jullie  huizen.

    Laat in  het nieuwe jaar 2018

    ieder van ons  door Jezus, 

     Gods Zoon, gezegend worden  

Tijdens deze laatste maanden van het jaar zijn we op verschillende wijze actief geweest. Wel merken we wel dat we ouder worden en dat onze agenda zich daarbij moet aanpassen. Het “bid en werk” is actueler dan ooit te voren. Daarbij merken we dat “de kracht van God” permanent aanwezig is bij wie gelooft.

Na op 27 augustus onze broeders en zusters in de Oase Gemeente in Hoofddorp en op 10 september in de Levende Steen Gemeente in Zoetermeer ontmoet te hebben,hielden we op 16 september onze Samenkomst in “Het Rustpunt” in Leiden. Adri sprak hier over” Vanuit Jezus’ Verzoening leven”. Adri sprak n.a.v de Grote Verzoendag over de verzoening met God die door het Offer van Jezus op Golgotha voor ons is bewerkt., zowel voor de Griek, als voor de Jood. Door deze verzoening mogen we (om)gevormd worden tot zonen Gods.

Op 19 september hadden we gebedsdag met Johan Frijlink en Martha Kombrink. Ook nu weer ontdekten we dat de Heer door Zijn Heilige Geest de leiding had over ons bidden. Soms merken we duidelijk, dat God verhoort, omdat er gebeden is.

Op 29  september zijn we naar Leo, Adri’s broer in Dordrecht geweest. Vanaf zijn 63ste jaar ging de ziekte Alzheimer zich bij hem openbaren. Nu is hij al 76 jaar. Ondanks de prognoses van de doktoren leeft hij nog steeds en ook nu was er gelegenheid dat Adri voor hem bad. Zo wil hij “in het minste getrouw zijn”

Mirjam en Chris waren vanaf april  hier met hun dochtertjes Nadia en Alissa.

Op 14 oktober keerden ze weer met hun auto via Regensburg en Boedapest terug naar hun missie in  Uzice-Servië. Na deze lange reis zijn ze op 18 oktober veilig thuis gekomen. Ondertussen was hun reis één van de gebedspunten op onze gebedsdag van 17 oktober.

Op 21 oktober hielde we weer onze samenkomst in

“Het Rustpunt”. Adri sprak over “De tijd is nabij” – deel 1: “De Opname van de Gemeente. We zien het aan de tekenen der tijden, dat de Heer spoedig zal komen. Eerst zendt Hij zijn engelen uit om Zijn Gemeente op te halen. Hij gebruikte hier als voorbeeld de visionaire droom die de Israëliet Moshe uit Tel Aviv kreeg.   

 Op 29 oktober waren we in  “G.O.D.- Center”. Waar pastor Ramiro uit Bonaire sprak over “Sterven aan jezelf is van belang voor een goede relatie met de Heer.”

Deze boodschap sprak ons erg aan. 

Op 12 november waren we in de Oase Gemeente in Hoofddorp, waar we mochten deel nemen aan een Liefdesmaal. Ook mochten we pastor Albert uitzegenen voor zijn reis naar Suriname en Curacao.

Op 18 november sprak Adri tijdens de samenkomst in
“Het 
Rustpunt” over “De tijd is nabij – deel 2: De Koning komt !”

Voordat Jezus terugkomt op aarde met al Zijn heiligen zal er veel strijd zijn op aarde, want satan probeert uit alle macht Zijn wederkomst te verijdelen. Maar Jezus met Zijn hemelse legermacht is overwinnaar en Hij komt terug op de Olijfberg in Oost-Jeruzalem, zoals de engel dat gezegd had tegen de discipelen bij Jezus’ hemelvaart. Vanuit Jeruzalem zal Hij als Koning regeren tot aan het einde der aarde. Deze weg

heeft God gekozen, om Zijn Heil over de hele aarde te brengen.

Op 21 november hadden we weer gebedsdag. We baden voor meer arbeiders in Gods Wijngaard, zodat meer mensen onze Heiland aan zullen nemen, want Jezus komt spoedig.

Op 26 november bezochten we de Levende Steen Gemeente in Zoetermeer. Hier mocht Adri er getuigenis van geven, dat de Heer onze gebeden verhoort: We kregen dinsdag er voor een mail van Andrijana een Servische, die nu met haart man in Zweden woont. Ze vertelde dat ze in 2012 in de dienst van Church of God in Karanovac was, waar Adri sprak. Na de dienst kwam ze naar voren voor gebed. Ze vertelde dat haar man ongelovig was. Adri heeft toen voor haar en haar man gebeden. In 2013 sprak Adri in Krusovac. Nu was  ze aanwezig met haar man. Adri bad voor hen en voor hun verhuizing naar Zweden. Hij kreeg een beeld, dat ze in de geest niet naast elkaar stonden. Hij bad hiervoor. Nu schreef ze dat haar man, toen ze met hem voor gebed kwam, atheïst was. Maar in 2016 is hij tot bekering gekomen en heeft hij zich laten dopen. God doet wonderen, nog steeds!.

 Op 27 november kreeg Adri vlak voor het wakker worden een droom:- Hij was in een gemeente weer  zijn getuigenis aan het geven. De mensen luisterden ademloos. Toen sprak de Heer tot hem: “Het is jouw taak over het Koninkrijk der hemelen te spreken en te bidden, zodat Mijn Koninkrijk zichtbaar wordt voor de mensen.”.

Op 16 december houden we onze laatste samenkomst van 2017 . We zullen dan een feestelijke samenkomst hebben. Maar ook zal het laatste deel van   

“De tijd is nabij!” op het programma staan: “Het Vrederijk komt!

Op weg naar dit Vrederijk van de Heer, wensen wij jullie Zijn Zegen voor het jaar 2018 dat (nog) voor ons ligt.

 


In Jezus Christus verbonden                          Adri en Lies