Tekenen van Zijn Wederkomst

                                                                         Mattheüs 16: 1-4 en 23; Mattheüs 24: 21-34; Mattheüs 25: 14 – 30 en Lucas 12: 54-56 en Lucas 18: 8 en 19: 11-27;                                                                                                 Romeinen 9: 25-27; 1 Corimthe 10: 1-13; 2 Corimthe 5: 14 en 15; 1 Thessalonicenzen 4: 15-17; Openbaring 3: 10 en 11.
 
    
 
In de bijbel lezen we dat de religieuze leiders uit Jezus’ tijd, onze Heiland een vraag stelden, om Hem uit te testen:
“Kunt U ons een teken uit de hemel tonen?”
Als U iets met de hemel, met Jaweh, te maken hebt, kunt U dat vast bewijzen. De toon van Satan in de woestijn klinkt hier in door:
 “Als U Gods Zoon bent, bewijs het dan!”
Maar Jezus hoeft niets te bewijzen: Hij IS, WIE Hij IS !  
Toch komt Hij met een antwoord om hun hun kortzichtigheid te tonen.
“Bij het vallen van de avond zeggen jullie: -Goed weer, want de lucht ziet rood. En ’s morgens: -Ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weten jullie te onderschei-den. Maar kunnen jullie dat niet met de tekenen der tijden?” Mattheüs 16: 1-4
Zij waren meer bedacht op de dingen der mensen, dan op de dingen van God.
Jezus gaf hen het teken van Jona: Drie dagen was Hij in de diepste duisternis van deze aarde. En Hij riep vanuit deze duisternis tot God, Zijn Vader: RED TOCH ! Zijn Vader verhoorde de roep van Zijn Zoon en deed Hem leven, opdat wie naar Hem hoorden en zich bekeerden en zouden leven. Jezus, de Redder uit zonde en dood, en Jona, de duif, teken van de Heilige Geest, die de zonde aan het licht brengt, opdat de mens behouden wordt, zijn tekenen die ook aan ons gegeven zijn, die de Wederkomst van hun Heiland verwachten.
Wanneer Jezus spreekt over “weersverwachtingen”, dan is onze kennis hierover veel verder gevorderd, dan in Jezus’ dagen. De mens is in staat zeer nauwkeurig te onderzoeken, wat voor weer het bij  ons wordt, maar ook aan de andere kant van de aarde ontdekt men, wanneer er depressies, orkanen, droogten, komen enz. De hele wereld komt in beeld.                                                                                     
Maar hoe is het gesteld met het onderscheiden van de tekenen der tijden? Heeft zich dat ook bij ons verder en dieper ontwikkeld? Erkennen wij dat dit ons ook persoonlijk aangaat?
Ik wil, eerst op dit laatste ingaan.

* Jezus zegt: “Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” “ 
(Mattheüs 24: 12)
Hoe dichter de Wederkomst van Jezus nabij is, des te meer zien we dit geschieden. Het gaat hier niet om een aardse liefde, maar hier is sprake van de Liefde tot God, want die wordt in verband gebracht met Zijn Wet. De aardse liefde wijkt steeds verder af van wat God onder Liefde verstaat. Ook Jezus getuigt van de echte Liefde, wanneer Hij zegt: “Indien jullie Mijn geboden bewaren, zullen jullie in Mijn Liefde blijven, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn Liefde.” (Johannes 15: 10)  Ik herinner me dat ik vroeger er vurig naar verlangde naar de kerk te gaan om te zijn in de tempel van mijn God en overgoten te worden met Zijn Genade. Maar ik was niet de enige: vaak was de kerk afgeladen, zodat je op tijd moest zijn om nog een plaats te vinden. Er was honger naar het Woord van God. En als wij meer bedacht zijn op de dingen van God, dan gaat Hij uitdelen. Want voordat Jezus naar “een ver land ging, om de Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren”, riep Hij tien van Zijn slaven (= alle gelovigen uit alle tijden, de Kerk) om hun tien ponden (=Zijn Volheid van Gaven) te geven, zodat ze daarmee aan het werk zouden gaan. (Lucas 19:11-27)
Eerst werd met vuur en passie verkondigd dat het Koninkrijk van God nabij is: Bekeert u !!!
 De vijf talenten leverden 100-voudig vrucht op. De Liefde van Christus dringt hen. 2 Cor. 5: 14, 15                   
 
Maar onze Heer blijft lang weg. Wanneer zal Hij terugkomen ?
De tweede fase is aangebroken. Er wordt geoogst. Er zijn minder gaven. Er is meer geestelijke verwarring. Maar ondanks dat alles, blijft de roep klinken: Bekeert u !!! Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen !!!  En met de Gaven,waarmee de Heer zijn volgelingen gezegend heeft, wordt gezegend en100-voudig geoogst.
         Nu zijn we in de derde en laatste fase gekomen. Velen hebben het   
         geloof in Jezus’ Wederkomst losgelaten. Jezus zegt:
         Als de Zoon 
des mensen komt, zal Hij dan nog het geloof vinden          op aarde?”
 Lucas 18: 8
                                                                                                          
De mens is thans meer bezig met de dingen van de mensen, dan met de kracht die God geeft aan een ieder die gelooft. Als de Liefde tot God afneemt, neemt ook het geloof in Hem af. Het gevolg is, dat er dan ook steeds minder van Hem ervaren zal worden. Het is nu de tijd van het ene talent. Omdat er zoveel weerstand is in de wereld, omdat er zo afgegeven wordt op christenen via allerlei media, omdat het onheilige heilig wordt genoemd en de Waarheid een leugen, zijn er velen die hun gave / hun talent in hun eigen grond begraven hebben. Er wordt geen winst meer gehaald voor het Koninkrijk der hemelen: “Houd het maar binnenskamers”, wordt er verkondigd.

Maar de wereld moet weten:
Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen !!!  Jezus komt spoedig. Daarom:  Bekeert u !!!
Want het zal zijn als in de dagen van Noach. Iedereen leeft zijn leventje. Men houdt zijn feestjes. Er wordt getrouwd, samengewoond….De wereld is vol geweld, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Gelovigen zullen bespot worden.
Valse profeten ontvangen visioenen en gezichten, die het leven op aarde verheerlijken en die profeteren over rijkdommen op deze aarde. Valse Messiassen ver-richten wonderen en tekenen, en laten zich vereren.
Maar in het laatste der dagen zal ook Noach er zijn, die dwars tegen de wereldse en geestelijke overmacht in, vast houdt aan zijn Redder. De ware gelovige, die wederom geboren is, zal in woorden en werken blijven getuigen van
DE WARE MESSIAS: HIJ DIE WAS, DIE IS EN DIE KOMT.
Want Hij komt.  Zijn Loon is  bij Hem en Zijn vergelding gaat voor Hem uit. (Jesaja 40:10)   Hij zal de aarde richten, en wie zich niet bekeert, komt onder het oordeel. Maar eerst zal Hij de zijnen tot Zich verzamelen:
De opname van de Gemeente. ;
 2 Thessalonicenzen 4: 15-17; Openbaring 3: 10 en 11.
Dan begint het Duizendjarig Rijk, waarbij Jezus zal regeren op de Troon van David in Jeruzalem.
·       De tekenen daarvan zijn zichtbaar, zowel op de aarde als aan de hemel. - Maansverduisteringen, Zonsverduisteringen.
*    Dat Israël als natie ontstaan is in 1948, is een teken van God, dat Jezus’ Komst en de echte Redding van Zijn Volk nabij is.
* Dat Jeruzalem weer onverdeeld de hoofdstad van Israël geworden is, is een teken van God dat Hij Sion tot woning verkozen heeft. Het profetische Woord (Psalm 132) gaat in vervulling.
Dat de Joden teruggebracht worden, uit de landen waarheen zij verstrooid zijn, naar Israël, het land dat God als eeuwig erfdeel beloofd heeft aan Abraham, Izak en Jacob, is een teken van God, zodat , wanneer Jezus terugkeert op de wolken des hemels, zij zullen uitroepen: ”Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren; wij zegenen U uit het huis des Heren.”
 
Psalm 118: 26 en Lucas 19: 38.
Sommige gelovigen hebben de houding van Petrus, tegen wie Jezus zei:Ga weg achter Mij satan, gij zijt meer bedacht op de dingen der mensen, dan op de dingen van God.” Want weet dit:
het Koninkrijk van Jezus, de Messias, breekt spoedig baan. Amen.