Ten tijde van de avond zal het licht wezen.

Jesaja 8 : 23 – 9 :6 ;  Zacharia 14 : 1 - 7 ;  Mattheüs 1 : 21-23 ;   
      Mattheüs 5 : 14 - 16 ; Johannes 1: 1-18 ; Johannes  8 : 12  ;
      2 Corinthiӕrs 4 : 6 ;  1 Johannes 1: 5-7 .
 
                                              Vandaag vieren we feest. Bij feest hoort een hapje en een drankje, gezellige gesprekken,…….maar we mogen daarbij nooit vergeten, waarom we feest vieren. We vieren feest om een belangrijke gebeurtenis in ons leven een onuitwisbare plaats te geven.
We vieren Kerstfeest om te blijven gedenken dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze duistere wereld gezonden heeft, opdat niet de duisternis, de nacht van de zonde, het laatste woord zal hebben, maar dat Zijn hemels Licht zichtbaar wordt,dat  Zijn liefdevolle vergeving krachtig baan breekt, dat er een nieuwe dag aanbreekt voor iedereen die gelooft dat Jezus, de Christus, de Messias is. 
“WANT ALZO LIEF HAD (HEEFT) GOD DE WERELD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT JIJ DIE BELIJDT IN HEM TE GELOVEN, NIET VERLOREN GA, MAAR EEUWIG ZAL LEVE.”
Joh.3 :16.
Het is zo apart dat Licht en Duisternis zo belangrijk zijn m.b.t het Kerstfeest. Dat is waarschijnlijk de reden, dat het Kerstfeest gevierd wordt in de donkerste periode van het jaar en niet in de periode van Rosh Hashana, in september, toen Hij werkelijk ter wereld kwam. Bovendien is voor de Heer het HOREN en ERVAREN zeer belangrijk geweest bij het verspreiden van het Evangelie en ik geloofd dat dit tot het einde toe zo zal blijven.   
Johannes schrijft over het Woord, Jezus: “Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”                         ( Joh. 1: 4)
Er is strijd in de wereld tussen Licht en duisternis. Die strijd is het meest tastbaar bij hen die met Jezus, de Zoon van David, de Zoon van God, te maken hebben, zo wel bij Joden, als bij Christenen.
En weer valt het me op dat het Lichtfeest van Joden en Christenen ook vrijwel op dezelfde tijd gevierd wordt. Het Joodse Chanoekafeest begint dit jaar ook op 25 december (tot 1 januari)
Beide feesten vinden hun oorsprong in een tijd dat de duistere macht van Satan het voor het zeggen had. Openlijk werd geprobeerd het geloof van het Joodse volk, en vervolgens Jezus, de Messias, en  het geloof in Hem te vernietigen.
Het Chanoekafeest herinnert ons er aan, hoe de v orst der Seleuciden het volk der Joden verdrukte, de tempel ontheiligde, het volk verbood de sabbat te houden etc. Maar God gaf een kleine groep gelovigen, de Makkabeeën, de kracht om dit wereldrijk in het Midden-Oosten  te verslaan. De tempel moest gereinigd worden. Daarmee kon begonnen worden als de Menora zou kunnen branden. Er werd een klein flesje met reine olie gevonden. De Menora kon –als een Gods Wonder- hierop 8 dagen blijven branden.
Hoe groot de macht der duisternis ook is, de Heer weet altijd wegen te vinden, dat Zijn Heilsplan door zal gaan.       
Afbeeldingsresultaat voor herders op de velden hoorden een nieuw liedWanneer van de geboorte van de Here Jezus door Jesaja wordt geprofeteerd, zegt de profeet: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht” Jesaja 9 : 1
Toen de Here Jezus geboren werd, was het nacht, zowel letterlijk als in de geest. Herders zagen een groot licht, dat henzelf en hun kudde deed stralen. Zij moesten zorgen voor de tempelkudde, waaruit de gave lammeren bestemd waren om op het altaar aan God geofferd te worden, zodat het volk vergeving voor hun zonden kon ontvangen.( Zie : Hebreeën  9 :22)
Wanneer een ooi uit de kudde een lammetje ter wereld bracht, gebeurde dat in een grot en werd het offerlam zorgvuldig in doeken gehuld. Zo ontmoetten de herders het Offerlam Jezus, die de zonden der wereld zou dragen. Herders en wijzen, Israël en de wereld, kwamen naar hun Koning en Redder.             
De vorst der duisternis, Satan,  trachtte weer Gods Heilsplan – via Herodes – te vernietigen. Maar hoe sterk en sluw hij ook is, de Heer weet altijd wegen te vinden, dat Zijn Heilsplan door zal gaan. Nu waarschuwde Hij Jozef en de wijzen door een droom.
Want Israël en de wereld moest weten dat haar Redder geboren was. Hij toonde Gods Liefde tijdens Zijn Leven, Hij toonde Gods Genade door Zijn dood, Hij toonde Gods Kracht door Zijn Opstanding uit de dood.
Hij zei tegen zijn discipelen:  “Volg Mij, zodat jullie via Mijn Geest Gods Liefde, Zijn Genade en Zijn Kracht aan de mensen zullen tonen. Ik ben het Licht der wereld. Jullie zullen het licht der wereld zijn, totdat het Heilsplan van Mijn Vader volledig is vervuld.”
 
De wereld is niet veranderd. De duisternis is er nog steeds en het is alsof die alleen maar toeneemt, naarmate de Satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zoals hij het steeds gedaan heeft, doet hij nog steeds:Hij laat de mensen twijfelen aan Gods Woord. Hij noemt het kwade goed en het goede kwaad. Hij moedigt de mens aan te zondigen, want zonde brengt scheiding tussen God en mens.
Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.                                      We zien dat het al vol op avond is. De dag is bijna voorbij. Je ziet dat de werken der duisternis steeds krachtiger en brutaler om zich heen slaan.
Maar mijn toekomst is niet deze wereld, want Jezus zegt: “Deze hemel en deze aarde zullen voorbij gaan”  
Mijn toekomst is het Koninkrijk dat komt. Dat houdt in dat ik ook zal leven in woord en daad naar deze verwachting. Ten tijde van de avond zal het licht wezen. Wie Jezus Christus als zijn Verlosser aanvaard heeft, mag in Zijn Licht wandelen. Dan heeft de duisternis geen vat op je, want dan zal je Zijn Vrede en Zijn Vreugde ervaren. En als de vorst der duisternis je aanvalt met zijn angst, bestrijd hem dan met de “wapenen van het Licht.” En wie in Jezus’ overwinning gelooft, zal behouden worden.
Ik wordt er steeds sterker bij bepaald, dat we het Woord van onze God en de verwachting van Gods eeuwig Koninkrijk zeer serieus moeten nemen. Anders kan het gebeuren dat Zijn Komst ons als een dief zal overvallen.
Het is niet meer de tijd, om te doen alsof… We worden opgeroepen om in het Licht, om in de Waarheid, te wandelen. Dat is de voorwaarde om een relatie met Jezus, met de hemelse Vader, te hebben.
Dan kunnen we nooit overvallen worden door Jezus’ Komst. Zacharias vertelt ons met krachtige en duidelijke woorden, hoe het zal gaan bij de Wederkomst van Jezus. Hij zal Zich openbaren op de Olijfberg. Hij zal komen met al Zijn heiligen en strijden voor Zijn volk en hen voorgoed bevrijden.
Dan breekt Zijn Koninkrijk van recht en gerechtig-heid aan, die geen einde zal kennen. Dan is de macht van de duisternis definitief overwonnen en zal Zijn Licht ons voor altijd verlichten.
In Jezus’ Naam.                                               Amen.