Toewijding en volharding tot het einde !

Het is vakantietijd: even onszelf verfrissen; even op adem komen !!! We weten dat we dat nodig hebben, om met nieuwe, frisse moed weer verder te gaan.
Maar ook geestelijk is dit waar. De Here God heeft gezegd tegen ons, mensen:
           - Je hebt een RUSTDAG nodig. 
Hij wil ons doen beseffen, dat we niet zo maar en automatisch op ons “geestelijk weggetje” moeten wandelen, maar dat we tijden moeten apart zetten om ons door Zijn Geest te laten verfrissen, zodat we Zijn Adem ervaren, die aan ons Zijn Weg ten leven toont. We mogen dit noemen:
         Toewijding aan onze Here Jezus Christus.
 Hij heeft Zijn Leven voor ons gegeven,  opdat u, die Hem als uw Verlosser heeft aangenomen, niet meer zou leven voor uzelf, maar voor Hem. Hij heeft voor ons de dood overwonnen en Hij leeft, opdat wij zullen leven met en door Hem. Hij is mijn Partner voor de eeuwigheid: Wie in Mij, Jezus, gelooft, zal leven tot in eeuwigheid.”

Als wij gedoopt zijn in Christus Jezus, dan zullen we in woord en daad tonen, dat we bij Hem horen, Hem toegewijd zijn. Dan zullen we leven naar Zijn hemelse normen en niet langer gebonden zijn aan de aardse waarden. Daarbij mag de Heilige Geest onze Helper zijn. Met David mogen we dan zeggen:
“Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen
Psalm 16: 9 en 10.
Zo vraagt de Here Jezus ons trouw te zijn, Hem toegewijd.
 
Maar wat is het toch vaak moeilijk voor veel mensen, inclusief christenen, om trouw te blijven, te volharden tot het einde. Paulus zegt al: “Trouw vindt men niet bij allen” 2 Thess. 3: 2b.
En daarbij geeft hij ons een hint: - Elk van God ingegeven  Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."                     2 Tim. 3: 16,17
Toen werd ik opeens bepaald bij de strijd die sommige koningen van Israël, zoals Asa en Josafat,  hadden om de Here tot het einde toe trouw te blijven. Deze verhalen van Asa en Josafat zijn onze verhalen. De Heer wil ons leren door Zijn Woord, hoe wij trouw aan Hem mogen zijn en ook: welke consequenties ontrouw kan hebben, voor hen die de Here kennen.
Dit staat er van koning Asa:
Asa deed wat goed en recht is, in de ogen van de Here, zijn God. 2 Kronieken 14
Als je dat leest, word je er blij van. Wat zal de Heer deze koning kunnen en willen zegenen.  Daar komt dan nog bij dat de Heer zijn dienstknecht, de profeet Azarja, naar hem zond, die profeteerde: - Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin.  De Here is met u, zolang gij met Hem bent; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal HIJ u verlaten.   2 Kronieken 15: 1 en 2.                                                                    
Wat een geweldig Woord, voor koning Asa maar ook waardevol voor ons.
35 jaar leefde Asa met God. Hij diende Hem met heel zijn hart. Toen versloeg de Here zijn vijanden en er was geen oorlog  tot het 35ste jaar van de regering van Asa.             2 Kronieken 15; !9
Maar daarna… In het 36ste jaar der regering van Asa, trok de koning van Israël, Baësa, tegen hem op. In naam waren zij broeders. Maar  geestelijk waren zij vijanden. Ook bij ons zijn er Naam Christenen en Levende Christenen.
Door deze strijd ging Asa in de fout: Asa zocht steun bij Benhadad, de koning van Aram in Damaskus. 2 Kronieken 16; 1 en 2.
Hij haalde Gods tempel leeg en leverde het heilige uit aan deze heidense koning. Benhadad streed voor Asa en overwon. Maar wat was de prijs.                                                                  
Ik kan voor bevrijding, genezing, verlossing naar de Here gaan en gelovend belijden: 
“Jezus, U hebt aan het Kruis voor mij alles volbracht. Daarom mag ik nu leven ….”
“U hebt mij keer op keer getoond dat U mijn Geneesheer, mijn Dokter, bent.” Maar na verloop van tijd is de kracht uit deze belijdenis verdwenen en werd het tot een soort formule.
Dat gebeurde met koning Asa, dat gebeurt met ons, wanneer wij geen tijd van verfrissing nemen en ons opnieuw laten verkwikken door de Adem van Gods Geest.
De Heer zond zijn profeet Hanani naar koning Asa met deze boodschap:                                   - Omdat gij gesteund hebt op de koning van Aram, en niet gesteund hebt op de Here, uw God, daarom is  het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Waren de Kuschieten en de Libiërs niet een zeer groot leger met zeer veel wagens en ruiters? Toch heeft de Here hen in uw macht gegeven, omdat gij op Hem gesteund hebt. Want  des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.
Asa had zich kunnen verootmoedigen en zijn God om verge-ving kunnen smeken, maar hij werd zeer boos en zette de profeet gevangen. Drie jaar later werd Asa ernstig ziek aan zijn voeten. Maar zelfs in zijn ziekte zocht hij geen hulp  bij de Here, maar bij de heelmeesters……….
Het is verdrietig om te zien, hoe een mens zo in zijn trots gekrenkt kan zijn, dat hij iedere hulp afwijst.
Zijn zoon Josafat volgde hem als koning op. Nog meer dan zijn vader, wilde hij het volk tonen Wie hun God is, machtig in Woord en Werk. Hij zond Levieten enz. uit, want het volk moest de Wet van zijn God kennen. Staande met al het volk voor de tempel van Salomo riep hij zijn God aan, toen Juda werd aangevallen door een vijand die vele malen machtiger was dan Josafat. En God streed voor hem, Juda, Jeruzalem. Terwijl zij de Heer loofden, werd de vijand zelf volkomen verslagen door de God van Israël.
Maar aan het einde verzwagerde Josafat zich met Achab, de personificatie van goddeloosheid. Toen leed hij de nederlaag.
De bijbel zegt: “Let op Israël. Trek lering uit hun geschiedenis. Jezus zegt: Wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. Mattheüs 24: 13; Door uw volharding zal u uw leven verkrijgen. Luc 21 19.
 In Hebreeën 10: 35-38 staat:  Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want u hebt VOLHARDING nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Laten wij de Heer  daarvoor bidden, dat we Hem zo volhardend mogen dienen, in  Zijn Waarheid.  en in  Zijn Geest .