”Twe e zonen, twee wegen, een doel.”               

 (Jesaja 49 1: 7; Zefanja 3: 14-20;
  Mattheüs 17: 11; Mattheüs 21: 28 – 32; Lucas 1: 30 – 34; Lucas 15: 29-35;         Handelingen 1: 10, 11;;                                            
         1 Thessalonicenzen 4: 15 – 17; Openbaring 7: 1 - 17.)                

  
                  


Jezus zegt in Mattheüs 21: 28 “Wat dunkt u, iemand had twee zonen.” Hij roept zijn volgelingen op er eens over na te denken. Een zoon heeft een vader, die hem gevormd heeft. In  de bijbel is God de Vader. Zijn kinderen worden Zijn zonen genoemd. Vader heeft hen Zijn Leefregels (=Wet) gegeven. Hij heeft hen Zijn Goedheid, Zijn Liefde, Zijn  Rijkdom, Zijn Kracht, Zijn Genade getoond. Zij zijn bestemd om Zijn erfgenamen te zijn. Zij zijn geroepen om met Zijn Geest vervuld te zijn, zodat zij in hun persoonlijk leven zullen tonen Wie hun Vader is.
Twee zonen: de eerste zoon wordt geroepen om het land voor hun vader te bewerken. Hij zei “Ja”maar hij deed het ( nog) niet. In het Oude Testament wordt Israël de zoon / knecht van God genoemd.
Jezus werd als de lang verwachte Messias naar Israël gezonden, om Zijn volk te redden door het te verlossen van hun zonden. Dat  zei de engel Gabriël tegen Maria. Hij zou als Koning zitten op de troon van David en Zijn Koningschap zal eeuwig bestaan.    
Eerst toonde Hij,  Jezus, het hart van de Vader aan Israël door Diens Woorden te spreken en Zijn heerlijkheid te tonen. Maar de eerste zoon  wees Hem af: Hij werd gekruisigd.
Als we dan Jesaja 49 opslaan, lezen we van de Roeping van Jezus en Zijn hartkreet wanneer het volk Hem verwerpt.: “Tevergeefs heb Ik Mij afgemat, voor niets en vruchteloos Mijn kracht verbruikt. Evenwel Mijn recht is bij de Here en Mijn vergelding is bij Mijn God.” Het is alsof Israël voor een tijdje in de wachtkamer gezet wordt, want nu komt de tweede zoon. De Here zegt in Jesaja 49 over Jezus: “Ik stel U tot een Licht der volken, opdat Mijn heil zal reiken tot het einde der aarde.”
De tweede zoon verschilt van de eerste zoon, doordat hij in eerste instantie “nee” zei tegen God. Zodra hij kon, maakte hij zich los van de Vader en werd deel van de wereld, zoals in de gelijkenis van de Verloren Zoon. Vader bleef hem liefhebben, hoe ver hij ook van Hem af was. “Alzo lief heeft God Zijn kind in de wereld, dat Hij Jezus zond, als Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.”
Hoe zal het met die tweede zoon gaan?  Wanneer hij zegt: “Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en zeggen: -Vader, vergeef mij, want ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U,” dan zal de Vader in de hemel hem om Jezus’ wil als zoon aannemen.  
De eerste zoon was altijd bij zijn Vader: hij kende Diens Wet, wilde daaruit leven, en neemt afstand van de mens die de Wet niet kent en er dus ook niet uit leeft.
De tweede zoon kwam uit Genade (door Jezus) naar de Vader. Gods Geest doet hem leven uit Genade en laat hem Zijn Waarheid verstaan, zowel Jood als Griek.
Zij zijn zo verschillend, maar God komt met beide zonen tot Zijn doel, want geen Woord dat van God komt zal krachteloos wezen, maar het zal volbrengen waartoe Hij het zendt.
Maar HIJ zal Zijn Beloften vervullen, aan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Hierbij is het nodig dat we onvoorwaardelijk geloven in Gods Woord en Zijn Kracht.
 
Wanneer Gods Genadetijd voorbij is, dan gaat in vervulling, het woord dat Paulus aan de gemeente van Thessalonica schreef. Wij noemen dat “De Opname van de Gemeente”, in de Engelse bijbel wordt gesproken van de Rapture . Dat is: de kracht van God. Jezus zegt dat vele laatsten de eersten zullen zijn. Zondaren en tollenaars die hun leven aan Jezus gegeven hebben, gaan het Israël naar het vlees voor met het binnengaan in het Koninkrijk der hemelen.
Christelijke e-card Psalm 37:5Dan komt de Gemeente als het Lichaam van Christus volkomen tot leven. Zij die in Christus gestorven zijn, staan op uit de dood en gaan de komende Heer tegemoet in de lucht. En zij / wij die nog op deze aarde leven, zullen in een ondeelbaar ogenblik bekleed worden met eeuwigheid, zo gaan we de Heer in de lucht tegemoet, om voor altijd bij Hem te zijn.  
In Israël geloofde men dat Elia eerst zou komen, voordat de Messias aan het volk geopenbaard zou worden. Terwijl de discipelen van Jezus Hem hiernaar vroegen, wees Hij op Johannes de Doper, die gekomen was in de Geest en de kracht van Elia. En het volk heeft het niet opgemerkt.
In deze eindtijd zal de Almachtige God  weer Zijn Kracht tonen en Zijn Woord in vervulling doen gaan, dat Elia eerst geopenbaard wordt voordat voor Israël de grote en geduchte dag des Heren aanbreekt. Bij “De Opname van de Gemeente” wijst de Heer mij op “De Opname van Elia.”
En weer merken vele gelovigen niet op, dat de Heer Zich zo met Kracht en in grote haast zal openbaren.
 
Ondertussen is de Heer bezig de Wederkomst van Messias Jezus voor te bereiden. Jesaja spreekt er al over, dat Hij de stammen van Jacob zal oprichten en de bewaarden van Israël zal terugbrengen. De vervulling van dit Woord is nu in volle gang.
Maar ook Satan strijd uit alle macht om Gods Plan te verijde-len. Na de Opname van de Gemeente grijpt hij zijn kans door zijn Antichrist te kronen en op de troon van David te zetten. Het is een tijd van grote verdrukking voor Israël, als Gods volk. En  als de Heer de tijd niet inkort, zal geen vlees behouden worden
 Maar Koning Jezus is in aantocht met alle heiligen en Zijn hemelse vierschaar. Want na die verdrukking zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen de stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid.” (Matt. 24: 30.)
Want Jezus zal zitten op de troon van David en Zijn Koningschap zal eeuwig zijn. Dan is het feest in de hemel, want de Bruid en de Bruidegom, de Gemeente en Jezus Messias, zijn met elkaar verenigd. De Bruiloft van het Lam vindt plaats. 

Gemeente van Christus: - Leef uit Gods Plan.