“Gij zijt het zout der aarde.”

 

           Matth. 5: 13-16; Marcus 9:  49 en 50; Numeri 18: 19; 2 Kronieken 13: 6;

 

We hebben Pinksteren gevierd. Dit jaar mochten we dit op de Opwekkingsconferentie doen. We hadden het verlangen om onze Heer en Heiland te ontmoeten, zodat we door Hem gevoed zouden worden, en mede daardoor kracht zouden ontvangen voor ons leven hier op aarde.

Er werden veel bemoedigende toespraken gehouden. Maar het getuigenis van Martin Koornstra op zondagavond raakte ons diep. Hij had in zijn gezinsleven rekening te houden met zijn dochter, die een mentale beperking heeft. In zijn bediening heeft hij met vele mensen gebeden en de Heer vaak gesmeekt hen te genezen. De Heer gaf veel genezingen tijdens zijn bediening, maar lang niet iedereen werd genezen.

Toen riep hij uit: “Maar hoe mijn omstandigheden ook zijn, en al geneest niet iedereen die mij om gebed vraagt om herstel te ontvangen, toch zal ik doorgaan mij uit alle macht in te zetten voor het werk, waartoe de Heer mij de opdracht heeft gegeven.”

Voor ons was deze opmerking

“een woord uit de hemel”. Het is zo belangrijk voor ons de Stem van de Heer te verstaan, wanneer Hij tot ons spreekt. Zo bouwt Hij ons op.

Vanaf 1998 houden we Huisdiensten in ’t RUSTPUNT, omdat de Heer ons door Zijn Geest de opdracht gaf. De Heer sprak tot Adri:

   “Ik zal je gebruiken voor het Woord en de Gebeden.”

De Heer is getrouw tegenover hen die Hem ernstig zoeken en luisteren naar wat Hij opdraagt. Ons heeft de Heer voor elke dienst Zijn Woord gegeven en Hij verleende en verleent kracht aan de gebeden in Jezus’ Naam.

Ook nu heeft de Heer ons Zijn Woord gegeven, waaraan Hij kracht wil verlenen:

“Gij zijt het zout der aarde.”

Jezus liet aan Zijn discipelen zien, met welke opdracht Hij hen de wereld in zond.  Maar ook aan ons heeft Hij deze taak gegeven  

Wees het zout der aarde en Wees licht in de wereld

Zout en licht zijn beide van levensbelang. Beide moeten rein zijn: geen vermenging met andere stoffen, geen vermenging met andere lichten.

De kracht van het zout moet in tact blijven. Het gaat hierbij om “Christus in ons, de hoop der zaligheid”

 

Het zout in die tijd was vermengd met allerlei stoffen, die het konden doen bederven. Fl. Josephus vermelde dat Herodes een voorraad zout uit de tempelbewaarplaats haalde, dat bedorven was. Hij liet het in de voorhoven gooien en zo door de mensen vertrappen. Dat verklaart waarom zout smakeloos kon worden,

Maar waarom werd zout in de tempel bewaard? Zout is bederfwerend en was in die tijd van groot belang. In de Bijbel wordt gesproken over een zoutverbond tussen God en David

(2 Kron 13:5) een verbond dat eeuwigdurend is en bestand tegen bederf.

 

Jezus, de Zoon van David, heeft een zoutverbond gesloten met ieder die in Hem gelooft en die door dit geloof in de Zaligmaker eeuwig leven ontvangt. Door het geloof in het Offer van Jezus aan het Kruis van Golgotha is de Weg naar God, de Vader, open gegaan, zodat de Vader ons zal zegenen, zoals Hij Zijn Zoon gezegend heeft. Hij geeft gaven aan wie in de Zoon gelooft, zodat zij de werken zullen doen, die Jezus gedaan heeft en door die werken de Vader in de hemel verheerlijken. Er staat geschreven: “Wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner Macht.” en  : “Heb zout in  uzelf.” Via het Pinksterfeest worden we opgeroepen in de kracht van de Heer door te gaan en niet te verslappen.   

Door de Geest van Jezus in ons mogen wij de wereld om ons heen, familie, vrienden, buren, vreemden beïnvloeden.

Maar tegelijker tijd worden ook wij door Jezus gewaarschuwd, dat wij ons niet mogen laten beïnvloeden door de wereld. We hebben de Heilige Geest nodig om beschermd te worden. Zo gemakkelijk wordt er over het geloof in Jezus gesproken:

             - Je moet niet altijd zo serieus zijn !

             - Heb je ook die film van H.P. gezien?

Jezus zegt: “Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed; indien het zout echter zoutloos wordt, waarmee zult u het smaak geven?”

Als het zout zijn kracht verliest, is het waardeloos. Dan gaat er niets meer van je uit en ben je geen getuige meer van het Licht.

Als het Licht van Christus in je is, kan dat niet verborgen blijven.

 

Dat is Zijn Opdracht van Jezus aan ons, totdat Hij komt in majesteit.

                                                                                   Amen.