Vanuit Jezus’   

 

Verzoening leven.

Leviticus 16; Leviticus 23: 22-32; Zacharia 9: 14-17;                         
 Mattheüs 18: 21-35; Johanne4s 3: 16; Hebreeën 8: 1-13;
Hebreeën 9: 28; Hebreeën 10: 19-23; 
Openbaring 20: 4-6.  
 

  

De mens heeft na de zondeval de belofte ontvangen, dat hij eens weer verzoend zou worden met God. Want dat was het vurig verlangen van de Schepper van hemel en aarde, dat Hij kon wandelen met de mens. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. Maar God zocht en zoekt naar mensen, die vanuit een gereinigd hart met Hem willen leven.

In het Oude Testament lezen we over Henoch, Noach, Abraham, en Mozes die vanuit de Geest van Jezus leefden tot eer van God. Mozes werd door God geroepen, omdat Hij – te midden van een ontaard geslacht – Zijn Eigen Volk wilde creëren. Hij wilde via dit volk aan de mensheid tonen wie Hij werkelijk is. Er is geen God, dan Hij alleen, de God van Abraham, Isaák en Jacob..

Hij bevrijde Zijn Volk uit de Egyptische slavernij. Hij gaf Zijn  huwelijksakte , de Thora, aan hen op de Sinaï. Hij gaf hen Zijn feesten, waaronder zeer belangrijk:

                  de Grote Verzoendag

Dit feest wordt wel een Schaduwfeest genoemd, want na verloop van tijd zal via dit feest heel Gods Plan uit de schaduw tevoorschijn komen. En onweerlegbaar zal dan blijken dat Hij een God van trouw is, die nooit los laat, wat Zijn hand begon.

  1. Op vrijdag 29 september (doorlopend op zaterdag 30 september) viert het Joodse volk Grote Verzoendag. Dit feest heeft een sterk profetisch karakter. Voor de Joden het is het de meest heilige dag van het jaar. Het is goed om te letten op de aanleiding tot dit feest. De zonen van Aáron brachten “vreemd vuur” voor het aangezicht van de Here. Dat is:  verzoening brengen op een andere manier en langs een andere weg dan de Here heeft geboden.  Het is ten diepste in de verzoening tussen God en mens iets van de mens inbrengen: heidendom. Door “het vreemde vuur” werd de hele tent der samenkomst verontreinigd. Dit is ook voor christenen in onze tijd een ernstige bedreiging. De zonen van Aáron (Nadab en Abihu) werden door God gestraft en stierven.

God gaf aan Israël Grote Verzoendag. Een keer per jaar mocht de hogepriester de tempel in om het Heilige der heiligen binnen te gaan, waar zich ook de Ark van God bevindt met het Verzoendeksel erop.

Wat vooral opvalt is, dat er 10 dagen van gebed aan deze dag vooraf gingen. God wil de mens vergeven, maar wil de mens Zijn vergeving  ontvangen?
Hoe is zijn hartsgesteldheid.

Daarna  gaat de hogepriester de tempel binnen. Eerst moest hij zichzelf reinigen via het bloed van zijn zondoffer. Na zijn verzoening met God, kon hij dienst doen om het volk te reinigen en te verzoenen met God. Daarvoor waren er twee geitenbokken. Door het lot werd er ëën aangewezen om als zondoffer te dienen. Na dit offer werd op de andere bok, Azazel, door handoplegging van de hogepriester de zonden van de gemeente opgelegd, waarna deze de woestijn, de afgrond, ingestuurd werd.

 Het was elk jaar niet zeker, dat de hogepriester levend naar buiten zou komen., maar zodra hij zich na dit reinigingsritueel aan het volk liet zien, was dit voor hen het teken dat verzoening had plaatsgevonden. Keer op keer gaf God Zijn onmeetbaar grote  genade aan het volk via deze jaarlijkse rituelen.

Azazel staat symbool voor de verleider tot zonde, de duivel. Zo werd de zonde van het volk verzoend en de bron van de zonde onvruchtbaar, want ze werd de woestijn ingestuurd.

B. Toen de tijd er in Gods ogen rijp voor was, heeft Hij de schaduw weggenomen, want Hij bracht Zijn Verzoening in het licht: Jezus is het Licht de wereld. Hij zond Zijn Zoon: - Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt  Zoals Aáron alle zonden van het volk op de bok Azazel legde, zo legde God, de Vader, alle ongerechtigheid van deze wereld op Yeshua HaMassiah, Jezus de Messias.

De Zoon van |God werd het Lam van God, want “Alzo lief heeft Gof de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”  Johanne4s 3: 16. Zo nam Jezus, de Messias, naar Gods Plan, voor altijd de plaats in van het Zondoffer. Zijn Bloed heeft voor het altaar van God gevloeid, zodat iedereen die in deze verzoening met God door Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Daarom riep Jezus met luide stem over deze aarde:
“Het is volbracht!” Gods verzoening met de mens is voltooid.                                              Maar de Hogepriester moest nog levend naar buiten komen. Dat  is het Paasfeest: het teken van God dat wie in Jezus gelooft, met Hem zal leven en regeren. Het is de dag dat Azazel, de verleider tot zonde, van zijn kracht beroofd wordt en in de woestijn zal blijven, totdat ook God op Zijn tijd definitief  met  de satan en zijn rijk afrekent.

  1. Het is nu de tijd van “Christus in u” Het leven met God is niet vaag of zweverig: het is zeer reëel, zeer praktisch.                   
  2. Aan Israël had God de hogepriester gegeven om het volk te onderwijzen aangaande Gods wetten en Hem te vertegenwoordigen te midden van Zijn volk. Maar door de komst van Jezus heeft het oude zijn kracht verloren. Het Oude Verbond met God is vernieuwd. De verzoendag in  Israël werd pas door Jezus Christus tot Grote Verzoendag. Door Hem heeft God een Nieuw Verbond gesloten. Door dit Nieuwe Verbond – wat beter is , wordt het Eerdere Verbond als verouderd verklaard.

                                                                                       Hebreeën 8: 1-13 
“De wet is door Mozes gegeven. De genade en de Waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.”
Johanne4s 1: 17.                                   Dit is Gods Plan met de mens: Wordt door de Genade en Waarheid van Christus een nieuwe schepping met wie de Vader, door Zijn Geest, weer een relatie kan hebben!  Hij zal in jou en in mij Zijn Zoon  moeten herkennen. Uit Zijn Verzoening zullen we mogen leven. We zullen voortdurend mogen en moeten bidden:  ”Onze Vader, die in de hemel zijt; leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Laat Uw Koninkrijk en Uw Kracht in mij  zichtbaar zijn. Vul mij met de Heilige Geest van Jezus, Uw Zoon.”

De strijd tussen licht en duisternis wordt steeds heviger. Die is niet vreemd aan Israël en zijn geschiedenis, aan Jezus en Zijn Koninkrijk, aan wedergeboren christenen en hun toekomst.

Jezus, de Messias, komt terug om als Koning vanuit Sion te heersen.

Maar voordat Hij komt worden zijn volgelingen opgeroepen Zijn Weg te bereiden, te tonen aan de wereld wie Hij is, de enige Redder en Zaligmaker. Jezus heeft door Zijn Offer onze schuld vergeven. Wij dienen onze naaste zo te vergeven, als Hij het ons heeft gegaan.

   Verzoening en vergeving zijn nauw aan elkaar verbonden.

God kan ons niet als Zijn kind aanvaarden, wanneer jij en ik niet van harte onze naaste vergeven, wie het ook is. En het is de Geest van God die in ons woont, die ons daarvoor de kracht geeft.

Zo roept de Heer ons op een heilig leven te leiden.  Laten wij Hem onwankelbaar vasthouden, want Hij is getrouw als we Hem standvastig dienen. Laten wij ook bidden om onderscheiding van geesten, zodat de Heer ons toont, wat van Hem komt, en wat niet !

Want de Koning komt om Zijn Verzoening te voltooien. Jezus komt en alle ogen zullen Hem zien. Niemand zal aan Zijn Waarheid kunnen ontkomen.
Dan zullen Zijn discipelen met Christus mogen regeren, 1000 jaar lang. Dit is de eerste opstanding. Zalig hij / zij die daar aan deel heeft. Over hen heeft de tweede dood geen macht.

De tijd is kort: Jezus komt spoedig. We zien het aan de tekenen der tijden. Dan breekt de Verzoendag aan, die nooit meer zal eindigen.

Zalig ben jij, wanneer je door Jezus met God verzoend bent,                                                                                                                                                                                            Amen.