“Volhardt in het geloof, totdat Hij komt!”
 
In de bijbel lezen we: “Nog een korte, korte tijd en Hij, Die komt zal er zijn
en 
niet op Zich laten wachten.

En Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven!”  Hebreeën 10: 37, 38a
Er is nog maar een korte weg te gaan, voordat we uit Genade onze Heiland mogen ontmoeten. Hoe veel zullen er tenslotte zijn, die dit laatste stuk in Genade en Waarheid, in de Geest van Jezus, zullen bewandelen ? Jezus uitte hierover Zijn bezorgdheid: “Als, Ik, de Zoon des mensen komt (=Jezus’ Wederkomst), zal Ik dan nog het geloof vinden op aarde?”( Lucas 18: 8)
We zien dat de liefde meer en meer verkilt en dat velen “het ware geloof” loslaten. De ene mening wordt geplaatst tegenover de andere, bijbel teksten worden uit hun verband gerukt. Er wordt geredeneerd over bijbelse waarheden: Stierf Jezus wel op vrijdag ? Stond Hij echt op zondag op uit de dood ?
Maar de Heilige Geest doet ons de Waarheid verstaan.  “Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage opgestaan uit de dood, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.”
Jezus komt echt terug. Laten we daarom aan die belofte vasthouden, want Hij is getrouw, te doen wat Hij beloofd heeft. We weten dat we hier geen blijvende stad hebben. Er mag geen zuigkracht uitgaan van deze aarde naar het kind van God. Ik moet me voor ogen houden, dat mij een beter bezit beloofd is:
EEN SCHAT IN DE HEMEL.
Laten we dan“volharden in het geloof”om het beloofde te verkrijgen.                                                   
“Volharden in het geloof”, betekent: “De Heer vertrouwen, zoals Abraham Hem vertrouwde.” Zelfs toen de Heer hem vroeg het wonder, dat Hij hem gegeven had, zijn zoon Isaäc, aan Hem als offer terug te geven, gehoorzaamde Abraham. Hij beleed aan Isaäc zijn geloof, toen deze hem naar het lam vroeg: “God Zelf zal in het offerlam voorzien.”  
De Heer testte Abrahams geloof zoals Hij ook nu nog Zijn kinderen kan testen: -Hoe groot is ons vertrouwen in de Heer, dat Hij alles onder controle heeft, ook al begrijpen wij niet, waarom dit of dat plaats vindt.
Wij zijn tijdens de gehele Pesach-tijd in Israël geweest, om zoveel mogelijk in contact te komen met Messiaanse gelovige en hun gemeenten. Tijdens de verkondiging werd er steeds met het Offer van Abraham begonnen. Abraham ging uit zijn land en hij liet zijn familie achter zich, omdat hij luisterde naar Gods Roepstem. In het land der belofte toonde hij dat hij God was toegewijd met heel zijn hart, ook al moest hij het kostbaarste prijs geven. Door deze volkomen  overgave, ontving hij de belofte dat door zijn zaad alle volken der aarde gezegend zouden worden. “God heeft Zelf in het offerlam voorzien.”  
Abraham werd tot teken dat “God, de Vader, Zijn Zoon prijs gaf, opdat Deze het Lam zou zijn, dat de zonde der wereld wegneemt.” God gaf de mogelijkheid dat de mens gered werd / wordt. Het bloed van het Lam brengt verzoening met de Heilige God. Zonder dat bloed is er geen redding. Ik geef mijzelf aan U volkomen. Dan zal de Heer zegenen, ja, overvloedig zegenen.
Tijdens het luisteren hiernaar, zei ik: “Heer, waarom zoveel strijd, waarom moet er zoveel prijs gegeven worden?” Toen zei de Heer mij: “Ik heb je geroepen naar Israël te gaan. Jij hebt geluisterd en je bent gegaan. Dat is voor Mij genoeg.”                                                      Daarna kwam Exodus 12 aan de orde. Het volk Israël werd bevrijd uit de Egyptische slavernij. En weer is daar het Lam dat redding bracht: Het Bloed van het Lam dat aan de deurpost gesmeerd werd, zodat het volk Israël niet getroffen werd door de plaag samen met Egypte, dat in de bijbel symbool staat voor de wereld. De eerstgeborenen van Egypte werden door de engel des Heren gedood.
Gods volk werd uitgeleid. Maar het moest leren dat de slavernij voorgoed voorbij was. De stempel van slavernij werd verbroken, toen de vijand Egypte, de wereld, de overste dezer wereld, het volk achtervolgde, in het nauw bracht, er geen uitredding mogelijk leek.
Maar God is getrouw. Hij laat niet varen, wat Zijn hand is begonnen te doen. Hij baande een weg voor Zijn volk, dwars door de zee. Maar de Redding van het volk, betekende eveneens de Ondergang voor de vijand. Wat een goddelijke les krijgen hier de Israëlieten. Maar dit is hun ook overkomen als een les voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. (1 Corr. 10:11)
Met Pesach wordt de uittocht uit Egypte gevierd. Elk jaar opnieuw begint men met de Seder-maaltijd, waarna de tijd van de ongezuurde broden aanbreekt. Het is een altoosdurende inzetting. Het viel ons op hoe getrouw men zich in Israël aan deze inzetting van God houdt. Gedurende zeven dagen waren er alleen maar matses in de winkels te koop. Vanaf de Seder-avond werd er met de familie feest gevierd. Alle Israëli’s nemen er aan deel. Een gemeenschappelijk – en Goddelijk -feest verstevigt de eenheid binnen de natie.
Ook wij hebben met elkaar de Seder-maaltijd gehouden, niet geheel volgens de traditie (bv. zonder mierikswortel). Maar tijdens deze maaltijd gedachten we dat Jezus, het Pesach-Lam, het Paaslam, is.
We ervoeren hoe het eerste Avondmaal met de discipelen, die Joden waren, gevierd was. Er waren vier glazen wijn.
Het getal 4 symboliseert de manier waarop God Zich aan Zijn volk openbaarde of zal openbaren.
·       De eerste beker moest tot de rand toe gevuld worden. Jullie dwangarbeid is vol. Ik zal met de tirannie afrekenen.
·       De tweede beker symboliseert de volkomen Redding uit de
     slavernij.
·       De derde beker geeft de Verlossing aan: “Ik zal jullie verlossen met uitgestrekte arm.”  Tijdens deze beker sprak Jezus: “Drinkt allen daaruit. Want dit is het Bloed van Mijn Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.”  
*  De vierde beker bleef onaangeroerd staan. De betekenis hiervan is:  “Ik zal jullie tot Mijn Volk maken.”
 
Die tijd gaat komen. Israël zal Zijn Messias ontmoeten, Yeshua, Jezus. We hebben drie keer het Heilig Avondmaal gevierd in deze periode van 10 dagen. Eerst in “ons huis” in Tel Aviv. Toen we donderdags bij Revive Israel waren, welke organisatie zijn kantoor op de kibutz Yad HaShmona heeft, ontdekten we dat er op Goede Vrijdag ´s middags een dienst  in de Bijbelse Tuin gehouden zou worden. Precies om 3 uur ´s middags stonden wij stil bij Jezus’ volbrachte werk op Golgotha.  Heel sober. Het Woord klonk. Er was geen aanbidding. Maar het was zo aangrijpend, alsof je Zijn Tijd, waarop Hij de vierde beker zal opheffen, als overwinningsbeker, voelde naderen.
´s Zondags zijn we in de middag naar de Klaagmuur gegaan. Ons gebed was hier: “Onze Vader in de hemel, Uw Wil geschiede, laat Uw Koninkrijk spoedig komen.” Daarna zijn op deze Paasdag naar de gemeente King of kings gegaan. En weer werd er het Heilig Avondmaal gevierd. In de bijbel staat: “Op de verklaring van twee of drie getuigen, zal een zaak vaststaan” Deuteronomium 19: 15. Bent u, ben ik, er klaar voor, om met onzer Heiland de vierde beker te drinken in Zijn Koninkrijk ?