VOLHARDING
 IN DE 
 EINDTIJD. 
Psalm 2; Psalm 63: 2 – 8;  Mattheüs 28: 19; Romeinen 5 : 1-11 ;
  Romeinen 8 :  10 - 17; Hebreeën 10: 19 – 40; Hebreeën 11: 27;  2 Petrus 3 :  11 - 13; Openbaring 22: 20.    
 

We leven nu in de eindtijd. Dat is het belangrijkste: het is nu meer dan ooit de tijd, dat we ons hart klaar mogen maken, om onze Heer te ontmoeten. Te veel merk ik dat veel christenen leven, alsof dit leven nog wel een poos door zal gaan, dat er nog grootse bedieningen zullen komen. Er zijn zg.profetenâ, die woorden spreken, die prettig voor het gehoor zijn, doch in strijd met Gods Woord. Jezus heeft er voor gewaarschuwd dat dit zou gebeuren.
De waarheid die Jezus ons voorhoudt, is dat er veel tegenstand zal zijn tegen de oprechte gelovigen De vorst van deze wereld, Satan, probeert gelovige  christenen van het geloof af te trekken of aan het twijfelen te brengen, of het wel waar is wat wij / onze ouders enz. vroeger geloofden. Maar dit is Gods Woord : = Er is maar één Naam onder de hemel gegeven, waardoor de mens behouden kan worden, Jezus Christus, als het Lam van God. Zonder het geloof in Jezus,  in Zijn plaatsvervangend lijden, is er geen gelukkig leven in de eeuwigheid mogelijk. Dat is Gods Waarheid. Jezus is naar de aarde gekomen, om door Zijn Offer de wereld , ons, van de zonde te verlossen, waardoor Hij de weg naar Gods heerlijkheid geopend heeft, voor ieder die Hem als zijn of haar Verlosser aanneemt.
Satan probeert in deze tijd meer dan ooit tegen te houden,
dat er op de juiste wijze van Jezus getuigd wordt, zodat
ongelovigen zich zullen bekeren, gered worden en het
Koninkrijk der hemelen kunnen binnen gaan. 
Satan weet dat zijn tijd kort is. Daarom gaat hij steeds heftiger als een brullende leeuw  te keer  tegen de gelovigen. Vandaar dat de Heer ons in deze tijd ernstig wil oproepen standvastig te zijn. Ook waarschuwt Hij ons: - Hoedt u voor het zuurdesem van de farizee«n en Sadduceeën. Dat zijn leringen, die vanuit een geloofspunt, of vanuit aardsgezindheid, de waarheid van de God uit de Bijbel verdoezelen of tegenspreken
Moge onze Heiland ons meer kracht geven om stand te houden. Laten ook wij bidden dat de inwonende Christus ons Zijn Kracht en Liefde zal openbaren, zodat wij concreet zullen ervaren: In Christus ben ik meer dan overwinnaar. Dan zullen we de overwin-naarslach horen, zoals die in Psalm 2 beschreven wordt: - Die in de hemel zetelt lacht¦ , als reactie op wat er op deze aarde plaats vindt. Deze psalm vertelt over ons leven nu, voordat Jezus terugkomt en in Zijn heerlijkheid zal verschijnen: Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? Waarom stellen zij zich op tegen de Here en Zijn Gezalfde, Jezus?  
Dat is omdat de vijand, de satan, de macht wil hebben. Maar de Here spot met hem. Hij heeft Zijn Koning aangesteld over Sion, Zijn heilige berg..
(Psalm 2: 4 - 6)
Het is de opdracht van iedere gelovige in Jezus Christus een voorbode te zijn van Zijn Wederkomst. Wanneer als Jezus terug komt met Zijn heilige engelen, zendt Hij ze uit om de heiligen rondom Zich te verzamelen. (Matt. 24:  30, 31)
Zij zijn gerechtvaardigd door het geloof in Hem. Omdat ze in Hem geloofden, leefden ze uit dat geloof: - Want Ik had honger en jij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en jij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht . En in zoverre jij dit aan een van een van de minsten broeders of zusters hebt gedaan, heb je het Mij gedaan. Jezus zegt ons: - Laat Mijn hart zien in de wereld, sla acht op de Gaven die Ik je gegeven heb. Wees vol van Mijn Geest., wees Mijn Licht in deze wereld.
Verslapt niet, maar blijft Standvastig !!!
Afbeeldingsresultaat voor Wees vol van Mijn GeestZo mogen de gelovigen in Christus gerechtvaardigd zijn, opdat ze Zijn Heil zullen zien. Dat is de hoop, waaruit we mogen leven. We mogen roemen in die hoop, die voor ons ligt, want die maakt niet beschaamd. (Romeinen 5: 1-11)
Zo mogen we standvastig zijn als pelgrims, op weg naar een beter vaderland.
Jezus leert ons: - In de wereld lijdt u verdrukking. Maar: Houdt goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen.
Jezus zegt ons ook: - Indien de wereld u haat, weet dan dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Indien u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u van de wereld niet bent, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. (Johannes 15: 18-19)
Daarom is, wie in Jezus geloven, op pelgrimsreis naar Zijn Beloofde Land. De tijd is nog maar kort, en, - naarmate de dag vordert - is het goed elkaar aan te sporen om te volharden. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding te wachten staat. Daarom is het goed standvastig te blijven als ziende de Onzienlijke.  (Hebreeën 10: 35 en 36 en hoofdstuk 11: 27)
Ik moet hierbij aan het begin van Jezus bediening denken: Hij was met Jozef en Maria op (Pelgrims)reis naar Jeruzalem. Toen het feest naar de mens voorbij was, vertrokken zijn ouders, maar Jezus bleef achter. Toen zij terugkeerden en Hem in de tempel vonden, zei Hij:
Wist u dan niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader? 
Jezus volhardde erin Zijn Vader te zoeken, te midden van alles wat er in de wereld plaats vond. Hij geeft hier aan ons een voorbeeld, opdat wij in ons hart zullen worden als Hij. Dan ontvangen we kracht en wijsheid te getuigen van de redding door Jezus alleen.

En .. Hij, die deze dingen getuigt, zegt Ik kom spoedig. (Openbaring 22: 20)
En wij zeggen: Amen ! Kom Here Jezus !
Houdt daarom vast, wat je hebt, opdat niemand je kroon rove ! Want dan zullen wij als koningskinderen, als zonen Gods, delen in Zijn heerlijkheid.
Want zie, nog een korte, korte tijd, en Hij Die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. (Hebreeën 10: 37)
Jezus heeft de tijd bepaald !