W e e s   k r a c h t g   i n   d e    H e r e   ! 
 

 
 
Kort geleden kreeg ik voor een gemeente dit beeld: De mensen waren aan boord van een schip, dat over de zee voer. Jezus was met hen aan boord.  Het was dus in principe niet nodig om je bezorgd of druk te maken. Maar ze merkten zo weinig van Hem. Ze waren druk bezig met hun schip = hun leven de juiste koers te laten gaan. Maar het werd voor hen steeds moeilijker, de golven werden steeds krachtiger en de wind werd zo sterk, dat je het gevoel had, dat je de verkeerde kant uitgeblazen werd. Het was zelfs best mogelijk dat je het niet zou redden en op de klippen zou lopen.
En dan, als de nood het hoogst is, begint men opeens te beseffen, dat Jezus ook aan boord is. Misschien kan Hij ons redden !!!
En het mooie is, dat Jezus ook direct ingrijpt, zonder eerst de zaakjes “geestelijk” recht te zetten. Hij bestraft de storm; Hij bestraft de zee. De tegenstand wordt door Zijn Kracht gebroken en uitgeschakeld  Jezus toonde aan Zijn discipelen de Kracht Van het Woord van God Zijn Vader. Hij toonde dat Hij de Zoon van David is, die de Here prees met de 
woorden: “Van U, O Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven….Gij heerst over alles, in Uw hand is sterkte en kracht en Gij hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.” (1Kronieken 29: 10-13)  
Het is weer rustig geworden. We mogen weer verder leven in Zijn Shalom. Jezus laat de vragen van Zijn  kinderen, Zijn gemeente niet onbeantwoord.  Roep Mij toch aan en Ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien, waarvan gij niet weet. (Jeremia 33: 3)
Maar nadat Jezus zo Zijn Kracht getoond heeft, en Hij de rust hersteld heeft, keert Hij Zich naar Zijn discipelen. Hij stelt een korte, maar indringende vraag  aan hen … en aan ons: 
“Waar was je geloof?”
Jullie hebben het Woord gekregen. Jullie hebben van Mozes, David en  de profeten gehoord. Maar ga niet om met het Woord, zoals de schriftgeleerden dat deden. Zij stapelden theorie op theorie, lering op lering. Maar het Woord bleef krachteloos.
Jezus zegt tegen Zijn discipelen
:“Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
(Johannes 14:1)                                                                                         
De mannen van Ninevé geloofden God: ze werden gered. (Jona 3: 5)
Jezus vraagt: “Wie heeft Mij aangeraakt.” Op de belijdenis van de van haar ziekte genezen vrouw, zegt Jezus:  “Dochter, uw geloof heeft u behouden.” (Lucas 8: 48)
Tegen Jaïrus zegt Jezus even later, nadat hij het bericht van het overlijden van zijn dochter gehoord had: “Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.” (Lucas 8: 50)
En tegen Martha zegt Jezus: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij / zij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”  (Johannes 11: 25)
Paulus – tenslotte – zegt: “Ik schaam mij het evangelie niet, want het is EEN KRACHT GODS tot behoud voor een ieder DIE GELOOFT."(Romeinen 
1:16)                                                                                                          
Het Geloof in het volle evangelie, dat Jezus door Zijn Offer aan het Kruis alles volbracht heeft, zet voor Zijn discipelen hemelse krachten vrij die onze aardse grenzen overschrijden.

 Hoe is het met ons geloof gesteld in deze tijd die vol is van wetenschappelijke kennis? Kunnen we nog onbevangen geloven als een kind? Willen we ons vertrouwen stellen op de Heer, onze God, ook al lijkt het te stormen om ons heen, ook al noemen mensen om ons heen, ons dwaas?
Maar: 


  •         ALLEEN DOOR GELOOF KUNNEN
  •         WE KRACHTIG ZIJN IN DE HEER.
Hoe kunnen  we standhouden?
Het geloof van veel mensen houdt geen stand. Zij zijn bezig om weerstand te bieden, .......... en door te gaan, ............en vol te houden ……..
Maar….waar richt je je dan op in het geloof? Op jezelf,…of op God?
U zegt: “Roep Mij toch aan.” En ik roep:  “Door U houd ik stand. Verlos mij van de boze, die mij aan het leven in deze wereld wil binden. Want van U is het Koninkrijk., de kracht en de heerlijkheid. ”
Zo roep ik Hem aan en mag ik gaan ervaren, dat de Heilige Geest mij leidt. Want een kind van God is niet uit zichzelf krachtig, maar hij of zij is krachtig in de Heer. Jezus is onze Redder,  onze Verlosser. Hij heeft ons vrij gekocht van de slavernij van zonde, die leidt tot de dood. Hij, Die ons gered heeft, wil ook voor ons in de bres blijven staan.  Hij heeft ons de Trooster gezonden, de Heilige Geest, die voor altijd bij ons wil zijn. Ik kan mijzelf niet redden, nog steeds niet. Ik heb een permanente Leidsman nodig, die mij de weg wijst, die mij steeds raad geeft. Daarbij is het nodig mijzelf volkomen aan Hem over te geven. Als ik mijzelf volkomen aan Jezus toevertrouw, kan de Heilige Geest mij pas werkelijk leiden. En om in de Shalom te blijven, om stand te houden in de geestelijke strijd, leert Gods Geest mij de juiste wapens te dragen .
·   

   Laat de lendenen omgord zijn met de Waarheid = blijf bekleed met Christus, want Jezus is de Waarheid. Zonder de Waarheid ben je als christen zeer kwetsbaar.
·       Laat het pantser der gerechtigheid je hart beschermen. Ik ben door het aannemen van Jezus als mijn             Redder gerechtvaardigd bij God. Ik kan dus niet meer aangeklaagd worden, want wie zal uitverkorenen         Gods beschuldigen?
·       Laat er altijd de bereidheid bij jou en mij zijn om het evangelie van de Vrede in Christus bij mensen te            brengen.
·       Het schild van het geloof is hierbij het instrument om alle pijlen van de boze uit te doven.  
·       Als christen moeten we het normaal vinden de “helm des heils” te dragen. We mogen weten en                         verkondigen, dat de Heer tegen iedereen die naar Hem komt, zegt: -Ik heb gedachten van HEIL =                    ZEGEN over je en geen gedachten van onheil = vloek. Wees vervuld met Gods Gedachten.
·       We hoeven niet alleen een verdedigingslinie door de Geest te hebben, we krijgen ook aanvalswapens in          onze handen:
         Het Zwaard des Geestes, dat is het Woord van God. Hiermee worden geestelijke bolwerken                            overwonnen.
·       Laat hierbij de gebeden o.l.v. de Heilige Geest een voortdurende Bron van Goddelijke Kracht zijn in de          machtige naam van Jezus.
  •  
  •         ALLEEN DOOR DE HEILIGE GEEST
  •     KUNNEN WE KRACHTIG ZIJN IN DE HEER.
 
Paulus heeft ervaren: “Als ik zwak ben, ben ik sterk.”  De kracht van Jezus wordt in zijn zwakheid volbracht. Hij ondervond dat, hoe meer hij zichzelf gering achtte, des te meer kon Christus, de Heer, Zijn grootheid via hem openbaren. Hij zegt dan ook: - Wie roemt, roeme in de Heer.
Daarom wil ik besluiten met deze grondregel:

 
  •         ALLEEN WIE NEDERIG ZIJN VAN GEEST
  •          KUNNEN  KRACHTIG ZIJN IN DE HEER.
  •  
In Jezus’ Naam.                                                                                                                                                            Amen.